งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E- Learning บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ ความหมายของ e-Learning สามารถ แบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่คือ – กลุ่มหนึ่งหมายถึงการจัดระบบการ เรียนรู้ที่อาศัยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E- Learning บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ ความหมายของ e-Learning สามารถ แบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่คือ – กลุ่มหนึ่งหมายถึงการจัดระบบการ เรียนรู้ที่อาศัยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 E- Learning บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ ความหมายของ e-Learning สามารถ แบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่คือ – กลุ่มหนึ่งหมายถึงการจัดระบบการ เรียนรู้ที่อาศัยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ทุกรูปแบบ ดังนั้นการเรียนด้วยสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ ก็ถือว่าเป็น e-Learning – กลุ่มหนึ่งให้นิยามอิงเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต จึงหมายถึง การจัดระบบการเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก

3 E-Learning เป็นระบบการเรียนการสอนที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเว็บไซต์และเครือข่าย อินเทอร์เน็ต มีสภาวะแวดล้อมที่สนับสนุน การเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) และ การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center Learning) ผู้เรียนเป็นผู้คิด ตัดสินใจเรียน โดยการสร้าง ความรู้และความเข้าใจใหม่ๆ ด้วยตนเอง สามารถ เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ให้เข้ากับชีวิตจริง ครอบคลุมการเรียนทุกรูปแบบ ทั้งการเรียน ทางไกล และการเรียนผ่านเครือข่ายระบบต่างๆ

4 เครื่องมือในการ สร้างระบบ LMS โปรแกรมสำหรับการสร้าง ได้แก่ Moodle, Learn Square เป็นต้น MoodleLearnSquare

5 LMS : Learning Management System ระบบการจัดการเรียนการสอนนับเป็นหัวใจ สำคัญของการเรียน ด้วยระบบ E-Learning สามารถสร้างสภาพแวดล้อมเปรียบเสมือน กับการเรียนในห้องเรียนปกติ – ตรวจสอบการเข้าเรียน, ชื่อผู้ที่เข้าเรียน, ความก้าวหน้าในการเรียน, บทที่เรียน, เวลาที่เรียน, ชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียน, การสมัครเรียน, การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การถามตอบ, ระบบประเมินผล, ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับค้นคว้า, เอกสารอ้างอิง ฯลฯ

6 การจัดการชั้นเรียนด้วย ระบบ E-Learning 1. เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ 2. เตรียมความพร้อมด้านความรู้เกี่ยวกับ การใช้ระบบ E-Learning 3. เตรียมสื่อการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆประกอบ เช่น - แหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์ ( Download ) - ใบงาน, ใบความรู้ ( Word, Excel, PowerPoint, Movie, Flash ฯ ) - แบบทดสอบ, แบบประเมิน

7 ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน Virtual Internet หมายถึง ระบบ Internet แบบ Offline หรือ อินเตอร์เน็ตเสมือน ซึ่งจัดทำได้โดยการใช้โปรแกรมดาวน์ โหลดเว็บไซต์ทั้งหมดจากแหล่งข้อมูล โดยตรง เช่น โปรแกรม Offline Explorer Enterprise, TeleportPro, HTTrack เป็นต้น

8

9

10 ครูสามารถจัด แหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลาย ให้นักเรียนได้ เช่น เว็บไซต์, เพลง, ภาพยนตร์, เสียงบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว การ์ตูนอนิเมชัน, Ms-Office ฯลฯ

11

12

13

14 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม -http://elearning.nectec.or.thhttp://elearning.nectec.or.th - http://www.chulaonline.com http://www.chulaonline.com - http://www.bantan.ac.t h http://www.bantan.ac.t h

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt E- Learning บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ ความหมายของ e-Learning สามารถ แบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่คือ – กลุ่มหนึ่งหมายถึงการจัดระบบการ เรียนรู้ที่อาศัยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google