งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

01 ฐานข้อมูลชุมชนสุขภาวะต้นแบบ 500 ตำบล Database model for 500 healthy districts นายสุรศักดิ์ แสงเพชร รหัสนักศึกษา 503040270-3 นายเอกชัย นาคง รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "01 ฐานข้อมูลชุมชนสุขภาวะต้นแบบ 500 ตำบล Database model for 500 healthy districts นายสุรศักดิ์ แสงเพชร รหัสนักศึกษา 503040270-3 นายเอกชัย นาคง รหัสนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01 ฐานข้อมูลชุมชนสุขภาวะต้นแบบ 500 ตำบล Database model for 500 healthy districts นายสุรศักดิ์ แสงเพชร รหัสนักศึกษา 503040270-3 นายเอกชัย นาคง รหัสนักศึกษา 503040274-5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. จิระ เดช พลสวัสดิ์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว รศ. วิโรจน์ ทวีปวร เดช COE2010-26

2 หัวข้อที่ นำเสนอ • วัตถุประสงค์ • องค์ประกอบโดยรวม • รายละเอียดแต่ละส่วน – ตัวอย่างการทำงาน – ส่วนของผู้ดูแลเว็บ • สถิติและการดูแล • สรุป 02

3 วัตถุประสงค์ 03 • เพื่อสร้างเว็บไซต์ สำหรับ ศูนย์วิจัยฯ ที่ใช้งานสะดวก ง่าย และปลอดภัย

4 แผนงานที่วางไว้ เก็บ Requirement วิเคราะห์ความ ต้องการ ออกแบบและเลือก เครื่องมือ พัฒนา ทดสอบการทำงาน ของระบบ

5 องค์ประกอบโดยรวม 04 • การสมัครสมาชิก • การจัดการโปรไฟล์ ตนเอง • เว็บบอร์ด และภาพ กิจกรรม • ข่าว ประกาศ การแสดง ความเห็น • เอกสารดาวน์โหลด • ปฏิทินกิจกรรม • เว็บลิ้งก์ • การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

6 องค์ประกอบโดยรวม 05 การสมัครสมาชิก • การสมัครสมาชิก • การจัดการโปรไฟล์ ตนเอง • เว็บบอร์ด และภาพ กิจกรรม • ข่าว ประกาศ การแสดง ความเห็น • เอกสารดาวน์โหลด • ปฏิทินกิจกรรม • เว็บลิ้งก์ • การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

7 การสมัครสมาชิก 06

8 การสมัครสมาชิก 07

9 การสมัครสมาชิก 08

10 องค์ประกอบโดยรวม 09 • การสมัครสมาชิก การจัดการโปรไฟล์ตนเอง • การจัดการโปรไฟล์ตนเอง • เว็บบอร์ด และภาพ กิจกรรม • ข่าว ประกาศ การแสดง ความเห็น • เอกสารดาวน์โหลด • ปฏิทินกิจกรรม • เว็บลิ้งก์ • การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

11 Profile เว็บบอร์ด 10

12 องค์ประกอบโดยรวม 14 • การสมัครสมาชิก • การจัดการโปรไฟล์ ตนเอง เว็บบอร์ด และภาพ กิจกรรม • เว็บบอร์ด และภาพ กิจกรรม • ข่าว ประกาศ การแสดง ความเห็น • เอกสารดาวน์โหลด • ปฏิทินกิจกรรม • เว็บลิ้งก์ • การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

13 เว็บบอร์ด 15

14 องค์ประกอบโดยรวม 21 • การสมัครสมาชิก • การจัดการโปรไฟล์ ตนเอง • เว็บบอร์ด และภาพ กิจกรรม ข่าวและประกาศ การ แสดงความเห็น • ข่าวและประกาศ การ แสดงความเห็น • เอกสารดาวน์โหลด • ปฏิทินกิจกรรม • เว็บลิ้งก์ • การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

15 22 ข่าว ประกาศ และการแสดง ความเห็น

16 23 ข่าว ประกาศ และการแสดง ความเห็น

17 องค์ประกอบโดยรวม 24 • การสมัครสมาชิก • การจัดการโปรไฟล์ ตนเอง • เว็บบอร์ด และภาพ กิจกรรม • ข่าว ประกาศ การแสดง ความเห็น • เอกสารดาวน์โหลด • ปฏิทินกิจกรรม • เว็บลิ้งก์ • การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

18 25 เอกสารดาวน์โหลด

19 องค์ประกอบโดยรวม 26 • การสมัครสมาชิก • การจัดการโปรไฟล์ ตนเอง • เว็บบอร์ด และภาพ กิจกรรม • ข่าว ประกาศ การแสดง ความเห็น • เอกสารดาวน์โหลด • ปฏิทินกิจกรรม • เว็บลิ้งก์ • การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

20 ปฏิทินกิจกรรม 27 ผู้ใช้ที่สามารถเพิ่มกิจกรรม ได้ การแบ่งประเภทกิจกรรม

21 ปฏิทินกิจกรรม 28 การเพิ่มกิจกรรมลงบน ปฏิทิน 1 2 3 4

22 องค์ประกอบโดยรวม 29 • การสมัครสมาชิก • การจัดการโปรไฟล์ ตนเอง • เว็บบอร์ด และภาพ กิจกรรม • ข่าว ประกาศ การแสดง ความเห็น • เอกสารดาวน์โหลด • ปฏิทินกิจกรรม • เว็บลิ้งก์ • การติดต่อ สอบถาม พูดคุย

23 เว็บลิ้งก์ 30 จะแบ่งเว็บลิ้งก์ออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. เว็บลิ้งภายในประเทศ 2. เว็บลิ้งต่างประเทศ

24 สถิติและการดูแล ระบบ 31 • สถิติการเข้าใช้งานของ สมาชิก • การเคลื่อนไหว • การจัดการสิทธิ

25 32สถิติการเข้าใช้งาน

26 33สถิติการเข้าใช้งาน

27 34 การจัดการสิทธิ และการ เข้าถึงข้อมูล • ขึ้นอยู่กับแต่ละส่วน ขึ้นอยู่ กับผู้ดูแลเว็บ • การแบ่งในเบื้องต้น • ผู้เยี่ยมชม • สมาชิก • บุคลากรศูนย์วิจัยฯ • ผู้ดูแล ผู้ลงเนื้อหา

28 สรุป 35


ดาวน์โหลด ppt 01 ฐานข้อมูลชุมชนสุขภาวะต้นแบบ 500 ตำบล Database model for 500 healthy districts นายสุรศักดิ์ แสงเพชร รหัสนักศึกษา 503040270-3 นายเอกชัย นาคง รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google