งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่างระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่างระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่างระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง พ.ศ 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอืเล็กเทอร์นิกส์ พ.ศ.2549 4. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. หนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0702/051 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ และ ที่ นร 0702/ว 99 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ (หลักการจำแนกประมาณรายการงบประมาณ)

2 ร่างระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
6. ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของทางราชการตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด 7. ประกาศคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 8. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 เรื่อง มอบ อำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2546 9. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของ อำเภอและ กิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520

3 แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2552 : SP2
แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1. งบดำเนินงาน 2. งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

4 ตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์
ลักษณะที่ 1 ครุภัณฑ์ที่จัดสรรเป็นชุด เช่น 1. ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2. ครุภัณฑ์ประกอบห้องคณิตศาสตร์ 3. ครุภัณฑ์ดนตรี 4. ครุภัณฑ์ห้องสมุด 5. ครุภัณฑ์โรงยิม (พลานามัย) และอุปกรณ์กีฬาไทย 6. ครุภัณฑ์ห้องฝึกงานและพัฒนาการงานอาชีพ

5 ตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ (ต่อ)
ลักษณะที่2 ครุภัณฑ์ที่จัดสรรแยกเป็นรายการเฉพาะ เช่น 1. รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 2. รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (ปิคอัพ) ขับเคลื่อน ล้อ 4 ประตู มีหลังคา กระบะท้าย 3. รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (ปิคอัพ) ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2 ประตู มีแค็บ (CAB) มีหลังคากระบะท้าย 4. รถบรรทุกขนาด 1 ตัน (ปิคอัพ) ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2 ประตู มีแค็บ (CAB) มีหลังคากระบะท้าย 5. เครื่องกรองน้ำ จักรเย็บผ้า 7. เครื่องตัดหญ้า

6 ข้อกำหนดของโครงการ การดำเนินการตามโครงการไทยเข้มแข็ง : SP2 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ : ) ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กำหนดเงื่อนไขภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับ 0 %

7 เกณฑ์การจัดหา 1.ครุภัณฑ์ที่จัดสรรรเป็นชุด ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วยครุภัณฑ์หลายรายการ โรงเรียนสามารถเลือกรายการ (Shopping List) ตามกรอบบัญชีรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และแบบรูปรายการ (ถ้ามี) ที่ สพฐ. กำหนด ได้ตามความต้องการความจำเป็น และความเหมาะสม เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนหากราค้าท้องถิ่นต่ำกว่าราคาที่ สพฐ. กำหนด โรงเรียนสามารถเพิ่มเติมจำนวนได้ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

8 เกณฑ์การจัดหา (ต่อ) 2.รายการครุภัณฑ์โรงยิม (พลานามัย) และอุปรณ์กีฬาไทย และดนตรีพื้นบ้าน หากโรงเรียนมีความจำเป็นและต้องการนอกเหนือจากกรอบบัญชีรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Spec) และแบบรูปรายการ (ถ้ามี) ที่สพฐ. กำหนดโรงเรียนสามารถเลือกรายการ (Shopping List) เพิ่มเติมได้ ซึ่งต้องเป็นวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวช้องกับกีฬาไทย และดนตรีพื้นบ้านเท่านั้น โดยสืบราคาจากท้องถิ่น และ กำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) โดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ และจัดซื้อไม่เกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยคำนึงถึงผลประยชน์ของทางราชการ

9 เกณฑ์การจัดหา (ต่อ) 3.รายการครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ให้จัดซื้อตามรายการและเกณฑ์คุณลักษณะ(Spec)ที่ สพฐ. กำหนด

10 ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวยังไม่นิ่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก


ดาวน์โหลด ppt ร่างระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google