งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการปรับปรุงระบบ สารสนเทศ - ๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริการ ผู้ป่วยนอก – –Electronic card – –Electronic referring – –Intranet consultation –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการปรับปรุงระบบ สารสนเทศ - ๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริการ ผู้ป่วยนอก – –Electronic card – –Electronic referring – –Intranet consultation –"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการปรับปรุงระบบ สารสนเทศ - ๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริการ ผู้ป่วยนอก – –Electronic card – –Electronic referring – –Intranet consultation – – พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุ – – พัฒนาระบบลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล – – ระบบการตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยนัด ล่วงหน้า

2 การดำเนินการปรับปรุงระบบ สารสนเทศ - ๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริการ ผู้ป่วยใน – – ระบบการบริหารการให้ยาในหอผู้ป่วย (MAR) – – การรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง ฝ่าย การพยาบาล – – ระบบแจ้งเตือน (pop up) กรณีมี ADR / การรายงานผู้ป่วยแพ้ยา – – ระบบช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ การบันทึกข้อมูลสำคัญในการเรียกเก็บ ค่ารักษาพยาบาล

3 การดำเนินการปรับปรุงระบบ สารสนเทศ - ๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศในระบบ สนับสนุนบริการ + ประโยชน์ – – เวชระเบียน – – ปฏิบัติการกลาง – – ธนาคารเลือด – – บริการกลาง – – พัสดุ – – ห้องผ่าตัด – – บริหารธุรการ – – ระบบยา

4 ผลการดำเนินการปรับปรุง Electronic card – – ทดลองใช้ที่ห้องตรวจศัลยกรรม 101 และ ประกันสังคม (9 เม. ย.50) – –OPD 101 (80%) ประกันสังคม (97%) – – ทุก OPD (27 ธ. ค.50) – – ลดความผิดพลาดในการสั่งยา – – ลดการหา OPD card ไม่พบ

5 ผลการดำเนินการปรับปรุง Electronic referring – – นำเสนอสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ – – ร. พ. สันทราย และประกันสังคม จังหวัด ลำพูน ทดลองใช้

6 ผลการดำเนินการปรับปรุง Intranet consultation – – อยู่ระหว่างทดสอบการใช้ SMS

7 ผลการดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุ – – ลดระยะเวลาพบแพทย์ – – ลดระยะเวลา Investigation – – ลดระยะเวลาเข้าห้องผ่าตัด

8 ปี พ. ศ. 2550 ไตร มาสที่ 1 ไตร มาสที่ 2 ไตร มาสที่ 3 ไตร มาสที่ 4 ผู้ป่วยที่ admit ทั้งหมด 646630642468 จำนวน case ที่ GCS <=8 ใส่ ET tube หลัง 10 นาที ( ราย ) 5731 จำนวน case ที่ GCS <=8 ใส่ ET tube หลัง 10 นาที (%) 0.771.110.470.21 ผู้ป่วยที่มี GCS <= 8 ที่ใส่ ET Tube หลังจากมาถึง ER นานกว่า 10 นาที

9 ผู้ป่วยที่มี GCS <= 8 ที่ไม่ได้ใส่ ET Tube ปี พ. ศ. 2550 ไตร มาสที่ 1 ไตร มาสที่ 2 ไตร มาสที่ 3 ไตร มาสที่ 4 ผู้ป่วยที่ admit ทั้งหมด 646630642468 จำนวน case ที่ GCS <=8 และ ไม่ได้ใส่ ET tube ( ราย ) 14581 จำนวน case ที่ GCS <=8 และ ไม่ได้ใส่ ET tube (%) 2.170.791.250.21

10 ระยะเวลาที่ไปทำ CT brain,CT abdomen นานกว่า 60 นาที ปี พ. ศ. 2550 ไตร มาสที่ 1 ไตร มาสที่ 2 ไตร มาสที่ 3 ไตร มาสที่ 4 ผู้ป่วยที่ admit ทั้งหมด 646630642468 จำนวน case ที่ทำ CT > 60 นาที ( ราย ) 6831 จำนวน case ที่ทำ CT > 60 นาที (%) 0.931.270.470.21 ระยะเวลาเฉลี่ยของการ ไปทำ CT Brain 28.8 9 29.3 6 27.9 8 23.0 8 ระยะเวลาเฉลี่ยของการ ไปทำ CT Abdomen 29.9 3 57.1 4 40.6 5 29.0 0

11 ผู้ป่วย multiple injury ที่ไม่มี Chest X-Ray ปี พ. ศ. 2550 ไตร มาสที่ 1 ไตร มาสที่ 2 ไตร มาสที่ 3 ไตร มาสที่ 4 ผู้ป่วยที่ admit ทั้งหมด 646630642468 Multiple injury ที่ไม่ได้ CXR ( ราย ) 1218148 Multiple injury ที่ไม่ได้ CXR (%) 1.862.862.181.71

12 ผลการดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล – – ลดขั้นตอนจาก 5 เหลือ 1 ขั้นตอน – – ความผิดพลาดน้อยกว่าร้อยละ 10 – – ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 – – สามารถรับสมัครได้ 600 คนต่อวัน – – ให้บริการลงทะเบียนนอกสถานที่ มากกว่า 40 หน่วยงาน

13 ผลการดำเนินการปรับปรุง ระบบการตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยนัด ล่วงหน้า – – ลดขั้นตอนจาก 4 เหลือ 1 ขั้นตอน – – ลดระยะเวลาการรอคอย จาก 2 ชั่วโมง 11 นาที เหลือ 1 ชั่วโมง 38 นาที – – การตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วย UC เร็วขึ้น

14 ผลการดำเนินการปรับปรุง ระบบช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ การบันทึกข้อมูลสำคัญในการเรียกเก็บ ค่ารักษาพยาบาล – – ความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล ลดลง – – สามารถเรียกเก็บเงินได้มากขึ้น

15 ผลการดำเนินการปรับปรุง เชียงใหม่ศิริราช ข้อมูล ถูกต้อง 99.66%97.11% ทันเวลา 98.60%84.15% ปฏิเสธการ จ่ายเงิน 0.22%0.34%

16 ผลการดำเนินการปรับปรุง การพัฒนาระบบสารสนเทศในระบบ สนับสนุนบริการ + ประโยชน์ 1. ระบบพัสดุออนไลน์ 6. ระบบจองห้อง 2. ระบบบริการผ้า 7. ระบบสารบัญออนไลน์ 3. ระบบบริหารงานบุคคล 8. ระบบบริหารจัดการ 4. ระบบวันลาออนไลน์ 9. ระบบแผนและโครงการออนไลน์ 5. ระบบการเงิน

17 ระบบเรียกเก็บเงิน 0.221499.786,3196,33342 ใหม่ 3.7718796.234,7694,95628 เดิม % ไม่ ผ่าน ไม่ ผ่าน % ผ่านจำนว นราย จำน วน งวด ระบบง าน


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการปรับปรุงระบบ สารสนเทศ - ๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริการ ผู้ป่วยนอก – –Electronic card – –Electronic referring – –Intranet consultation –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google