งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด ข้อมูลศักยภาพพลังงาน 1.จงหาข้อมูลศักยภาพพลังงาน หมวดพลังงานทดแทน จากมูลสุกร ของจังหวัดท่าน ในปี 2555 ในหมวดพลังงานทดแทน จากแหล่งพลังงานจากมูลสุกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด ข้อมูลศักยภาพพลังงาน 1.จงหาข้อมูลศักยภาพพลังงาน หมวดพลังงานทดแทน จากมูลสุกร ของจังหวัดท่าน ในปี 2555 ในหมวดพลังงานทดแทน จากแหล่งพลังงานจากมูลสุกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด ข้อมูลศักยภาพพลังงาน 1.จงหาข้อมูลศักยภาพพลังงาน หมวดพลังงานทดแทน จากมูลสุกร ของจังหวัดท่าน ในปี 2555 ในหมวดพลังงานทดแทน จากแหล่งพลังงานจากมูลสุกร หน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) 2

3 เข้าสู่เว็ปไซต์ http://www.thaienergydata.in.th 3

4 4

5 แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด ข้อมูลศักยภาพพลังงาน 1.จงหาข้อมูลศักยภาพพลังงาน หมวดพลังงานทดแทน ขยะ ของจังหวัดท่าน ในปี 2555 ในหมวดพลังงานทดแทน จากแหล่งพลังงานขยะ(ฝังกลบ และ เผา) หน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) 5

6 เข้าสู่เว็ปไซต์ http://www.thaienergydata.in.th 6

7 7

8 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 2. หาข้อมูลการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2555 หมวดพลังงานเชิงพาณิชย์ ในหมวดพลังงานเชิงพาณิชย์ น้ำมันสำเร็จรูป ของน้ำมันสำเร็จรูป(ระบุเป็นรายชนิดแหล่งพลังงานย่อย) การขนส่ง พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ(ktoe) สาขาการขนส่ง ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ(ktoe) 8

9 เข้าสู่เว็ปไซต์ http://www.thaienergydata.in.th 9

10 10

11 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 3.หาข้อมูลการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ของจังหวัดท่าน หมวดพลังงานเชิงพาณิชย์ ในหมวดพลังงานเชิงพาณิชย์ พลังงานไฟฟ้า บ้านที่อยู่อาศัย ของพลังงานไฟฟ้า สาขาบ้านที่อยู่อาศัย พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) 11

12 เข้าสู่เว็ปไซต์ http://www.thaienergydata.in.th 12

13 13

14 การบ้าน ดาวน์โหลดข้อมูลจาก website ฐานข้อมูลดังนี้ 1.ปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ทุกสาขา ทุก ชนิดน้ำมัน ทั้งหน่วยกายภาพและหน่วย ktoe 2.ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกสาขา ทั้งหน่วย กายภาพและหน่วย ktoe ปี 2544-2555 จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ excel panupong@eng.cmu.ac.th 14

15 15


ดาวน์โหลด ppt 1. แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด ข้อมูลศักยภาพพลังงาน 1.จงหาข้อมูลศักยภาพพลังงาน หมวดพลังงานทดแทน จากมูลสุกร ของจังหวัดท่าน ในปี 2555 ในหมวดพลังงานทดแทน จากแหล่งพลังงานจากมูลสุกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google