งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์ สมชัย นิจพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์ สมชัย นิจพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์ สมชัย นิจพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 4

2  อำเภอเป็นจุดเชื่อมโยงการดำเนินงาน การบริหารทรัพยากรจากส่วนภูมิภาค สู่ ส่วนท้องถิ่น และชุมชน มีการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพอยู่แล้ว  แต่ขาดการเชื่อมโยงภาพเชิงระบบ และมี ความเข้มแข็งแตกต่างกัน ในแต่ละพื้นที่ 2

3 1 สร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและการ ดำเนินการร่วมกันระหว่างสสจ. / สคร. / อปท. และ หน่วยงานหลัก ที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชน 2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของจังหวัดในการ กระตุ้น ผลักดัน ส่งเสริม ให้หน่วยงานระดับอำเภอมีการ ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ เป็นระบบส่งผลลัพธ์ และผลกระทบต่อสุขภาพของ ประชาชนในพื้นที่ ทันสถานการณ์ 3

4 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อพัฒนากลไกและแนวทางสนับสนุน การดำเนินงานระหว่าง สสจ./ สคร./ อปท. และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ใน ระดับส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และ ชุมชน 2 เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสาร ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน บรรลุตาม เป้าหมาย 4

5  ร้อยละ 50 ของอำเภอ เป็น “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ ยั่งยืน ” ตามคุณลักษณะที่กำหนด  ร้อยละ 50 ของอำเภอ เป็น “ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ ยั่งยืน ” ตามคุณลักษณะที่กำหนด 5

6 1 อำเภอ หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มี การดำเนินงานตามคุณลักษณะที่กำหนดฯ ในแต่ละด้านในระดับอำเภอ 2 คุณลักษณะที่กำหนด หมายถึง อำเภอ ที่มี การควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เฉพาะ ปี 2554 ตามเกณฑ์แบบประเมินอำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 3 อำเภอที่มีการดำเนินการป้องกันควบคุมโรค ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ( ได้คะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไปตาม คุณลักษณะที่กำหนด ) 6

7 ข้อคุณลักษณะคะแนน 1 มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ 10 2 มีระบบระบาดวิทยาในระดับอำเภอที่ดี 20 3 มีการวางแผนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 10 4 มีการระดมทุนหรือการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม 5 5 ผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญตาม นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและเป็นปัญหาใน พื้นที่อย่างน้อย ประเด็นละ 1 เรื่อง 5 7

8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวบแบบประเมิน คณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอ หรือ สสอ. ประเมินผลตามแบบประเมินอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน 8

9 การประมวลผลตัวชี้วัด สูตร คำนวณ จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมินที่กำหนด x 100 จำนวนอำเภอทั้งหมดของจังหวัด อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน กลุ่มเป้า หมาย จำนวนอำเภอทั้งหมดของ จังหวัด 9

10 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 4045505560 10

11 11


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์ สมชัย นิจพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google