งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Papis Wongchaisuwat Department of Industrial Engineering Kasetsart University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Papis Wongchaisuwat Department of Industrial Engineering Kasetsart University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Papis Wongchaisuwat Department of Industrial Engineering Kasetsart University

2

3

4

5

6 ประเทศอังกฤษ  หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 มีผล ให้เกิดโรงงานปั่นทอขนาดใหญ่ ใช้แรงงาน จำนวนมาก  เด็กยากจนหรือกำพร้าต้องทำงานหนักภายใต้ สภาพแวดล้อมการทำงานที่ขาดสุขอนามัย  นักเขียนชื่อ Engels ได้บันทึกสภาพของคนใน เมือง Manchester มีคนงานที่ได้รับอุบัติเหตุ จนกระทั่งกลายเป็นผู้พิการจำนวนมาก  รัฐบาลประเทศอังกฤษจึงได้ออกกฎหมายโรงงาน ขึ้นมาบังคับใช้

7  Louis Rene Villerme ได้บันทึกไว้ว่า เด็กอายุ 6-8 ปี ต้องยืนทำงานวันละ 16- 18 ชั่วโมง ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม  ในระหว่างนั้นได้มีผู้นำในอุตสาหกรรม พยายามต่อสู้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการทำงาน ให้มีสุขภาพอนามัยใน โรงงานที่ดีขึ้น  จนกระทั่งปี ค. ศ. 1867 Engel Dollful จึงได้ก่อตั้งสมาคมป้องกันอุบัติเหตุใน โรงงานอุตสาหกรรมขึ้นที่เมือง Mulhouse  กฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยคนงาน ถูกตราขึ้นในปีค. ศ.1893

8  ปี ค. ศ. 1839 ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการ จ้างแรงงานเด็ก  ปี ค. ศ. 1845 ได้มีกฏหมายว่าด้วยการ ต้องมีพนักงานตรวจสอบโรงงานโดย รัฐบาล สำหรับเมืองศูนย์กลาง อุตสาหกรรม  ปี ค. ศ. 1869 ได้ออกกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันคนงานให้ปลอดภัยจากโรคทาง อุตสาหกรรม  ปี ค. ศ. 1884 ได้มีกฏหมายเกี่ยวกับการ ประกันภัยในโรงงานและกฏหมายที่ว่า ด้วยการร่วมเสียค่ารักษาพยาบาลได้นำ ออกใช้จนกระทั่งทุกวันนี้

9  ค. ศ. 1860 รัฐแมสซาซูเสทส์ ได้ออก กฏหมายว่าด้วยการมีเจ้าหน้าที่จากรัฐบาล สามารถตรวจสอบโรงงานโดยไม่จำเป็นต้องมี คำร้องเรียนจากคนงาน  ค. ศ. 1877 รัฐแมสซาซูเสทส์ เป็นรัฐแรกที่ได้ ออกกฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุใน โรงงาน  ค. ศ. 1948 มีกฎหมายเงินทดแทนครบทุกรัฐ  ค. ศ. 1913 มีสภาแห่งชาติด้านความปลอดภัย ในงานอุตสาหกรรม ( สภาความปลอดภัย แห่งชาติ )

10  มีการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเกษตร มาสู่อุตสาหกรรม มีการเปลี่ยนแปลงและ พัฒนาเทคนิคในการผลิต พนักงานยังขาด ความรู้ความสามารถทำให้ประสบอันตรายจาก การทำงานและโรคที่เกิดจากการทำงาน  ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2462 ประเทศไทยได้ร่วมเป็น สมาชิกก่อตั้งองค์การกรรมกรระหว่างประเทศ (ILO, International Labour Oganization)  ในปี พ. ศ. 2470 รัฐบาลไทยจึงได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณากฎหมาย อุตสาหกรรม เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของ คนงาน

11  ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ. 2482 ซึ่งกำหนดมาตรฐานของการทำงานใน โรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของ ลูกจ้าง  ต่อมามีการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงาน ต่อเนื่อง จนปัจจุบันประกาศใช้พระราชบัญญัติ โรงงานพ. ศ.2535  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  พ. ศ. 2525 จัดตั้งคณะกรรมการป้องกัน อุบัติภัยแห่งชาติ

12  กระทรวงอุตสาหกรรม - พระราชบัญญัติโรงงาน พ. ศ.2535 - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ.2535  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ. ศ. 2541  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ.2535

13  เป็นแรงจูงใจและผลผลิตเพิ่มขึ้น คนงานรู้สึก ปลอดภัย ทำงานได้ดีรวดเร็วมากขึ้น  ต้นทุนการผลิตลดลง  กำไรมากขึ้น  สงวนทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศชาติ  ลดปัญหาสังคมและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและ ประเทศชาติ

14

15 จำนวนเงินที่ต้องจ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับ ผู้ได้รับบาดเจ็บโดยตรงจากการเกิดอุบัติเหตุ  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเงินทดแทน  ค่าทำขวัญ  ค่าทำศพ  ค่าประกันชีวิต

16 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทางตรง  การสูญเสียเวลาในการทำงาน  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  การสูญเสียวัตถุดิบ  ค่าสวัสดิการและค่าจ้างของผู้บาดเจ็บ  การสูญเสียโอกาสในการทำกำไร  ค่าเช่า ค่าไฟฟ้าน้ำประปา  การเสียชื่อเสียงและภาพพจน์ของโรงงาน

17  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการสวดมนต์ เฉลิมพระเกียรติ 80 ความดีเฉลิมพระเกียรติ โดยให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยง สายมงคลไปตามถนน และเสาไฟฟ้าไปยัง อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และบ้านเรือนประชาชน  เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดูด  ทุพภาพ ( มือขาดทั้งสอง ข้าง ) จากอุบัติเหตุ ไฟฟ้าช๊อต


ดาวน์โหลด ppt Papis Wongchaisuwat Department of Industrial Engineering Kasetsart University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google