งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 25,223,076,300 บาท 2. ค่าหนังสือเรียน 5,641,156,100 บาท 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,949,607,100 บาท 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3,053,223,200 บาท 5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5,025,565,300 บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปี 2556 งบประมาณทั้งสิ้น 41,892,628,000 บาท

3 แนวทางการดำเนินงาน ปรับค่า หนังสือเรียน ระดับชั้นเดิมปรับ ใหม่ ประถมศึกษาปีที่ 6 817818 มัธยมศึกษาปีที่ 1 699700 มัธยมศึกษาปีที่ 3 928949 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1,1091,110

4 แนวทางการจัดสรร งบประมาณ สพฐ. จัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ 1/2556 - จัดสรรครั้งแรก 70% จากนักเรียน ชั้นเคลื่อน - จัดสรรครั้งที่ 2 ครบ 100 % เมื่อ สถานศึกษารายงาน และยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 รายละเอียดการจัดสรรดูได้จาก http://www.plan.obec.go.th

5 กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรไม่ครบ ตามจำนวน ให้โรงเรียนยืมเงินจาก รายการ ค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาใช้เป็นอันดับแรก ก่อน หากไม่พอให้ยืม จากค่าจัดการเรียน การสอนเป็นลำดับ ถัดไป

6 กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรเกิน จำนวนนักเรียนจริง ให้โรงเรียนเก็บเงิน งบประมาณ ไว้สมทบในการจัดสรร ครั้งต่อไป ซึ่งจะหักลบ งบประมาณที่เกิน ในภาคเรียนถัดไป

7 กรณีผู้ปกครองและนักเรียน บริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์  การบริจาคให้โรงเรียนด้วยความสมัคร ใจ  การบริจาคให้โรงเรียนขนาดเล็ก ยากจน ขาดแคลน ภายในเขต นั้น ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โดยทำ ใบสำคัญรับเงิน จากโรงเรียนและ นำไปบริจาคเงินให้กับโรงเรียน ในเอกสารฉบับเดียวกัน

8 หมายเหตุ หมายเหตุ การจัดสรรจะจัดสรรเมื่อสถานศึกษา รายงานและยืนยัน รายการงบประมาณ 1. ประมาณการใช้เงินจัดสรร 30 % ( 5 รายการ ) ภาคเรียนที่ 1/2556 5,237,227,071 2. ประมาณการใช้เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน 1/2556 ( ประถม ฯ 500 บาท / ภาคเรียน, มัธยม 1,500 บาท / ภาคเรียน ) 1,482,375,500 3. ประมาณการจัดสรรโดยครอบครัว ( ประถม 3,681 บาท / คน / ภาคเรียน, ม. ต้น 5,138 บาท / คน / ภาคเรียน, ม. ปลาย 5,303 บาท ) จัดโดยสถานประกอบการ ( ปวช.1- ปวช. 3 จำนวน 5,868 บาท / คน / ภาคเรียน 50,792,500 ประมาณการ รายการ ที่ ต้องจัดสรร

9 รายการงบประมาณ 4. ประมาณการจัดสรรค่าอาหารนักเรียนห่างไกล พักนอน ( ประถม ฯ 2,650 บาท / ภาคเรียน ) 5,237,227,071 5. ประมาณการ จัดซ่อม ฯ ให้โรงเรียนที่รายงาน ข้อมูลคลาดเคลื่อน 1,482,375,500


ดาวน์โหลด ppt งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google