งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการเรียนรู้
ระบบประสาท ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร.ร. ดงเจนวิทยาคม จ.พะเยา

2 ระบบประสาท คือ ระบบที่ประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาททั่วร่างกาย

3 ประสาทส่วนกลางประกอบด้วยสมอง และไขสันหลัง

4 สมอง มี 3ส่วน คือสมองส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนท้าย

5 ไขสันหลัง เป็นส่วนที่ต่อมาจากสมอง ทำหน้าที่รับและส่งกระแสประสาทส่วนต่างไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกาย

6 ประสาทส่วนปลายประกอบด้วย เส้นประสาทสมอง และเส้นประสาทไขสันหลัง

7 เส้นประสาทสมอง มี12 คู่

8 เส้นประสาทไขสันหลัง มี31 คู่

9 ระบบประสาทอัตโนมัติ ประกอบด้วยระบบประสาทซิมพาเธติก และระบบประสาทพาราซิมพาเธติก


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google