งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจดทะเบียนการ ตายในสามประเทศ นำเสนอที่ กรมการแพทย์ นำเสนอที่ กรมการแพทย์ 12 ธันวาคม 2549 โดยอารีย์ พรหมโม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจดทะเบียนการ ตายในสามประเทศ นำเสนอที่ กรมการแพทย์ นำเสนอที่ กรมการแพทย์ 12 ธันวาคม 2549 โดยอารีย์ พรหมโม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจดทะเบียนการ ตายในสามประเทศ นำเสนอที่ กรมการแพทย์ นำเสนอที่ กรมการแพทย์ 12 ธันวาคม 2549 โดยอารีย์ พรหมโม้

2 หัวข้อการนำเสนอ  ประเทศที่เลือกศึกษา USA, Australia, & England แต่ละประเทศจะเน้นเกี่ยวกับ – ระบบทะเบียน – ขั้นตอนการจดทะเบียนตาย  ข้อสรุป และบทเรียน

3 USA-National Statistics System National level State level CDC NCHS State health Dept. State health Dept. State health Dept. Office of health statistics

4 USA-system  Model Vital Statistics Act  Standard Certificate of Death  Standard Report of Fetal Death  Use technology, e.g. MMDS, Integrated Electronic System, MN VRV2000  Incentives

5 USA- ขั้นตอนการจดทะเบียนตาย การตายทั้งหมดที่เกิด ในประเทศ สาเหตุปกติ หรือ ตายในโรงพยาบาล แพทย์ที่รักษาออก ใบรับรองสาเหตุการ ตาย ผู้จัดพิธีฌาปนกิจศพ กรอกใบแจ้งตายพร้อม ตรวจสอบความสมบูรณ์ สาเหตุผิดปกติ หรือ ตายนอก โรงพยาบาล ชันสูตรศพ ( อาจผ่าศพ และไต่ สวน ) และรับรองสาเหตุการตาย โดยแพทย์ชันศูตรหรือเจ้าหน้าที่ ชันสูตร สำนักทะเบียน ท้องถิ่น กรมอนามัย ภายใน 48 ชั่วโมง

6 Australia-National Statistics System National level State level ABS BDM Registrar BDM Registrar BDM Registrar Local office

7 Australia- ขั้นตอนการจดทะเบียน ตาย การตายทั้งหมดที่เกิด ในประเทศ สาเหตุปกติ หรือ ตายในโรงพยาบาล แพทย์ที่รักษาออก ใบรับรองสาเหตุ การตาย ผู้จัดพิธีฌาปนกิจศพกรอก ข้อมูลเฉพาะส่วนที่ตน รับผิดชอบในใบแจ้งตาย สาเหตุผิดปกติ หรือตายนอก โรงพยาบาล แพทย์ชันสูตรตรวจพิสูจน์ศพ ( อาจผ่าศพ หรือไต่สวน ) แล้ว ออกใบรับรองสาเหตุการตาย สำนักทะเบียนเกิด ตาย และแต่งงาน ท้องถิ่น ภายใน 48 ชั่วโมง ภายใน 7 วัน

8 Australia-system  Births, Deaths and Marriages Registration Act 1996  Death Registration Statement  WHO Report of Fetal Death  Use technology e.g. Integrated Electronic System in 1997

9 England-National Statistics System National level Local level Office for National Statistics GRO District Register Office District Register Office District Register Office Local office

10 England-registration system การตายทั้งหมดที่เกิด ในประเทศ สาเหตุปกติ หรือ ตายในโรงพยาบาล แพทย์ที่รักษาออก ใบรับรองสาเหตุ การตาย ญาติหรือ ผู้เห็นเหตุการณ์นำ หลักฐานไปแจ้งตายการ ตาย สาเหตุผิดธรรมชาติ หรือตายนอก โรงพยาบาล ชันสูตรศพ ( อาจผ่าศพ และไต่ สวน ) และรับรองสาเหตุการตาย โดยแพทย์ชันสูตรหรือเจ้าหน้าที่ ชันสูตร สำนักทะเบียน ท้องถิ่น สำนักทะเบียน กลาง ภายใน 5 วัน

11 ข้อสรุปและบทเรียน  มีการเผยแพร่ข่าวสารระบบทะเบียน ขั้นตอน ฯลฯ ผ่าน สื่อที่หลากหลาย  Client-centered  ให้ความสำคัญกับบริบททางสังคม  มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการส่งต่อข้อมูล  ญาติของผู้ตายเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลตามแบบรายงาน  การเชื่อมโยงของระบบ การตรวจสอบข้อมูล  นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนระบบ  ใช้กฎหมาย และ incentives


ดาวน์โหลด ppt ระบบจดทะเบียนการ ตายในสามประเทศ นำเสนอที่ กรมการแพทย์ นำเสนอที่ กรมการแพทย์ 12 ธันวาคม 2549 โดยอารีย์ พรหมโม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google