งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๐๑ - คุณธรรมและ จริยธรรม สำหรับ ผู้บริหาร บรรยายโดย... พระเทพวิสุทธิกวี ( เกษม สญฺญโต ) ป. ธ. ๙, ศน. ม., Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๐๑ - คุณธรรมและ จริยธรรม สำหรับ ผู้บริหาร บรรยายโดย... พระเทพวิสุทธิกวี ( เกษม สญฺญโต ) ป. ธ. ๙, ศน. ม., Ph.D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๐๑ - คุณธรรมและ จริยธรรม สำหรับ ผู้บริหาร บรรยายโดย... พระเทพวิสุทธิกวี ( เกษม สญฺญโต ) ป. ธ. ๙, ศน. ม., Ph.D.

3 คุณธรรมคืออะไร ?  กระแสพระราชดำรัสเมื่อ ๙ มิ. ย. ๒๕๔๙ - ทำ พูด คิด ด้วยเมตตาจิต ต่อกัน - แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน - มีจิตสำนึกระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา - รู้รักสามัคคี ประนีประนอม ปรองดอง

4 คุณธรรมผู้บริหาร ๑. ความรัก พร้อมมอบแก่ ประชาคม ๒. ความมีน้ำใจ พร้อมให้ข้อคิด และให้อภัย ๓. ความชื่นชมยินดี สำหรับผู้มี ความสำเร็จ ๔. ความเป็นกลาง ไม่เอนเอียง ด้วยอคติ เพราะรัก – เพราะชัง – เพราะไม่รู้ – เพราะกลัว

5 สิ่งที่ผู้บริหารต้อง พิจารณาประจำ ๑. สถานภาพของตน ๒. วิถี ชีวิตของตน ๓. การพัฒนาตน ๔. วินัย ของตน ๕. เสียงจากผู้รู้ ๖. อนาคตที่ ยังเหลือ ๗. ภารกิจอดีตปัจจุบัน ๘. กาลเวลา ๙. ความพึงพอใจ ๑๐. ความสามารถพิเศษ

6 จริยธรรมคืออะไร ? ข้อปฏิบัติสำหรับบุคคล เฉพาะสาขาอาชีพ ข้อปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง อาชีพ ข้อบังคับตามมาตรฐาน อาชีพ แนวทางแห่งการอยู่ร่วมกัน ด้วยดี

7 ความซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงาน ซื่อสัตย์ต่อผู้บังคับบัญชา เหนือตน ซื่อสัตย์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

8 ความกล้าหาญเด็ด เดี่ยว การสร้างความกล้าหาญที่ ถูกต้อง - มั่นใจในอุดมการณ์ - ยึดมั่นระเบียบวินัย - ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ - ฝึกฝนอบรมด้วยความจริงจัง ต่อเนื่อง - รอบรู้ทั่วถ้วนชัดเจนในกรอบ ขอบข่ายภารกิจ

9 ความเสียสละ จริยธรรมเพื่ออุดมการณ์ จริยธรรมเพื่ออุดมการณ์ เสียสละทรัพย์ เพื่อรักษา อวัยวะ เสียสละอวัยวะ เพื่อรักษา ชีวิต เสียสละทรัพย์ อวัยวะ ชีวิต เพื่อรักษา “ ความดี หรือ อุดมการณ์ ”

10 การรักษาองค์กร รักษา ผลประโยชน์ รักษา ความ มั่นคง รักษา ความลับ

11 ศิลปะเชิงจริยธรรมของ ผู้บริหาร คน เก่ง ดูคน ออก บอก คนได้ ใช้คน เป็น เห็น ค่าคน

12 บริหารอะไร ? บริหารอะไร ? บริหารคน ต้องรู้นิสัย บริหารคน ต้องรู้นิสัย บริหารงาน ต้อง เข้าใจศาสตร์ บริหารงาน ต้อง เข้าใจศาสตร์ บริหารเงิน ต้องรู้ คุณค่า บริหารเงิน ต้องรู้ คุณค่า บริหารเวลา ต้อง เข้าใจเทคนิค บริหารเวลา ต้อง เข้าใจเทคนิค

13 จริยธรรมเพื่อ บ้านเมือง - มุ่งมั่นป้องกันภัยแก่ชาติ บ้านเมือง - มุ่งมั่นกำจัดภัยแก่ชาติ บ้านเมือง - มุ่งมั่นพัฒนาของชาติ บ้านเมือง - มุ่งมั่นรักษาคุณภาพของ ชาติบ้านเมือง

14 ร่องรอยประวัติศาสตร์ ชาติไทย ยุคสุวรรณภูมิ ยุคสุโขทัย ยุคอยุธยา ยุคธนบุรี ยุครัตนโกสินทร์


ดาวน์โหลด ppt ๐๑ - คุณธรรมและ จริยธรรม สำหรับ ผู้บริหาร บรรยายโดย... พระเทพวิสุทธิกวี ( เกษม สญฺญโต ) ป. ธ. ๙, ศน. ม., Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google