งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Environment Research Complete ฐานข้อมูลด้าน สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเกษตร นิเวศวิทยา ระบบนิเวศ แหล่ง พลังงาน มีเอกสารฉบับ เต็ม บทความวารสาร (Full text) ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Environment Research Complete ฐานข้อมูลด้าน สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเกษตร นิเวศวิทยา ระบบนิเวศ แหล่ง พลังงาน มีเอกสารฉบับ เต็ม บทความวารสาร (Full text) ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Environment Research Complete ฐานข้อมูลด้าน สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเกษตร นิเวศวิทยา ระบบนิเวศ แหล่ง พลังงาน มีเอกสารฉบับ เต็ม บทความวารสาร (Full text) ของ วารสาร ไม่น้อยกว่า 768 ชื่อ (Titles) รวมถึงหนังสือ, เอกสาร และบทความต่างๆ (Books and Monographs) ด้านการศึกษามาก ถึง 142 กว่าชื่อ นอกจากนี้ ยังมี เอกสารการประชุมทางวิชาการ (Conference Papers) มากมาย สืบค้นข้อมูลได้ตั้งแต่ปี ค. ศ.1940 – ปัจจุบัน

2 บริการจากภายนอก มหาวิทยาลัย บริการสืบค้นจากภายนอก มหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลจาก ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยผ่าน เว็บไซต์ http://search.e bscohost.com Username/Password คือ mfu

3 หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ให้สืบค้น ผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ www.mfu.ac.th/center/lib วิธีเข้าสืบค้น มี 2 วิธี คือ 1. เลือกเมนูนทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ (E-Resources)

4 แสดงรายละเอียด ฐานข้อมูลที่ให้บริการ จากนั้นให้คลิกเลือก ฐาน Environment Complete

5 หน้าหลัก ฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO นั้นประกอบด้วย ฐานย่อย 13 ฐาน ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ มีสิทธิ์ เข้าสืบค้นได้เพียง 4 ฐาน เท่านั้น คลิกเพื่อเข้าไปเลือกฐานที่ ต้องการสืบค้น

6 แสดงรายชื่อฐานข้อมูล คลิกเลือก ฐานข้อมูล จากนั้นคลิก Continue เพื่อ เข้าหน้าสืบค้น

7 หน้าสืบค้น หลัก เลือกรูปแบบการสืบค้นได้ เช่น รายชื่อสิ่งพิมพ์ใน ฐานนี้ (Publications) ระบุคำสืบค้นด้วย ตนเอง เช่น Water conservation

8 ผลลัพธ์ การสืบค้น 1. จำนวนบทความ ที่พบ รายชื่อ บทความ เรียงจาก ใหม่ไปเก่า 2. เลือกประเภท แหล่งข้อมูล และ กลุ่มหัวเรื่องได้ 3. เลือกเอกสาร Full Text และ กำหนดช่วงปีของ ข้อมูล โดยคลิก Update Results

9 ผลลัพธ์การ สืบค้น ( ต่อ ) 1. แสดงผลลัพธ์ที่ คัดกรองแล้ว 2. เลือกแสดงข้อมูลในรูปแบบ PDF

10 ผลลัพธ์การ สืบค้น ( ต่อ ) 1. เลือก Print หรือ Save ได้ 2. เลือกรูปแบบ การเขียน อ้างอิง (Citation) 3. ส่งออก ทางอีเมล์

11 ตัวอย่าง Citation รายละเอียดบทความ และหากต้องการรูปแบบอ้างอิง อัตโนมัติคลิกที่ Cite this article

12 เลือก รูปแบบ อ้างอิง 1. เลือกรูปแบบ อ้างอิง APA คลุมพื้นที่ข้อมูล จากนั้นคลิก ขวา เลือก Copy

13 นำข้อมูลไปวางในโปรแกรม Microsoft word ปรับรูปแบบเป็นตัวหนา ( ให้ดูรูปแบบการเขียนอ้างอิงของ มหาวิทยาลัย )


ดาวน์โหลด ppt Environment Research Complete ฐานข้อมูลด้าน สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเกษตร นิเวศวิทยา ระบบนิเวศ แหล่ง พลังงาน มีเอกสารฉบับ เต็ม บทความวารสาร (Full text) ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google