งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ สร้างสำนึกความเป็นไทย  1. จัดสรรงบประมาณให้ สพท. เพื่อจัดสรรให้ โรงเรียน (664,420,000 บาท ) กลุ่มเป้าหมายงบประมาณ ครุภัณฑ์ภูมิปัญญาใช้สอยฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ สร้างสำนึกความเป็นไทย  1. จัดสรรงบประมาณให้ สพท. เพื่อจัดสรรให้ โรงเรียน (664,420,000 บาท ) กลุ่มเป้าหมายงบประมาณ ครุภัณฑ์ภูมิปัญญาใช้สอยฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ สร้างสำนึกความเป็นไทย  1. จัดสรรงบประมาณให้ สพท. เพื่อจัดสรรให้ โรงเรียน (664,420,000 บาท ) กลุ่มเป้าหมายงบประมาณ ครุภัณฑ์ภูมิปัญญาใช้สอยฯ โรงเรียนทั่วไป 31,821 โรงเรียน 8,8627,367 - ศูนย์ดนตรีตำบล 2,235 โรงเรียน ( ประมาณร้อย ละ 30 % ปี 53) 8,8627,367 33,771 ศูนย์ดนตรีประจำเขตพื้นที่การศึกษา ( เขตละ 1 แห่ง รวม 185 โรงเรียน 8,8627,367 83,771 หมายเหตุ ค่าครุภัณฑ์รออนุมัติจัดสรรจาก สำนักงบประมาณ.

2 1) จัดสรรให้เขตพื้นที่ละ 200,000 รวม 37,000,000 บาท 2) จัดสรรให้เป็นค่าพาหนะไประดับภาคเพิ่มตาม ระยะทาง 3,300,000 บาท 1) จัดสรรให้ 4 ภูมิภาค ๆ ละ 5,000,000 บาท รวม 20,000,000 บาท 2) จัดเพิ่มให้สำหรับภูมิภาคที่มีจำนวนเขต เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 30 เขต ขึ้นไป แบบเหมาจ่าย รวมเป็น 1,950,000 บาท 3) จัดสรรให้สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 800,000 บาท

3

4

5

6 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ สร้างสำนึกความเป็นไทย  1. จัดสรรงบประมาณให้ สพท. เพื่อจัดสรร ให้โรงเรียน งบประมาณทั้งสิ้น 723,558,000 บาท กลุ่มเป้าหมายงบประมาณ ครุภัณฑ์ภูมิปัญญา ใช้สอย 1. โรงเรียนทั่วไป 31,821 โรงเรียน 8,4259,6003,600  หรือจัดสรรตามวงเงินที่กำหนดโดยมี สัดส่วนเท่ากันทุกโรงเรียน  2. จัดสรรไว้ส่วนกลางเพื่อจัดมหกรรมกีฬาไทย และพื้นบ้าน งบประมาณทั้งสิ้น 58,442,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ สร้างสำนึกความเป็นไทย  1. จัดสรรงบประมาณให้ สพท. เพื่อจัดสรรให้ โรงเรียน (664,420,000 บาท ) กลุ่มเป้าหมายงบประมาณ ครุภัณฑ์ภูมิปัญญาใช้สอยฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google