งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th. วิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างไร www.gpf.or.th สมาชิก กบข. กบข. ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th. วิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างไร www.gpf.or.th สมาชิก กบข. กบข. ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gpf.or.th

2 วิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างไร

3 www.gpf.or.th สมาชิก กบข. กบข. ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก

4 www.gpf.or.th ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2551 และ * ณ 30 พฤศจิกายน 2551 ที่มา : เว็บไซต์แต่ละกองทุน ชื่อกองทุน อัตรา ผลตอบแทน ( ร้อยละ ) -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 ผลกระทบระบบเศรษฐกิจ ทั่วโลก -19.15 Unisuper ออสเตรเลีย -26.18 Superannuation นิวซีแลนด์ -23.09 Calpers – CA* อเมริกา -25.3 PERSI - Idaho อเมริกา -26.94 TIAA – CREF อเมริกา -12.32 Railway อังกฤษ -15.2 Verma ฟินแลนด์ GPF ไทย -5.12

5 www.gpf.or.th ผลกระทบต่อ กบข. ข้อมูล ณ ธันวาคม 2551 ตราสารหนี้ในประเทศ 66.95 % ตราสารทุนในประเทศ 7.00 % ตราสารหนี้ต่างประเทศ 4.36 % ตราสารทุนต่างประเทศ 9.07 % กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 4.74 % ลงทุนทางเลือก 7.88 %

6 www.gpf.or.th ผลตอบแทน ( ร้อยละ ) -30 -20 -10 0 5 -50 -40 ( ณ วันที่ 25 ธ. ค.51) ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้น ทั่วโลก ตั้งแต่ต้นปี 2551 -34.61 อังก ฤษ -48.89 ไทย -44.36 ญี่ปุ่น -44.28 ฝรั่งเศส -42.62 เยอรมัน -36.50 สหรัฐ

7 www.gpf.or.th ผลกระทบต่อสมาชิก ที่มา : www.gpf.or.th 15.0000 14.6000 14.2000 13.8000 13.4000 13.0000 มูลค่าต่อ หน่วยลดลง 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 24 27 28 29 30 31 ตุลาคม 2551

8 www.gpf.or.th มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก มูลค่าต่อหน่วย ของบัญชีสมาชิก ณ สิ้นงวด ( บาท ) 14.0493 14.781813.6606 มูลค่าต่อหน่วย ของบัญชีสมาชิก ณ ต้นงวด ( บาท ) 14.7818 13.660613.0946 มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก 31 ธ. ค. 51 31 ธ. ค. 50 31 ธ. ค. 49

9 www.gpf.or.th -8.00% -6.00% -4.00% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% ผลตอบแทน ผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข. -5.12% สะสมปี ( ม. ค.- ธ. ค.51) 2.34% สะสมย้อนหลัง 3 ปี (2549-2551) 3.16% สะสมย้อนหลัง 5 ปี (2547-2551) 7.04% สะสมตั้งแต่ ตั้งกองทุน (2540-2551)

10 www.gpf.or.th แผนภูมิแสดงอัตรา ผลประโยชน์ สำหรับเงินกองทุนในส่วน ของสมาชิก ที่มา : www.gpf.or.th อัตราผลประโยชน์สุทธิ สะสมย้อนหลัง 12 เดือน ดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ 12 เดือน อัตราเงินเฟ้อ

11 www.gpf.or.th แนวทางการปรับกล ยุทธ์ ชะลอการลงทุนในหุ้น ต่างประเทศ ติดตามสถานการณ์และทบทวนกลยุทธ์การลงทุน อย่างสม่ำเสมอ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ

12 www.gpf.or.th สิ่งที่ควรสนใจ ในใบแจ้ง ยอดเงิน

13 www.gpf.or.th ใบรับรองหรือใบแจ้งยอดเงิน สมาชิก กบข.

14 www.gpf.or.th ใบรับรองหรือใบแจ้งยอดเงิน สมาชิก กบข. ข้อมูลส่วนบุคคล ถูกต้องหรือไม่ ใบแจ้งยอดเงินสูญหาย / ไม่ได้รับทำอย่างไร ยอดเงินถูกต้องหรือไม่

15 www.gpf.or.th ตรวจสอบยอดเงินได้อย่างไร 1. ใบแจ้งยอดประจำปี 2. www.gpf.or.th 3. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร.1179 กด 8 4. ATM ของธนาคารกรุงไทย

16 www.gpf.or.th


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th. วิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบอย่างไร www.gpf.or.th สมาชิก กบข. กบข. ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google