งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 1. การเลือกทำเลที่ตั้งมีผล ระยะยาว 2. การเลือกทำเลที่ตั้งมี ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต 2 ความสำคัญของการเลือกทำเล ที่ตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 1. การเลือกทำเลที่ตั้งมีผล ระยะยาว 2. การเลือกทำเลที่ตั้งมี ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต 2 ความสำคัญของการเลือกทำเล ที่ตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 1. การเลือกทำเลที่ตั้งมีผล ระยะยาว 2. การเลือกทำเลที่ตั้งมี ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต 2 ความสำคัญของการเลือกทำเล ที่ตั้ง

3 สาเหตุหลัก คือ ความต้องการในการเพิ่ม ความสามารถในการผลิต ซึ่งสามารถทำได้โดย  ขยายพื้นที่  เพิ่มสาขา  ย้ายโรงงาน 3

4 1. กำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินแต่ ละทำเลที่ตั้ง 2. กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก ทำเลที่ตั้ง 3. กำหนดทางเลือก 4. ประเมินทางเลือกต่างๆ 5. ตัดสินใจ 4

5  ความใกล้กับทางสัญจร (Proximity to Highway)  ความใกล้กับสนามบิน (Access to a Major Airport)  แหล่งแรงงาน (Labor Supply)  ความใกล้กับแหล่งตลาด (Nearness to Maket)  ความใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ (Nearness to Raw Materials) 5

6  ความใกล้กับที่ตั้งขององค์การ หลัก (Nearness to an Existing Plant)  ที่ดิน (land)  การขนส่ง (Transportation)  แหล่งน้ำ (Water Supply)  พลังงานและสาธารณูปโภคต่างๆ (Power Supply )  สภาพอากาศ (Climate)  บริเวณสำหรับพักอาศัย (Residential Areas) 6

7  Qualitative Analysis  Quantitative Analysis 7

8 1. กำหนดปัจจัยที่จะทำการพิจารณา 2. ทำการให้น้ำหนักคะแนนแต่ละปัจจัย 3. กำหนดสเกลสำหรับการให้น้ำหนัก คะแนนแต่ละทำเลที่ตั้ง 4. ให้คะแนนแต่ละทำเลที่ตั้งจากทุกๆ ปัจจัย 5. ทำการรวมคะแนนของแต่ละทำเล ที่ตั้ง 6. เลือกทางเลือกที่ให้คะแนนสูงสุด 8

9 9

10 10

11 1. กำหนดค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) และ ค่าใช้จ่ายแปรผัน (Variable Cost) ของแต่ละทำเล 2. หาความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายรวม (Total Cost) กับค่าใช้จ่ายคงที่และ ค่าใช้จ่ายแปรผัน และทำการวาดกราฟ ของค่าใช้จ่ายรวมของทุก ๆ ทำเล ที่ตั้งลงบนกราฟชุดเดียวกัน TC = ค่าใช้จ่ายรวม FC= ค่าใช้จ่ายคงที่ VC= ค่าใช้จ่ายแปรผัน / หน่วย Q= ปริมาณการผลิตต่อหน่วย เวลา TC= FC + (VC x Q) 11

12 3. ทำการหาดูว่าทำเลที่ตั้งใดให้ค่าใช้จ่าย ต่ำสุดในปริมาณการผลิตที่ คาดหมายไว้ 12

13 13 1. จงเขียนกราฟของค่าใช้จ่ายรวม ของแต่ละทำเลที่ตั้ง 2. กำหนดจุดคุ้มทุนที่เกี่ยวข้องกับ การตัดสินใจ 3. ถ้าคาดว่าปริมาณการผลิตเป็น 8,000 ชิ้น / ปี ควรเลือกทำเลที่ตั้ง ใด

14 14

15  การหาจุดตัดระหว่างกราฟ ทำเล ข กับ ทำเล ค ทำ ได้โดย TC ข =TC ค 100,000+30Q = 150,000+20Q จะได้ ว่า Q =5,000 ชิ้น / ปี  การหาจุดตัดระหว่างกราฟ ทำเล ค กับ ทำเล ก ทำ ได้โดย TC ค = TC ก 150,000+20Q = 250,000 + 11 Q จะ ได้ว่า Q = 11,111 ชิ้น / ปี 15

16 16 ถ้าทำการผลิต 0 - 5,000 ชิ้น / ปี ควรเลือกทำเลที่ตั้ง ข จึงจะทำให้ค่าใช้จ่าย รวมต่ำสุด ถ้าทำการผลิต 5,000-11,111 ชิ้น / ปี ควรเลือกทำเลที่ตั้ง ค จึงจะทำให้ค่าใช้จ่าย รวมต่ำสุด ถ้าทำการผลิตมากกว่า 11,111 ชิ้น / ปี ควรเลือกทำเลที่ตั้ง ก จึงจะทำให้ค่าใช้จ่าย รวมต่ำสุด ดังนั้น ถ้าคาดว่าปริมาณการผลิตเป็น 8,000 ชิ้น / ปี ควรเลือกทำเลที่ตั้ง ค

17 กรณีที่ 1. ถ้าทางโรงงานกำหนดว่าเลือก ทำเล ที่ตั้ง ใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตในช่วง ระหว่าง 4000-8000 ชิ้นต่อปี จงหาคำตอบ ของการเลือกทำเลที่ตั้ง กรณีที่ 2 จากกรณีที่ 1 ถ้า ผลการวิเคราะห์จากการวิเคราะห์เชิง คุณภาพพบว่า คะแนน ทำเล ก =55 ทำเล ข =60 ทำเล ค =65 ทำเล ง = 45 จงหาคำตอบของการเลือกทำเลที่ตั้ง 17

18 กรณีที่ 3 จากกรณีที่ 1 ถ้า ผลการวิเคราะห์จากการวิเคราะห์เชิง คุณภาพพบว่า คะแนน ทำเล ก =55 ทำเล ข =60 ทำเล ค =65 ทำเล ง = 70 จงหาคำตอบของการเลือกทำเลที่ตั้ง 18


ดาวน์โหลด ppt 1. 1. การเลือกทำเลที่ตั้งมีผล ระยะยาว 2. การเลือกทำเลที่ตั้งมี ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต 2 ความสำคัญของการเลือกทำเล ที่ตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google