งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 สถาบันที่มี IBC. SWOT การดำเนินงานของ IBC 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 สถาบันที่มี IBC. SWOT การดำเนินงานของ IBC 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 สถาบันที่มี IBC

2 SWOT การดำเนินงานของ IBC 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3 สถาบันที่มี IBC Strength 1.กรรมการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และติดตามการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่าง ต่อเนื่อง 2.มีข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อ ประกอบการพิจารณาประเมินโครงการ 3.มีห้องปฏิบัติการระดับ BSL-1, BSL-2 Weakness 1.องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ ครอบคลุม (ม.อุบลฯ)/ ขาดแผนสร้าง ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ 2.นโยบายของสถาบันไม่เอื้อต่อการ ดำเนินงาน - ไม่มีการกำหนดเป็นนโยบายที่ ชัดเจน/ ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน/ แรงจูงใจในการทำงานของคณะกรรมการ ทำ ให้ไม่เกิดกิจกรรมตามต้องการ (การกำจัด waste, คู่มือต่างๆ, การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ นักวิจัยเข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตาม, การ อบรม, การออกระเบียบเพื่อเป็นกลไกในการ ควบคุมดูแล) 3.ขาด Facility ห้องปฏิบัติการในระดับ BSL- 3 ทำให้ขาดโอกาสในการทำวิจัย, เครื่องมือส่วนกลาง 4.ขาดการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้าน r-DNA ในสถาบัน (ยกเว้น มทส.) 5.ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานให้ทุน

4 สถาบันที่มี IBC Oppotunity 1.มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้เฉพาะ ทาง มีความกระตือรือร้น 2.ทำให้เกิดความตระหนักแก่ นักวิจัยในเรื่องความรับผิดชอบ ต่อชุมชนและสังคม 3.การมี IBC จะมีส่วนช่วยให้เกิด การเรียนรู้ รับทราบข้อมูล และ สร้างความเชือมั่นให้แก่สังคม 4.ข้อกำหนดจากหน่วยงานให้ทุน Threat 1.ขาดความร่วมมือจากนักวิจัย โดย มองว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน (ที่ ทราบข้อมูลแล้ว) 2.พรบ.ยังไม่บังคับใช้ ทำให้ IBC ไม่ มีอำนาจในการดำเนินงาน 3.ขั้นตอนตาม พรบ. อาจทำให้ นักวิจัยหันไปทำงานวิจัยด้านอื่น แทน

5 สิ่งที่ IBC สามารถดำเนินการได้ทันที การจัดการระบบในการ share facility ในการ ทำวิจัย - optional การพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการให้มี ความเหมาะสม การจัดการอบรม หรือสร้างมาตรฐานผ่าน ผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ในสถาบัน การสำรวจและกำหนดมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัย

6 ความช่วยเหลือต่อสถาบันที่ ยังไม่มีการจัดตั้ง IBC ร่วมเป็นคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอก ให้คำปรึกษา, การอบรมต่างๆ ช่วยในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล

7 ความช่วยเหลือจากส่วนกลาง การนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ผ่าน ทปอ. (ทส. และ BIOTEC) หรือกำหนดเป็น KPI ผ่านการระบุว่า “สถาบันจะต้องมีระบบในการ ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการวิจัยที่ดี” การตั้งเป็นข้อกำหนดจากหน่วยงานให้ทุน (สกอ.) การอบรม และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค

8 หัวข้อการอบรม การอบรมเพื่อให้เกิดความตระหนักสำหรับสถาบันที่ ยังไม่มี IBC 14 – 17 ต.ค. ม.มหาสารคาม การอบรมความเชี่ยวชาญในการประเมินโครงการ 1 ครั้ง และการประเมินห้องปฏิบัติการในแต่ละสถาบัน การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในแต่ละระดับเพื่อเป็น ตัวอย่าง มทส. มีตัวอย่างโครงการที่สามารถนำมาเป็น ตัวอย่างในการประเมินได้


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 สถาบันที่มี IBC. SWOT การดำเนินงานของ IBC 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google