งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล บริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล บริการปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล บริการปฐมภูมิ คณะ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล

2 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ประชากร ใน กรุงเทพมหานคร สิทธิการรักษาจำนวนประชากร (x 1,000,000) UC3.59 ประกันสังคม 2.96 ข้าราชการ 0.74 อื่นๆ 0.72 ( ฐานทะเบียนราษฎร์ พ. ศ. 2554 )

3 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล บริบทพื้นที่กรุงเทพมหานคร รูปแบบเมืองกึ่งเมืองชนบท หน่วยง าน สุขภา พ สำนัก การแพ ทย์ สำนัก อนามัย กลาโห ม มหาดไ ทย กรมกา ร แพทย์ มหาวิท ยาลัย เอกชน ขนาด สถาน บริการ เล็กกลางใหญ่เครือข่ายอินเตอร์ รูปแบบ บริการ โรงพยาบาลเน้นการรักษา แต่อยากมีปฐมภูมิของตนเอง คลินิก / ศบส. ให้ความสำคัญ กับการรักษาโรค งาน บริการ Private clinic Clinic UC ร้านขายยาคลินิกทัน ตกรรม แพทย์ ทางเลือก

4 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปัญหาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขาดการจัดการจากกระทรวงสาธารณสุข บริการ IP มีปัญหาเรื่องเตียง Admit บริการปฐมภูมิ ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ภาครัฐมุ่งเป็น tertiary care ภาคเอกชนต้องรับผิดชอบภาระทางการเงินด้วยตัวเอง มี หลากหลายรูปแบบ คนกรุงเทพขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพื้นที่ สปสช. เข้ามากำกับงานหลายอย่างที่ทาให้หน่วยบริการทา งานยากขึ้น สำนักการแพทย์ สำนักอนามัยไม่ได้มีอานาจการจัดการระบบ บริการอย่างเบ็ดเสร็จ ประชาชนพึ่งพาตนเองเมื่อป่วยเล็กน้อย และ พึ่งพาระบบเมื่อ เป็นโรคเรื้อรัง การเรียกร้องสิทธิเพื่อให้ได้สิทธิ การฟ้องร้องสูง

5 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล การกระจายตัว ของ โรงพยาบาล รัฐบาล และ โรงพยาบาล เอกชน ที่รับ สิทธิ UC ( ข้อมูล ปี 2552)

6 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล การกระจายตัว ของศูนย์บริการ สาธารณสุข และ คลินิกชุมชน อบอุ่น

7 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล บริบทของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยา บาล ( ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ) รพ. เน้น organ / technology based พื้นที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนัก อนามัย โรงพยาบาลอยากได้ข้อมูลจากหน่วยปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิอยากได้ข้อมูลการรักษา ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

8 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สิ่งที่ทำในคณะแพทยศาสตร์ ประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลให้กับหน่วยบริการ ปฐมภูมิ และโรงพยาบาลผ่านทางโทรศัพท์, โปรแกรม HHC refer และ อื่นๆ ติดตาม พูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับ home-health-social-financial issues เป็นรายๆ สำหรับผู้ป่วย ให้นักศึกษาแพทย์ทำงานประสานงานข้อมูล ผู้ป่วยและฝึกปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ นอกโรงพยาบาล โดยมีอาจารย์กำกับ ใช้ HRQoL (EQ-5D และ แบบประเมินสุขภาพจิต ) ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย

9 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปัญหาที่พบ แพทย์ในโรงพยาบาลให้ความสำคัญน้อย แต่ละเขตมีวิธีการที่แตกต่างกัน แม้ว่าอยู่ใน ระบบเดียวกัน ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ โรงเรียนแพทย์ให้ความสำคัญกับงานบริการ ปฐมภูมิน้อย.......

10 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล Connected node of each patient โรงพยา บาล HHC คลินิ ก ศบส. ตจว. สถาน บริการ อื่นๆ

11 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล Physician density (per 1000 population) From WHO http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/health_workforce/PhysiciansDensity_Total/atlas.html


ดาวน์โหลด ppt Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Vajira Hospital ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล บริการปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google