งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล Journal of Cosmetic Dermatology โดย ดวงฤทัย ภิราษร บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล Journal of Cosmetic Dermatology โดย ดวงฤทัย ภิราษร บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล Journal of Cosmetic Dermatology โดย ดวงฤทัย ภิราษร บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

2 เนื้อหาบรรยาย • Journal of Cosmetic Dermatology คืออะไร • วิธีการเข้าใช้ Journal of Cosmetic Dermatology • การลงทะเบียน (Register) • My profile • วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Search และ Advance Search • การจัดการผลลัพธ์ • สมาคม International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD)

3 Journal of Cosmetic Dermatology เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journals)ทางด้านเครื่องสำอาง และตจวิทยาของสำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell ผู้ใช้บริการสามารถ สืบค้นเอกสารฉบับเต็มได้ ตั้งแต่ปี 2002-ปัจจุบัน

4 วิธีการเข้าใช้ Journal of Cosmetic Dermatology วารสารนี้ให้บริการสืบค้นผ่านหน้าจอเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา โดยมีวิธีเข้าสืบค้นได้ 2 ช่องทางคือ 1. หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสืบค้นได้ทันทีที่ www.mfu.ac.th/center/lib 2. หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยโปรดติดตั้งระบบ SSL VPN ก่อนการ เข้าใช้งาน โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง ระบบ SSL VPN จาก หน้าจอของศูนย์บรรณสารฯ http://www.mfu.ac.th/center/lib/DB%20PPT/How%20to%20co nnect%20MFU%20internet%20from%20outside.pdf http://www.mfu.ac.th/center/lib/DB%20PPT/How%20to%20co nnect%20MFU%20internet%20from%20outside.pdf

5 วิธีการเข้าใช้ Journal of Cosmetic Dermatology เข้าสู่หน้าจอของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา http://www.mfu.ac.th/center/lib/index.php

6 วิธีการเข้าใช้ Journal of Cosmetic Dermatology

7

8 หน้าจอหลัก 1 2 3 4 5 6 วารสารฉ. ปัจจุบัน / ฉ. ย้อนหลัง Topic เกี่ยวกับ เครื่องสำอาง / ผิวหนัง สัญลักษณ์กุญแจ : สืบค้น เอกสารฉ. เต็มได้ สำหรับ สืบค้น ฟังชั่นเสริมใน การใช้งาน

9 การลงทะเบียน (Register) ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ Journal of Cosmetic Dermatology ได้โดยไม่ จำเป็นต้องลงทะเบียน แต่การลงทะเบียนจะทำให้ผู้ใช้ได้รับบริการเสริม ต่าง ๆ ของ Journal of Cosmetic Dermatology เช่น Save History Search, การ Save บทความ และรายการอ้างอิง รวมทั้งการแจ้งเตือนทาง อีเมล์ (E-mail Alert)

10 การลงทะเบียน (Register) (ต่อ)

11

12 My profile 1 2 3 ชื่ออีเมล์ทีระบบจะจัดส่งข้อมูล รูปแบบข้อมูลที่ต้องการให้ส่ง ความถี่ของการส่งเตือนข้อมูล

13 My profile (ต่อ) 1 2 3 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้งาน จำนวนบทความที่บันทึกและ ทำการแจ้งเตือนทางอีเมล์ ข้อมูลของผู้ใช้ที่สามารถแก้ไขได้

14 My profile (ต่อ) แสดงการแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมื่อมีบทความเข้ามาใหม่

15 วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Search การสืบค้นข้อมูลมีอยู่ 5 รูปแบบคือ 1. All content (สืบค้นจากเนื้อหาทั้งหมด) 2. Publication title (สืบค้นจากชื่อของสิ่งพิมพ์) 3. In this journal (สืบค้นใน Journal of Cosmetic Dermatology ) 4. In this issue (สืบค้นบทความจากปีที่ ฉบับที่ของ Journal of Cosmetic Dermatology 5.By Citation (สืบค้นบทความของ Journal of Cosmetic Dermatology)

16 วิธีการสืบค้นข้อมูล แบบ All content 1 2 Edit search 34 1 สืบค้น ข้อมูล จัดเรียงผลลัพธ์การ สืบค้น แก้ไขการ สืบค้น คลิกเลือก รายการที่ ต้องการบันทึก ไว้ใน Profile

17 วิธีการสืบค้นข้อมูล แบบ Publication title 1 2 3 จำนวนผลลัพธ์จาก การสืบค้น สัญลักษณ์รูปกุญแจเปิด สามารถเข้าดูฉบับเต็มได้ เลือกเตือนรายการที่ต้องการ ผ่าน E-mail

18 วิธีการสืบค้นข้อมูล แบบ In this journal 1 2 3 แสดงผลการสืบค้น รายละเอียดบทความ เลือกรายการที่ต้องการบันทึกใน Profile

19 วิธีการสืบค้นข้อมูล แบบ In this issue ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ได้แคบลง

20 วิธีการสืบค้นข้อมูล แบบ By Citation

21 การสืบค้นข้อมูลแบบ Advance Search 1 2 3 4 5 สืบค้ น จำกัดเงื่อนไขการ สืบค้น แก้ไขการ สืบค้น ใช้ตัวเชื่อม And Or Not กำหนดช่วงเวลา ข้อมูลที่ต้องการ

22 การจัดการผลลัพธ์ 1 2 3 4 รายละเอียดวร. รายการอ้างอิงของ บทความวารสาร การแสดง รายละเอียดเนื้อหา เครื่องมือในการ จัดการบทความ

23 การจัดการผลลัพธ์ (ต่อ)

24 5 รายการอ้างอิงทั้งหมดของบทความ

25 การจัดการผลลัพธ์ (ต่อ) 6 บทความนี้มีใครนำไปอ้างอิงบ้าง

26 การจัดการผลลัพธ์ (ต่อ) 7 8 ค้นหาบทความที่ผู้แต่งคนเดียวกันกับบทความนี้ ค้นหาบทความที่ใกล้เคียงกับบทความนี้

27 International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD) วารสาร อิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

28 International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD) (ต่อ) COSMETIC DERMATOLOGY 101 หัวข้อเกี่ยวกับการวินิจฉัย การ รักษา อื่นๆ ทางด้านเครื่องสำอาง และผิวหนัง

29 International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD) (ต่อ) WHEN BAD THINGS HAPPEN TO THE SKIN บทความ เกี่ยวกับ หัวข้อสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง

30 International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD) (ต่อ) MEDICAL-LEGAL ASPECTS บทความเกี่ยวกับกฎหมาย ทางการแพทย์

31 International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD) (ต่อ) แหล่งข้อมูลทางด้านเครื่องสำอางและผิวหนัง แยกเป็นกลุ่ม อาทิ มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล, สมาคมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

32 International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD) (ต่อ) เมื่อคลิกเข้าไปแต่ละกลุ่ม จะมีลิงค์ไปยัง URL ของแต่ละสถาบัน

33 หากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า e-mail: library@mfu.ac.th Tel. 0 5391 6339, 0 5391 6345


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล Journal of Cosmetic Dermatology โดย ดวงฤทัย ภิราษร บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google