งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจไทย : ปฏิรูปและความพร้อมเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ณรงค์ชัย อัครเศรณี, Ph.D. TDRI Year – end Conference, 9-10 ธันวาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจไทย : ปฏิรูปและความพร้อมเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ณรงค์ชัย อัครเศรณี, Ph.D. TDRI Year – end Conference, 9-10 ธันวาคม 2549."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจไทย : ปฏิรูปและความพร้อมเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ณรงค์ชัย อัครเศรณี, Ph.D. TDRI Year – end Conference, 9-10 ธันวาคม 2549

2 2 1. เงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน 2. สาเหตุหลักของวิกฤติเศรษฐกิจ 1997 3. การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 1998-2006 4. ความพร้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจไทย : ปฏิรูปและ ความพร้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3 3 1.เงื่อนไขสำคัญของการเติบโตทาง เศรษฐกิจที่ยั่งยืน  มีการออมมากพอ และมีการลงทุนที่เป็นประโยชน์ในระยะ ยาว (Solow : Balanced Growth)  เศรษฐกิจขยายตัวเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่สนับสนุนการออม และการลงทุนระยะยาว (Phelps : Golden Rule)  การลงทุนต้องเพิ่มประสิทธิภาพของทุน (Schumpeter, Arrow, Romer)  ต้องลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน (Lucas)  ต้องมี R+D เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน (Romer, Grossman+Helpman, etc.)

4 4 2.สาเหตุหลักของวิกฤติเศรษฐกิจ  การออมต่ำกว่าการลงทุนต่อเนื่อง ปี 1990-1996 Source : National Economic and Social Development Board : NESDB

5 5  การลงทุนส่วนสำคัญมาจากเงินต่างประเทศ 2. สาเหตุหลักของวิกฤติเศรษฐกิจ (ต่อ) Source : BOT

6 6 2.สาเหตุหลักของวิกฤติเศรษฐกิจ (ต่อ)  มีการนำทุนต่างประเทศเข้ามามาก เพราะสะดวก (BIBF) ต้นทุน ( อัตราแลกเปลี่ยน + ดอกเบี้ย ) ต่ำกว่าเงินทุนใน ประเทศไทย Source : CEIC and BOT  เป็นการลงทุนเกินขนาด (โรงกลั่น, เปโตรเคมี, เหล็ก, โทรคมนาคม, อสังหาริมทรัพย์)

7 7 2.สาเหตุหลักของวิกฤติเศรษฐกิจ (ต่อ)  เป็นการลงทุนเพื่อทำกำไรระยะสั้น – ปานกลางมากกว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระยะยาว Component Total Economy 1977-20041977-19961999-2004 Real Output Growth6.07.75.0 Contribution of: Labor1.82.01.9 - Employment1.41.61.4 - Quality0.40.30.4 Capital3.14.00.9 Land0.0 TFP1.01.62.1 Source : Bosworth (2006)

8 8 2.สาเหตุหลักของวิกฤติเศรษฐกิจ (ต่อ)  มีหนี้ต่างประเทศสูงมาก และส่วนมากเป็นหนี้ระยะสั้น ของเอกชน Source : BOT

9 9  ปัญหาเศรษฐกิจ + การเมืองในปี 1996-1997 ทำให้ทุน ต่างประเทศออกรวดเร็ว 2.สาเหตุหลักของวิกฤติเศรษฐกิจ (ต่อ) Source : BOT

10 10 3.การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 1998-2006 (เฉพาะที่เกี่ยวกับการออม + การลงทุน)  ตลาดการเงิน – ภาคธนาคาร / การเงิน • ระบบบริหารอัตราแลกเปลี่ยนยืดหยุ่น ตั้งแต่ ก.ค. 1997 • บริหารนโยบายการเงินโดย Inflation Targeting • ระบบธนาคารบริหารความเสี่ยงดีขึ้น • ให้มีธนาคารต่างชาติมาแข่งขันจำนวนหนึ่ง • เพิ่มใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคาร

11 11 3.การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 1998-2006 ฯ (ต่อ) • ปรับเกณฑ์การตรวจสอบตั้งแต่ 2001-2002 • ผลประโยชน์ทับซ้อน • ผู้สอบบัญชี • การตรวจสอบภายใน • การเปิดเผยข้อมูล • เกณฑ์การเป็นกรรมการ • มีการใช้ระบบ Credit Bureau

12 12  ตลาดทุน • การใช้ Accredited Valuer • การใช้ระบบมาตรฐานบัญชีสากล • ปรับปรุงระบบ Governance • มีกรรมการตรวจสอบอิสระ 1998 • แนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ (1998,2005) • จัดตั้ง IOD และกำหนดให้กรรมการเข้าโครงการ IOD • โครงการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3.การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 1998-2006 ฯ (ต่อ)

13 13 • การเพิ่ม securities products ให้หลากหลาย • Mutual fund • Property fund • Private fund • Derivatives • การให้ใบอนุญาตตามขนาดของทุน (2007) ตลาดเงิน / ตลาดทุน มีระบบบริหารความเสี่ยง สำหรับทุก parties ดีขึ้นมาก 3.การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 1998-2006 ฯ (ต่อ)

14 14  ภาคสินค้า / ภาคบริการ • ภาคสินค้า/อุตสาหกรรมการผลิต • การคุ้มครองจากระบบภาษีศุลกากรและการส่งเสริม การลงทุนลดลงและเท่าเทียมมากขึ้น • อัตราภาษีศุลกากรต่ำลงเป็น 4 อัตรา สำหรับสินค้า ส่วนมาก (0%, 1%, 5%, 10%) อัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ย 1999, 17% 2005, 11.5% 3.การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 1998-2006 ฯ (ต่อ)

15 15 • มีการทำ FTA กับ • ASEAN • นิวซีแลนด์ • ออสเตรเลีย • จีน • อินเดีย ฯลฯ ลดการคุ้มครองจากภาษีศุลกากรลงอีก 3.การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 1998-2006 ฯ (ต่อ)

16 16 • การลงทุน • ให้ต่างชาติลงทุนและต่างด้าวประกอบธุรกิจมาก ขึ้น • การค้า • พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า (1999) เพิ่มการ แข่งขัน (แต่ยังไม่มีผลมากนัก) ระบบการแข่งขันช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ 3.การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 1998-2006 ฯ (ต่อ)

17 17 4. ความพร้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ผลการปฏิรูปเบื้องต้น (1998-2005) • การออมสูงกว่า การลงทุนต่อเนื่อง Source : National Economic and Social Development Board : NESDB

18 18 • โครงสร้างหนี้ต่างประเทศ มีหนี้เอกชนลดลง และ เป็นหนี้ระยะยาวมากขึ้น 4.ความพร้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ) Source : BOT

19 19  มาตรการส่งเสริมการออมยังต้องพัฒนาต่อเนื่อง • จัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก • จัดระบบกำกับสถาบันการเงินให้ชัดเจน (องค์กร กำกับ?/องค์กรนโยบาย?) • เพิ่มการแข่งขันและการกำกับการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานสากล • เพิ่มการออมในระบบประกันสังคม/กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพให้ทั่วถึง (เกณฑ์การออมและวิธีการบริหาร กองทุน) 4.ความพร้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ)

20 20  การพัฒนาตลาดทุนต้องทำให้ไปสู่มาตรฐานสากล • ประเภท + จำนวน securities products • ระบบการอนุญาตการออกหลักทรัพย์และการกำกับ ฯลฯ  สถาบันการเงิน เฉพาะกิจของรัฐยังมีบทบาทจำกัด 4.ความพร้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ)

21 21  ระบบการแข่งขันทางการค้า (Competition Regime) ยังต้องพัฒนาต่อ โดยไม่ให้อำนาจทางการค้ากระจุกตัว  ต้องสร้างระบบให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR)  รัฐต้องมีการออมและการลงทุนเพื่อรักษา และพัฒนา สภาพแวดล้อม  สังคม/ประชาชน ต้องลงทุนในการศึกษาสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม Growth Theory + Sufficiency Economy 4.ความพร้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt 10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจไทย : ปฏิรูปและความพร้อมเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ณรงค์ชัย อัครเศรณี, Ph.D. TDRI Year – end Conference, 9-10 ธันวาคม 2549.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google