งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา การช่วยเหลือผู้ติดสาร เสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา การช่วยเหลือผู้ติดสาร เสพติด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา การช่วยเหลือผู้ติดสาร เสพติด

2 ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นเมี่อนำเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดย วิธี รับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ทำให้ เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการ เสพติดได้หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวัน หรือวันละหลาย ๆ ครั้ง

3 แนวทางการ ช่วยเหลือ 1. ขั้นเตรียมการก่อนบำบัด ต้อง ศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจตัว ของผู้เสพสารเสพติด เพื่อ ประเมิน วิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ และให้คำแนะนำแก่ ครอบครัวผู้เสพสารเสพติด

4 แนวทางการ ช่วยเหลือ 2. ขั้นการถอนพิษยา เป็นการ บำบัดทางกายต้องการให้ผู้เสพ สามารถหยุดยาได้ เช่น การหัก ดิบ การให้ยาทดแทน การให้ยา เพื่อต้านฤทธิ์สารเสพติด

5 แนวทางการ ช่วยเหลือ 3. ขั้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ให้มีความเข็มแข็ง ทางจิตใจ ไม่หวนกลับไปเสพอีก

6 แนวทางการ ช่วยเหลือ 4. ขั้นตอนการติดตามผล เพื่อ ดูแลผู้ที่เลิกสารเสพติด ให้ คำแนะนำ ให้กำลังใจ โดยการ พบปะพูดคุยโดยตรง หรือ ทาง โทรศัพท์

7 แหล่งขอรับความ ช่วยเหลือ เช่น โรงพยาบาลราชวิถี 022460052 ต่อ 4302 คลินิกยาเสพติด สำนักงาน อนามัย กทม. สายด่วน ปรึกษาปัญหายาเสพติด 1165 เช่น โรงพยาบาลราชวิถี 022460052 ต่อ 4302 คลินิกยาเสพติด สำนักงาน อนามัย กทม. สายด่วน ปรึกษาปัญหายาเสพติด 1165


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจน วิทยาคม จ. พะเยา การช่วยเหลือผู้ติดสาร เสพติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google