งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 สถาบันที่มี IBC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 สถาบันที่มี IBC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 สถาบันที่มี IBC

2 SWOT การดำเนินงานของ IBC
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3 สถาบันที่มี IBC Strength Weakness
กรรมการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินโครงการ มีห้องปฏิบัติการระดับ BSL-1, BSL-2 Weakness องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ครอบคลุม (ม.อุบลฯ)/ ขาดแผนสร้างความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ นโยบายของสถาบันไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน - ไม่มีการกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน/ ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน/ แรงจูงใจในการทำงานของคณะกรรมการ ทำให้ไม่เกิดกิจกรรมตามต้องการ (การกำจัด waste, คู่มือต่างๆ, การประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักวิจัยเข้าใจ ตระหนัก และปฏิบัติตาม, การอบรม, การออกระเบียบเพื่อเป็นกลไกในการควบคุมดูแล) ขาด Facility ห้องปฏิบัติการในระดับ BSL-3 ทำให้ขาดโอกาสในการทำวิจัย, เครื่องมือส่วนกลาง ขาดการรวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้าน r-DNA ในสถาบัน (ยกเว้น มทส.) ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานให้ทุน

4 สถาบันที่มี IBC Oppotunity Threat
มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้เฉพาะทาง มีความกระตือรือร้น ทำให้เกิดความตระหนักแก่นักวิจัยในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม การมี IBC จะมีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ รับทราบข้อมูล และสร้างความเชือมั่นให้แก่สังคม ข้อกำหนดจากหน่วยงานให้ทุน Threat ขาดความร่วมมือจากนักวิจัย โดยมองว่าเป็นการเพิ่มภาระงาน (ที่ทราบข้อมูลแล้ว) พรบ.ยังไม่บังคับใช้ ทำให้ IBC ไม่มีอำนาจในการดำเนินงาน ขั้นตอนตาม พรบ. อาจทำให้นักวิจัยหันไปทำงานวิจัยด้านอื่นแทน

5 สิ่งที่ IBC สามารถดำเนินการได้ทันที
การจัดการระบบในการ share facility ในการทำวิจัย - optional การพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม การจัดการอบรม หรือสร้างมาตรฐานผ่านผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่ในสถาบัน การสำรวจและกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัย

6 ความช่วยเหลือต่อสถาบันที่ยังไม่มีการจัดตั้ง IBC
ร่วมเป็นคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอก ให้คำปรึกษา, การอบรมต่างๆ ช่วยในการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล

7 ความช่วยเหลือจากส่วนกลาง
การนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง ผ่าน ทปอ. (ทส. และ BIOTEC) หรือกำหนดเป็น KPI ผ่านการระบุว่า “สถาบันจะต้องมีระบบในการควบคุมดูแลความปลอดภัยในการวิจัยที่ดี” การตั้งเป็นข้อกำหนดจากหน่วยงานให้ทุน (สกอ.) การอบรม และให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค

8 หัวข้อการอบรม การอบรมเพื่อให้เกิดความตระหนักสำหรับสถาบันที่ยังไม่มี IBC 14 – 17 ต.ค. ม.มหาสารคาม การอบรมความเชี่ยวชาญในการประเมินโครงการ 1 ครั้ง และการประเมินห้องปฏิบัติการในแต่ละสถาบัน การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในแต่ละระดับเพื่อเป็นตัวอย่าง มทส. มีตัวอย่างโครงการที่สามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการประเมินได้


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 สถาบันที่มี IBC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google