งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีเตาเผาฟลูอิไดซ์ เบด นาย สามารถ เวชศาสตร์ รหัส 53402693 สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีเตาเผาฟลูอิไดซ์ เบด นาย สามารถ เวชศาสตร์ รหัส 53402693 สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีเตาเผาฟลูอิไดซ์ เบด นาย สามารถ เวชศาสตร์ รหัส 53402693 สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

2

3 ฟลูอิไดซ์เบด คือ การที่ทำให้ ของแข็งมีพฤติกรรมคล้าย ของเหลวที่สามารถไหลได้

4 หลักการทำงาน

5 เตาเผาฟลูอิไดซ์เบดชนิด ฟองอากาศ • ซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ของวัสดุเบดคล้าย ฟองอากาศ โดยเมื่อจ่ายอากาศเข้าทางด้าน ล่างของหัวจ่ายอากาศ (Air distributor) วัสดุ เบดจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ขึ้นและลงจนมี ลักษณะคล้ายกับฟองอากาศ เตาเผาฟลูอิไดซ์เบดชนิดหมุนวน • ซึ่งเมื่อจ่ายอากาศเข้าทางด้านล่างของหัวจ่าย อากาศวัสดุเบดจะเคลื่อนที่ขึ้นสู่บริเวณด้านบน ของตัวเตา และถูกอากาศดันให้กลับลงมา ด้านล่างทางไซโคลน ชนิดของเตาฟลูอิ ไดซ์เบด

6 ปัจจัยในการสัญดาปของเชื้อเพลิง อาศัยปัจจัยที่สำคัญ 3 ประการคือ 1. เวลาต้องนานเพียงพอ เพื่อให้เชื้อเพลิง เพื่อให้เชื้อเพลิงสันดาปหมดโดยไม่ถูก อากาศส่วนเกินนำออกจากปล่องควันก่อน ถูกสันดาป 2. อุณหภูมิในการสันดาปต้องสูงพอที่จะทำ ให้เกิดการสันดาปอย่างต่อเนื่อง 3. การผสมระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ ต้องอยู่ในลักษณะของการไหลแบบ ปั่นป่วน

7 Advantages 1 • ใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิดโดยสามารถใช้ได้ทั้งเชื้อเพลิง เดี่ยวหรือเชื้อเพลิงผสมที่มีคุณภาพแตกต่างกันมากได้ 2 • ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงจะมีเวลาอยู่ในเตานานจึง สามารถเกิดการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์ 3 • เนื่องจากอุณหภูมิภายในเตาต่ำ ( ไม่เกิน 1000 o C) ทำให้ ลดอัตราการกัดกร่อนและการเกาะของเถ้าหลอมเหลว บนพื้นผิวถ่ายเทความร้อน 4 • การถ่ายเทความร้อนที่สำคัญเป็นแบบการพาความร้อน เนื่องจากการปั่นป่วนของเบด

8 Disadvantages. 1 • ระยะเวลาเริ่มจุดเตาหรือหยุดเดินระบบ นาน 2 • การทำงานของระบบป้อนเชื้อเพลิงผัน แปรกับคุณสมบัติของเชื้อเพลิงมาก 3 • อาจเกิดการสึกกร่อน เนื่องจากมีการ ปะทะของอนุภาคและก๊าซ 4 • ใช้พลังงานสำหรับพัดลมสูงกว่าเตาเผา ชนิดอื่นๆ

9 เชื้อเพลิงชีวมวล ชีวมวล (Biomass) คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงาน จากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้ เช่น เศษ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตใน อุตสาหกรรมการเกษตร ( เช่น แกลบ ชานอ้อย ฟางข้าว ) ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รายงาน พลังงานของประเทศไทย 2552 ( หน่วย : พันตันเทียบเท่า น้ำมันดิบ )

10 พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านชีว มวล

11 พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านชีวมวล [ ต่อ ]

12 เชื้อเพลิงขยะ เชื้อเพลิงขยะ หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ผ่านกระบวนการ จัดการต่างๆ เช่น การคัดแยกวัสดุที่เผาไหม้ไม่ได้ ออกมา การฉีกหรือตัดขยะมูลฝอยออกเป็นชิ้นเล็กๆ เชื้อเพลิงขยะที่ได้นี้จะมีความร้อนสูงกว่าหรือ คุณสมบัติดเป็นเชื้อเพลิงที่ดีกว่าการนำขยะมูลฝอยที่ เก็บรวบรวมมาให้โดยตรง เนื่องจากมีองค์ประกอบทั้ง ทางกายภาพและเคมีสม่ำเสมอกว่า ข้อดีของเชื้อเพลิงขยะ คือค่าความร้อนสูง ( เมื่อ เปรียบเทียบกับขยะมูลฝอยที่เก็บรวมมา ) ง่ายต่อการ จัดเก็บ การขนส่ง การจัดการต่างๆรวมทั้งส่งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมต่ำกว่า

13 คุณลักษณะของเชื้อเพลิงขยะแต่ละ ประเภทและระบบการเผาไหม้ที่ใช้

14 การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขยะ

15 การผลิตไฟฟ้า

16 การอบแห้ง

17 ตัวอย่างโรงไฟฟ้า

18 เอกสารอ้างอิง 1. นพคุณ ปวงอินใจ, ปรีชา หงษ์เวียงจันทร์ และปิยะณัฐ เจริญพร, 2553, การศึกษากระบวนการเผาไหม้ของเปลือกถั่วลิสงและเปลือกมะขามใน เตาเผาชนิดฟลูอิไดซ์เบดแบบทรงกรวย โดยใช้ทรายและอลูมิน่าเป็น วัตถุเบด, ปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, หน้า 16 - 24. 2. Kouprianov, V. and Permchart, W., 2003, “Emission from a Conical FBC Fired with a Biomass Fuel”, Applied Energy, Vol. 74, No. 3 – 4, pp. 383 – 392. 3. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,2552, การใช้ชีวมวล ในประเทศไทยระหว่างปี 2547 - 2552 [Online], Available: http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=140:-2546- 2551-&catid=58&Itemid=68 [31 สิงหาคม 2554]. http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=140:-2546- 2551-&catid=58&Itemid=68 4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2552, เทคโนโลยีการ ผลิตพลังงานจากชีวมวล [Online], Available: http://www2.dede.go.th/km_ber/inneract/s3-1.pdf [20 กันยายน 2554]. http://www2.dede.go.th/km_ber/inneract/s3-1.pdf [20 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552, เชื้อเพลิงที่ได้จากขยะมูลฝอย [Online], Available: http://users.domaindlx.com/wirc/Documents/Rdf_Waste.pdf [20 กันยายน 2554]. http://users.domaindlx.com/wirc/Documents/Rdf_Waste.pdf


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีเตาเผาฟลูอิไดซ์ เบด นาย สามารถ เวชศาสตร์ รหัส 53402693 สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google