งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล

2 ประชากร ใน กรุงเทพมหานคร
สิทธิการรักษา จำนวนประชากร (x 1,000,000) UC 3.59 ประกันสังคม 2.96 ข้าราชการ 0.74 อื่นๆ 0.72 (ฐานทะเบียนราษฎร์ พ.ศ )

3 บริบทพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รูปแบบ เมือง กึ่งเมือง ชนบท หน่วยงานสุขภาพ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กลาโหม มหาดไทย กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัย เอกชน ขนาดสถานบริการ เล็ก กลาง ใหญ่ เครือข่าย อินเตอร์ รูปแบบบริการ โรงพยาบาลเน้นการรักษา แต่อยากมีปฐมภูมิของตนเอง คลินิก/ศบส. ให้ความสำคัญกับการรักษาโรค งานบริการ Private clinic Clinic UC ร้านขายยา คลินิกทันตกรรม แพทย์ทางเลือก

4 ปัญหาพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ขาดการจัดการจากกระทรวงสาธารณสุข บริการ IP มีปัญหาเรื่องเตียง Admit บริการปฐมภูมิ ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ภาครัฐมุ่งเป็น tertiary care ภาคเอกชนต้องรับผิดชอบภาระทางการเงินด้วยตัวเอง มีหลากหลายรูปแบบ คนกรุงเทพขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพื้นที่ สปสช.เข้ามากำกับงานหลายอย่างที่ทาให้หน่วยบริการทางานยากขึ้น สำนักการแพทย์ สำนักอนามัยไม่ได้มีอานาจการจัดการระบบบริการอย่างเบ็ดเสร็จ ประชาชนพึ่งพาตนเองเมื่อป่วยเล็กน้อย และ พึ่งพาระบบเมื่อเป็นโรคเรื้อรัง การเรียกร้องสิทธิเพื่อให้ได้สิทธิ การฟ้องร้องสูง

5 การกระจายตัว ของโรงพยาบาลรัฐบาล และ โรงพยาบาลเอกชน ที่รับสิทธิ UC (ข้อมูลปี 2552)

6 การกระจายตัว ของศูนย์บริการสาธารณสุข และ คลินิกชุมชนอบอุ่น

7 บริบทของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม)
บริบทของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล (ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม) รพ.เน้น organ / technology based พื้นที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักอนามัย โรงพยาบาลอยากได้ข้อมูลจากหน่วยปฐมภูมิ หน่วยบริการปฐมภูมิอยากได้ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล

8 สิ่งที่ทำในคณะแพทยศาสตร์
ประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิ และโรงพยาบาลผ่านทางโทรศัพท์, โปรแกรม HHC refer และ อื่นๆ ติดตาม พูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับ home-health-social-financial issues เป็นรายๆสำหรับผู้ป่วย ให้นักศึกษาแพทย์ทำงานประสานงานข้อมูลผู้ป่วยและฝึกปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมินอกโรงพยาบาล โดยมีอาจารย์กำกับ ใช้ HRQoL (EQ-5D และ แบบประเมินสุขภาพจิต) ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย

9 ปัญหาที่พบ แพทย์ในโรงพยาบาลให้ความสำคัญน้อย
แต่ละเขตมีวิธีการที่แตกต่างกัน แม้ว่าอยู่ในระบบเดียวกัน ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ โรงเรียนแพทย์ให้ความสำคัญกับงานบริการปฐมภูมิน้อย

10 Connected node of each patient
คลินิก โรงพยาบาล ศบส. HHC ตจว. สถานบริการอื่นๆ

11 Physician density (per 1000 population)
From WHO


ดาวน์โหลด ppt บริการปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google