งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ บริหารโครงการตามแผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง 2555 พ. ศ............ 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ บริหารโครงการตามแผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง 2555 พ. ศ............ 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ บริหารโครงการตามแผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง 2555 พ. ศ............ 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ. ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการอืเล็กเทอร์นิกส์ พ. ศ.2549 4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ. ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. หนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0702/051 ลงวันที่ 10 มกราคม พ. ศ. 2548 และ ที่ นร 0702/ ว 99 ลง วันที่ 14 กันยายน พ. ศ. 2549 ( หลักการจำแนกประมาณรายการ งบประมาณ )

2 6. ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของทาง ราชการตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด 7. ประกาศคณะกรรมการการตรวจเงิน แผ่นดิน เรื่องการจัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ. ศ. 2546 8. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ที่ 22/2546 เรื่อง มอบ อำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2546 9. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่ง คลังในหน้าที่ของ อำเภอและ กิ่งอำเภอ พ. ศ. 2520

3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1. งบดำเนินงาน 2. งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

4 ลักษณะที่ 1 ครุภัณฑ์ที่จัดสรรเป็นชุด เช่น 1. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ 2. ครุภัณฑ์ประกอบห้องคณิตศาสตร์ 3. ครุภัณฑ์ดนตรี 4. ครุภัณฑ์ห้องสมุด 5. ครุภัณฑ์โรงยิม ( พลานามัย ) และ อุปกรณ์กีฬาไทย 6. ครุภัณฑ์ห้องฝึกงานและพัฒนาการงาน อาชีพ

5 ลักษณะที่ 2 ครุภัณฑ์ที่จัดสรรแยกเป็นรายการ เฉพาะ เช่น 1. รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 2. รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ( ปิคอัพ ) ขับเคลื่อน ล้อ 4 ประตู มีหลังคา กระบะท้าย 3. รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ( ปิคอัพ ) ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2 ประตู มีแค็บ (CAB) มีหลังคากระบะท้าย 4. รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ( ปิคอัพ ) ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2 ประตู มีแค็บ (CAB) มีหลังคากระบะท้าย 5. เครื่องกรองน้ำ 6. จักรเย็บผ้า 7. เครื่องตัดหญ้า

6 การดำเนินการตามโครงการไทย เข้มแข็ง 2555 : SP2 ( แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ : 2553-2555) ได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ กำหนดเงื่อนไขภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 0 %

7 1. ครุภัณฑ์ที่จัดสรรรเป็นชุด ซึ่งแต่ละ ชุดประกอบด้วยครุภัณฑ์หลายรายการ โรงเรียนสามารถเลือกรายการ (Shopping List) ตามกรอบบัญชีรายการรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และแบบรูป รายการ ( ถ้ามี ) ที่ สพฐ. กำหนด ได้ตาม ความต้องการความจำเป็น และความ เหมาะสม เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน หากราค้าท้องถิ่นต่ำกว่าราคาที่ สพฐ. กำหนด โรงเรียนสามารถเพิ่มเติมจำนวนได้ ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

8 2. รายการครุภัณฑ์โรงยิม ( พลานามัย ) และอุปรณ์กีฬาไทย และดนตรีพื้นบ้าน หาก โรงเรียนมีความจำเป็นและต้องการนอกเหนือจาก กรอบบัญชีรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และแบบรูปรายการ ( ถ้ามี ) ที่สพฐ. กำหนดโรงเรียนสามารถเลือกรายการ (Shopping List) เพิ่มเติมได้ ซึ่งต้องเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวช้องกับกีฬาไทย และดนตรี พื้นบ้านเท่านั้น โดยสืบราคาจากท้องถิ่น และ กำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) โดย ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ. ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 16 และจัดซื้อไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยคำนึงถึงผลประยชน์ของทางราชการ

9 3. รายการครุภัณฑ์ระบบ คอมพิวเตอร์ ให้จัดซื้อตามรายการ และเกณฑ์คุณลักษณะ (Spec) ที่ สพฐ. กำหนด

10 ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวยังไม่ นิ่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้อีก


ดาวน์โหลด ppt 1. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ บริหารโครงการตามแผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง 2555 พ. ศ............ 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google