งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนข้อมูลการใช้ยา ทบทวนข้อมูลการใช้ยา กลุ่มที่ใช้รักษา pain in osteoarthritis (OA) of the knee ปี 2552 (7 เดือน) 1 ต.ค. 2551 – 30 เม.ย. 2552 กลุ่มงานเภสัชกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนข้อมูลการใช้ยา ทบทวนข้อมูลการใช้ยา กลุ่มที่ใช้รักษา pain in osteoarthritis (OA) of the knee ปี 2552 (7 เดือน) 1 ต.ค. 2551 – 30 เม.ย. 2552 กลุ่มงานเภสัชกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนข้อมูลการใช้ยา ทบทวนข้อมูลการใช้ยา กลุ่มที่ใช้รักษา pain in osteoarthritis (OA) of the knee ปี 2552 (7 เดือน) 1 ต.ค. 2551 – 30 เม.ย. 2552 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

2 ยาที่ใช้ใน รพ. มี 2 รายการ  Synvisc (hylan G-F 20 )  Hyalgan (sodium hyaluronate)

3 ข้อมูลทั่วไปเปรียบเทียบยาทั้ง 2 ชนิด ข้อมูลSynvisc, 2 mlHyalgan, 2 ml ED/NEDNED การบริหารยา intra-articular Once weekly for 3 weeks (total of 3 injections) Once weekly for 5 weeks (some patient may benefit with a total of 3 injections) ราคาต่อหน่วย5,000.- บาท/amp2,091.36 บาท/amp ราคาต่อ course15,000.- บาท6,274.08 - 10,456.80 บาท บริษัทผู้จำหน่ายGenzymeFidia/TRB Chemedica

4 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา 3 ปี (ปี 2550 - 2552)

5 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยาปี 2552 (7 เดือน)

6 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาปี 2552 (7 เดือน) 448,620.- 1,468,600.-

7 จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยา แยกตาม Principal diagnosis

8 %การสั่งใช้ยาทั้ง 2 ชนิด ตาม principal diagnosis

9 จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยาแยกตามสิทธิ

10 % ผู้ป่วยที่ใช้ยาทั้ง 2 ชนิด แยกตามสิทธิการรักษา

11 จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยาแยกตามแพทย์ที่สั่งใช้

12 % ผู้ป่วยที่ใช้ยาทั้ง 2 ชนิด แยกตามแพทย์ผู้รักษา

13 สรุปผลปี 2552 (7 เดือน ) •เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติทั้ง 2 ชนิด •ค่าใช้จ่ายต่อ course การรักษาของยา Hyalgan ถูกกว่ายา Synvisc ประมาณ 4,500 บาท (10,456.80 บาท, 15,000 บาท ตามลำดับ) •ผู้ป่วยที่ใช้ยาในกลุ่มรักษา pain in osteoarthritis (OA) of the knee มีจำนวน 159 คน •แพทย์เลือกที่จะสั่งใช้ยา Synvisc มากกว่า Hyalgan.....WHY??? (ผู้ป่วย 123 คน, 36 คน ตามลำดับ) •Principal diagnosis คือ Other primary gonarthrosis 52.50 %, Primary gonarthrosis bilateral 20.63%, Pain in limb 5%, Myalgia 3.75% •แพทย์ที่สั่งใช้ยาทั้งสองชนิดส่วนใหญ่เป็นแพทย์แผนกศัลยกรรม กระดูก โดย นพ.K สั่งใช้ยาทั้ง 2 ชนิดมากที่สุด (29.56%) รองลงมาคือ นพ.W(27.67%) และ นพ.T (18.87%)

14 แนวทางการจัดการปัญหา •เชิญบริษัททั้งสองบริษัทเพื่อต่อรองราคา •จัดทำแนวทางการใช้ยาให้เกิดความสมเหตุสมผล กรณีไม่สามารถบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่าง เหมาะสมภายใน 3 เดือน จะพิจารณาดำเนินการ....ตัดยา ออกจาก รพ. ให้เหลือยาเพียงรายการเดียวและดำเนินการ e-auction..... โดยผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนข้อมูลการใช้ยา ทบทวนข้อมูลการใช้ยา กลุ่มที่ใช้รักษา pain in osteoarthritis (OA) of the knee ปี 2552 (7 เดือน) 1 ต.ค. 2551 – 30 เม.ย. 2552 กลุ่มงานเภสัชกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google