งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Case Management. การรับแจ้ง Prosecution การช่วยเหลือ Rescuse การคุ้มครอง สวัสดิภาพ Protection การคุ้มครอง สวัสดิภาพ Protection การป้องกัน Prevention การป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Case Management. การรับแจ้ง Prosecution การช่วยเหลือ Rescuse การคุ้มครอง สวัสดิภาพ Protection การคุ้มครอง สวัสดิภาพ Protection การป้องกัน Prevention การป้องกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Case Management

2 การรับแจ้ง Prosecution การช่วยเหลือ Rescuse การคุ้มครอง สวัสดิภาพ Protection การคุ้มครอง สวัสดิภาพ Protection การป้องกัน Prevention การป้องกัน Prevention การคืนสู่สังคม อย่างปลอดภัย Reintegration การคืนสู่สังคม อย่างปลอดภัย Reintegration การบำบัดฟื้นฟู ร่างกาย/จิตใจ Rehabilitation การบำบัดฟื้นฟู ร่างกาย/จิตใจ Rehabilitation โครงสร้างการทำงาน การปกป้องคุ้มครองเหยื่อ/ผู้เสีย [Case Management]

3 รับผู้เสียหายเข้าอยู่ใน ความคุ้มครอง ชี้แจงกระบวนการ ดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือ ด้านปัจจัย 4 - จัดหาที่พักปลอดภัย เครื่องอุปโภคบริโภค - ดูแลความปลดภัยระหว่าง อยู่ในที่พัก ด้านปัจจัย 4 - จัดหาที่พักปลอดภัย เครื่องอุปโภคบริโภค - ดูแลความปลดภัยระหว่าง อยู่ในที่พัก การติดตาม/ประเมินผล ประสานงานภาครัฐและ เอกชน ภายหลังการส่งกลับคืนสู่ สังคม การติดตาม/ประเมินผล ประสานงานภาครัฐและ เอกชน ภายหลังการส่งกลับคืนสู่ สังคม ด้านกฎหมาย - จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ พิจารณาคัดแยกเหยื่อ - เตรียมความพร้อมผู้เสียหาย ในการสอบปากคำ ด้านกฎหมาย - จัดประชุมทีมสหวิชาชีพ พิจารณาคัดแยกเหยื่อ - เตรียมความพร้อมผู้เสียหาย ในการสอบปากคำ ด้านสังคม -จัดทำข้อมูล ประวัติ - - ให้คำปรึกษา -จัดประชุม Case conference - ส่งต่อ - ติดตามประเมินครอบครัว - ส่งกลับภูมิลำเนา ด้านสังคม -จัดทำข้อมูล ประวัติ - - ให้คำปรึกษา -จัดประชุม Case conference - ส่งต่อ - ติดตามประเมินครอบครัว - ส่งกลับภูมิลำเนา ด้านการแพทย์ -ตรวจหาอายุที่แท้จริง - ตรวจสุขภาพทั่วไป - ตรวจสภาพทางจิต - บำบัดฟื้นฟูร่างกาย/จิตใจ ด้านการแพทย์ -ตรวจหาอายุที่แท้จริง - ตรวจสุขภาพทั่วไป - ตรวจสภาพทางจิต - บำบัดฟื้นฟูร่างกาย/จิตใจ บทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย และดำเนินคดีผู้กระทำความผิดในการค้ามนุษย์


ดาวน์โหลด ppt Case Management. การรับแจ้ง Prosecution การช่วยเหลือ Rescuse การคุ้มครอง สวัสดิภาพ Protection การคุ้มครอง สวัสดิภาพ Protection การป้องกัน Prevention การป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google