งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม งานเด็กตกหล่นและออกกลางคัน สำหรับ 25 อำเภอกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อการสำรวจและติดตามเด็กตก หล่นและออกกลางคัน เพื่อประโยชน์ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอบรมการใช้โปรแกรม งานเด็กตกหล่นและออกกลางคัน สำหรับ 25 อำเภอกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อการสำรวจและติดตามเด็กตก หล่นและออกกลางคัน เพื่อประโยชน์ในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม งานเด็กตกหล่นและออกกลางคัน สำหรับ 25 อำเภอกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อการสำรวจและติดตามเด็กตก หล่นและออกกลางคัน เพื่อประโยชน์ในการ ช่วยเหลือให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย งบประมาณดำเนินการ ประมาณ สพท. ละ 20,000 บาท

2 รูปแบบการดำเนินงาน

3 ปฏิทินปฏิบัติงาน การทำข้อมูลเด็กตกหล่น และออกกลางคัน รายการ วัน / เดือน / ปี จัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียน ช่วงการศึกษา ภาคบังคับอายุ 6-14 ปี ( เกิดปี 37-45) 15/12/52 นำเข้าข้อมูลนักเรียน อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2552 15/12/52 ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประชากร และ นักเรียน 16 - 31/12/52 ตรวจสอบสถานะนักเรียนออกกลางคัน 16 - 31/12/52 ตรวจสอบประชากรที่ไม่ได้เข้าเรียน ตรวจสอบ ความถูกต้องข้อมูล 1- 15/1/53 สำรวจประชากรที่ไม่ได้เข้าเรียนที่มีตัวตนใน สพท. และกรอกแบบสำรวจ 16- 25/1/53 ตรวจสอบนักเรียนตกหล่นและออกกลางคัน 2550 ที่ได้รับการช่วยเหลือ 16- 25/1/53

4 จัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียน ช่วงการศึกษาภาค บังคับอายุ 6-14 ปี ( เกิดปี 37-45) แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ ในเขตพื้นที่ ข้อมูลจากสถานีอนามัยอำเภอ หรือ สาธารณสุข จังหวัด การสำมะโนประชากรวัยเรียน ตาม พรบ. อายุ ย่าง 7-16 ปี

5 นำเข้าข้อมูลนักเรียน อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 นำเข้าข้อมูลนักเรียน อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 แหล่งข้อมูล จาก FTP กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและ แผน สพฐ.( ประถม + มัธยม ) จาก FTP กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและ แผน สพฐ.( ประถม + มัธยม ) จากฐานข้อมูล SMIS หรือ Text file ที่ Export จาก SMIS ( ประถม ) จากฐานข้อมูล Student44 & Student51 ( มัธยม ) จาก Text file หรือ Excel ( โรงเรียนนอกสังกัด สพฐ.)

6 เว็บไซต์ เด็กตกหล่นและออกกลางคัน http://210.246.188.60/oos/ http://210.246.188.60/oos/ เว็บไซต์ การจัดทำและรายงานข้อมูล http://210.246.188.121/esp_OBEC/ http://210.246.188.121/esp_OBEC/ ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลประชากร และ นักเรียน ตรวจสอบสถานะนักเรียนออกกลางคัน ตรวจสอบประชากรที่ไม่ได้เข้าเรียน ตรวจสอบความถูก ต้องข้อมูล สำรวจประชากรที่ไม่ได้เข้าเรียน ที่มีตัวตนใน สพท. และ กรอกแบบสำรวจ ตรวจสอบนักเรียนตกหล่นและออกกลางคัน 2550 ที่ได้รับ การช่วยเหลือ ตรวจสอบนักเรียนตกหล่นและออกกลางคัน 2550 ที่ได้รับ การช่วยเหลือ ตรวจสอบสถิติ จำนวนประชากรรายอำเภอ และ สพท. ตรวจสอบสถิติ จำนวนประชากรรายอำเภอ และ สพท. ตรวจสอบรหัสโรงเรียน รหัสตำบล อำเภอ จังหวัด จากกระทรวงมหาดไทย

7

8


ดาวน์โหลด ppt โครงการอบรมการใช้โปรแกรม งานเด็กตกหล่นและออกกลางคัน สำหรับ 25 อำเภอกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อการสำรวจและติดตามเด็กตก หล่นและออกกลางคัน เพื่อประโยชน์ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google