งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออม และการลงทุนสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง การออม - การลงทุน และแนวทาง การพัฒนาตลาดทุน ของไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออม และการลงทุนสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง การออม - การลงทุน และแนวทาง การพัฒนาตลาดทุน ของไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออม และการลงทุนสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง การออม - การลงทุน และแนวทาง การพัฒนาตลาดทุน ของไทย

2 โครงสร้างระบบการออม - การ ลงทุน ภาค เศรษฐกิจ จริง การ ลงทุน ภาคเศรษฐกิจ การเงิน ทางต รง ไม่ ผูกพั น ผูกพั น แบบบังคับชั้นที่ 1 แบบบังคับชั้นที่ 1 แบบบังคับชั้นที่ 2 แบบบังคับชั้นที่ 2 แบบสมัครใจชั้น ที่ 3 แบบสมัครใจชั้น ที่ 3 1. การออมในตลาด ตราสารทุน 2. การออมในตลาด ตราสารหนี้ การออมผ่าน สถาบัน การเงิน ต่าง ๆ ทางอ้ อม การ ออม

3 มูลค่าการออมและการลงทุน ในช่วงที่ผ่านมา ( พันล้านบาท )

4 สัดส่วนการออม การลงทุน และ ช่องว่างการออม - การลงทุน ต่อ GDP (%)

5 สถิติการออมและการลงทุนใน ปัจจุบัน ( พันล้านบาท ) ข้อมูลปี 2547 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 การออม 562.72484.9 การลงทุน 392410.66 ช่องว่างการ ออม - การ ลงทุน 170.7274.23

6 แนวทางการพัฒนาระบบการ ออม การ ลงทุน และตลาดทุน แนวทางการพัฒนาระบบการ ออม แนวทางการพัฒนาการลงทุน แนวทางการพัฒนาการลงทุน แนวทางการพัฒนาตลาดทุน แนวทางการพัฒนาตลาดทุน

7 แนวทางการพัฒนาระบบ การออม ส่งเสริมระบบการออมเพื่อการ ชราภาพแบบ Multi-Pillar – ออกแบบและเตรียมแผนการ จัดตั้งกองทุนการออมเพื่อการ เกษียณอายุ (Pillar 2) สำหรับ ภาคเอกชน – ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Pillar 3)

8 แนวทางการพัฒนาระบบ การออม ( ต่อ ) โครงการความคุ้มครองทาง สังคมสำหรับแรงงาน นอกระบบ

9 แนวทางการพัฒนาการลงทุน การระงับ ข้อพิพาท เกี่ยวกับการลงทุน การส่งเสริมและ คุ้มครอง การลงทุน การจัดพบปะ นักลงทุน ในต่างประเทศ การสนับสนุน ธุรกิจเงินร่วม ลงทุน การวิเคราะห์ การเคลื่อนย้าย เงินทุน นโยบาย การลงทุน การจัดตั้ง กองทุนเพื่อ ร่วมลงทุน

10 แนวทางการพัฒนาตลาดทุน ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ ตลาดทุน – แก้ไข พ. ร. บ. หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ. ศ.2535 – ร่าง พ. ร. บ. แก้ไขเพิ่มเติมพระราช กำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ. ศ. 2540 พ. ศ.... (Securitization)

11 แนวทางการพัฒนาตลาดทุน ( ต่อ ) การออกกฎหมายใหม่ – ร่าง พ. ร. บ. ทรัสต์ เพื่อธุรกรรมใน ตลาดทุน พ. ศ.... – ร่าง พ. ร. บ. การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ในการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวกับ หลักทรัพย์ พ. ศ.... (Class Action)

12 แนวทางการพัฒนาตลาดทุน ( ต่อ ) การผลักดันมาตรการตามแผน แม่บทพัฒนาตลาดทุนไทย – จัดตั้งตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ภายในปี 2548 – เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ โครงสร้างพื้นฐานในตลาดทุน – ออกและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง – สร้างฐานผู้ลงทุนให้กว้างขวาง เข้มแข็ง และสมดุล – พัฒนาตลาดตราสารหนี้


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออม และการลงทุนสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง การออม - การลงทุน และแนวทาง การพัฒนาตลาดทุน ของไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google