งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจุบันรพ. ท่านได้ให้ผู้มีส่วนร่วม เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ มีส่วน ร่วมในการบริหารจัดการด้านยาอย่างไร มีการจัดตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ บำบัดซึ่งประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจุบันรพ. ท่านได้ให้ผู้มีส่วนร่วม เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ มีส่วน ร่วมในการบริหารจัดการด้านยาอย่างไร มีการจัดตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ บำบัดซึ่งประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัจจุบันรพ. ท่านได้ให้ผู้มีส่วนร่วม เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ มีส่วน ร่วมในการบริหารจัดการด้านยาอย่างไร มีการจัดตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ บำบัดซึ่งประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพในการ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านยา

3 ร. พ. ของท่านมีคณะกรรมการ รับผิดชอบหรือไม่ ถ้ามี มีภารกิจอะไรบ้าง มี และมีการประชุมคร่อมสายงานกับทีม ต่างๆในโรงพยาบาล ภารกิจ คือ พิจารณาและคัดเลือกรายการยาในบัญชียา โรงพยาบาล กำหนดและวางแผนงบประมาณในการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์อย่างคร่าวๆ ( ยังไม่ระบุรายการ item ) กำหนดนโยบายการใช้ยาของโรงพยาบาล

4 เพื่อให้มีแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของ หน่วยที่ชัดเจนท่านคิดว่าควรให้มีการ ดำเนินการอย่างไร มีการวางแผนการจัดซื้อยาเป็นรายการยาโดย อ้างอิงจากยอดการใช้จริงและจำนวนยาคง คลัง โดยแผนการจัดซื้อดังกล่าวจัดทำและ ตัดสินใจร่วมกันโดยทีม PTC

5 เพื่อให้การขออนุมัติซื้อมีข้อมูล ประกอบการพิจารณาครบ ควร เสนอข้อมูลอะไรบ้าง อัตราการใช้ยา อ้างอิงราคากลาง

6 บัญชีรายการของรพ. มีจำนวน เท่าใด เหมาะสม ? ควรมีเท่าไร รพ. 30 เตียง มี 200 รายการ รพ. 60 เตียง มี 400 รายการ ความเหมาะสม ควรพิจารณาจากบริบทของ รพ. เช่น จำนวนคนไข้ จำนวนแพทย์เฉพาะทาง มากกว่าที่จะ พิจารณาจากจำนวนเตียง

7 สัดส่วนรายการยา ED-NED / ความเหมาะสม สัดส่วน ED-NED = 80-20 เหมาะสม

8 เพื่อควบคุมอัตราการเพิ่มของ รายการยา ควรมีมาตรการใด ทีม PTC มีความเป็นเอกภาพ มี ความสามารถในการสั่งการ ควบคุมให้เป็นไป ตาม อจย. มีการกำหนดช่วงเวลาพิจารณายาเข้าที่ ชัดเจน จำนวนยาเข้า = จำนวนยาออก กรมแพทย์ และ area command มีส่วน ร่วมในการกำหนดนโยบาย และแนวทาง ปฏิบัติที่ชัดเจน

9 การกำจัดจำนวนรายการยาที่มีชื่อ สามัญเดียวกัน ฤทธิ์ใกล้เคียงกัน ควรมีวิธีการใด ยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์ใกล้เคียงกัน มีได้ไม่ เกิน 2 รายการ

10 เพื่อให้มีการจัดหาเวชภัณฑ์ร่วมกัน หรือ ต่อรองราคาร่วมกันของรพ. ในกองทัพบก ทุกระดับ ควรมีวิธีจัดการอย่างไร จัดทำบัญชียาของโรงพยาบาลร่วมกันใน โรงพยาบาลแต่ละระดับ ยาในบัญชียาหลักที่เป็นยาพื้นฐาน สามารถ ซื้อร่วมกันได้

11 การประกันคุณภาพยาที่จัดซื้อ จัดหา ควรทำอย่างไร พิจารณายาที่มี aprove indication เท่านั้น และควรมีการใช้ในโรงเรียนแพทย์มา ก่อน มีเอกสารประกันคุณภาพยาที่เป็น evidence-base เช่น ใบรับรองจากกรม วิทย์ มีการสุ่มตรวจคุณภาพยา

12 เพื่อลดการสำรองและการกระจาย ยา มีข้อเสนอแนะอย่างไร ลดการสำรองยาในคลังเวชภัณฑ์ไม่เกิน 3 เดือน

13 เพื่อลดการสำรองยาและยาค้างใน หอผู้ป่วย ควรทำอย่างไร จัดทำ one day dose ไม่ stock ยา ยกเว้นรายการยาฉุกเฉิน หอผู้ป่วยคืนยาวันต่อวัน

14 เพื่อให้มีการสั่งใช้ยาที่สมเหตุสมผล และ ลดการใช้ยาราคาแพง เกินความจำเป็น ควรมีมาตรการอย่างไร จัดทำ DUE ใช้ยาตาม Clinical practice guildline กำหนดวงเงินใบสั่งยาตามกลุ่มโรค Audit เวชระเบียนโดยทีม PTC


ดาวน์โหลด ppt ปัจจุบันรพ. ท่านได้ให้ผู้มีส่วนร่วม เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ มีส่วน ร่วมในการบริหารจัดการด้านยาอย่างไร มีการจัดตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการ บำบัดซึ่งประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google