งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ( ฉบับที่ 5 ) พ. ศ. 2555 www.cgd.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ( ฉบับที่ 5 ) พ. ศ. 2555 www.cgd.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ( ฉบับที่ 5 ) พ. ศ. 2555 www.cgd.go.th

2 หลักการและเหตุผล มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 กันยายน 2554 เห็นชอบในหลักการ ของ ร่างระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำของ ส่วนราชการ ( ฉบับ ที่..) พ. ศ. … ตามที่ กระทรวงการคลัง เสนอ 2

3 ผู้มีสิทธิได้รับเงิน พชค. ข้าราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 2 ลูกจ้างชั่วคราว 3 ทหารกองประจำการ 4 * พนักงานราชการ ครม. มอบให้สำนักงาน ก. พ. ดำเนินการ 3

4 เกณฑ์การได้รับเงิน พชค. ( ปรับ 5%) แต่ ถ้ารวมกันแล้ว ไม่ถึงเดือนละ 8,610 บาท ให้ได้รับเงิน พชค. เพิ่มขึ้นอีกจนถึง เดือนละ 8,610 บาท ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ ที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง ไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท ให้รับเงิน พชค. เดือนละ 1,500 บาท แต่ รวมกันแล้วต้องไม่ เกิน เดือนละ 12,285 บาท ข้อ 5 ของร่างระเบียบฯ ( หลักเกณฑ์ ข้อ 6) ใช้บังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 จนถึง 31 ธันวาคม 2554 ใช้บังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 จนถึง 31 ธันวาคม 2554 * ปรับเพิ่มขั้นต่ำและขั้นสูงเพิ่มขึ้น 5% จากเดิมขั้น ต่ำ 8,200 เป็น 8,610 และเดิมขั้นสูง 11,700 เป็น 12,285 * ปรับเพิ่มขั้นต่ำและขั้นสูงเพิ่มขึ้น 5% จากเดิมขั้น ต่ำ 8,200 เป็น 8,610 และเดิมขั้นสูง 11,700 เป็น 12,285 4

5 เกณฑ์การได้รับเงิน พชค. ( นโยบายรัฐบาล ) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้าง ไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้ได้รับเงิน พชค. เพิ่มขึ้นอีกจนถึง เดือนละ 15,000 บาท ข้อ 6 ของร่างระเบียบฯ ( หลักเกณฑ์ ข้อ 6/1) ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 5

6 เกณฑ์การได้รับเงิน พชค. ( นโยบายรัฐบาล ) แต่ ถ้ารวมกันแล้ว ไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ให้ได้รับเงิน พชค. เพิ่มขึ้นอีกจนถึง เดือนละ 9,000 บาท ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ วุฒิการศึกษาต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี ที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้าง ไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท ให้ได้รับเงิน พชค. เดือนละ 1,500 บาท แต่ รวมกันแล้วต้องไม่เกิน เดือนละ 12,285 บาท ข้อ 6 ของร่างระเบียบฯ ( หลักเกณฑ์ ข้อ 6/2) ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป หลักเกณฑ์คล้ายกับ 1 เม. ย. 54 แต่ปรับ อัตราขั้นต่ำจาก 8,610 เป็น 9,000 6

7 เกณฑ์การได้รับเงิน พชค. ( นโยบายรัฐบาล ) ลูกจ้างชั่วคราว วุฒิการศึกษาต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี ที่มีค่าจ้าง ไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ให้ได้รับเงิน พชค. เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีก จนถึง เดือนละ 9,000 บาท ข้อ 6 ของร่างระเบียบฯ ( หลักเกณฑ์ ข้อ 6/3) ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 7

8 เกณฑ์การได้รับเงิน พชค. เปลี่ยน หลักเกณฑ์ การคำนวณเงิน เพิ่ม การครองชีพ ชั่วคราว ให้คิดจากฐาน เงินเดือน หรือค่าจ้างจริง ของผู้มีสิทธิ ยกเลิก ข้อ 7 ของระเบียบ ฯ ( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2551) ข้อ 7 ของร่างระเบียบฯ ใหม่ เดิม การคำนวณเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว ให้คิดจากฐานเงินเดือน หรือค่าจ้างรวมกับเงินตอบแทน พิเศษเต็มขั้นสูง และค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวัน ประกาศ ในราชกิจจา นุเบกษา ใช้บังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 จนถึง 31 ธันวาคม 2554 ใช้บังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 จนถึง 31 ธันวาคม 2554 8

9 เกณฑ์การได้รับเงิน พชค. ( ปรับ 5%) ทหารกองประจำการ ที่ได้รับเงินเดือนในระดับ พ. 1 เมื่อรวมเงินเดือนกับเบี้ย เลี้ยงประจำแล้ว ไม่ถึงเดือนละ 8,610 บาท ให้ได้รับเงิน พชค. ตามอัตราที่ กระทรวงกลาโหมกำหนด ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ เกิน เดือนละ 8,610 บาท ข้อ 8 ของร่างระเบียบฯ ( หลักเกณฑ์ ข้อ 7/1) ใช้บังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 จนถึง 31 ธันวาคม 2554 ใช้บังคับตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 จนถึง 31 ธันวาคม 2554 9

10 เกณฑ์การได้รับเงิน พชค. ( นโยบายรัฐบาล ) ทหารกองประจำการ ที่ได้รับเงินเดือนในระดับ พ. 1 เมื่อรวมเงินเดือนกับเบี้ย เลี้ยงประจำแล้ว ไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ให้ได้รับเงิน พชค. ตามอัตราที่ กระทรวงกลาโหมกำหนด ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ เกิน เดือนละ 9,000 บาท ข้อ 9 ของร่างระเบียบฯ ( หลักเกณฑ์ ข้อ 7/2) ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 10

11 การออกคำสั่งการได้รับเงิน พชค. ให้ส่วนราชการออกคำสั่งการได้รับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว และให้ส่วนราชการผู้เบิกส่งคำขอเบิกเงิน ซึ่งตรวจสอบถูกต้องแล้ว มายังกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลัง จังหวัด โดยไม่ต้องส่งสำเนาคำสั่ง ประกอบคำขอเบิกเงิน ข้อ 9 ของระเบียบฯ ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2555 11

12 ปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน พชค. ในกรณีที่ส่วนราชการมีปัญหาในการปฏิบัติตาม ระเบียบนี้ให้กระทรวงการคลัง เป็นผู้วินิจฉัย และในกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติ ตามข้อกำหนด ในระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการ ขอทำความตกลง กับกระทรวงการคลัง ข้อ 12/1 ของระเบียบฯ ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2555


ดาวน์โหลด ppt LOGO ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ( ฉบับที่ 5 ) พ. ศ. 2555 www.cgd.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google