งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด ข้อมูลศักยภาพพลังงาน 1.จงหาข้อมูลศักยภาพพลังงาน หมวดพลังงานทดแทน จากมูลสุกร ของจังหวัดท่าน ในปี 2555 ในหมวดพลังงานทดแทน จากแหล่งพลังงานจากมูลสุกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด ข้อมูลศักยภาพพลังงาน 1.จงหาข้อมูลศักยภาพพลังงาน หมวดพลังงานทดแทน จากมูลสุกร ของจังหวัดท่าน ในปี 2555 ในหมวดพลังงานทดแทน จากแหล่งพลังงานจากมูลสุกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด ข้อมูลศักยภาพพลังงาน 1.จงหาข้อมูลศักยภาพพลังงาน หมวดพลังงานทดแทน จากมูลสุกร ของจังหวัดท่าน ในปี 2555 ในหมวดพลังงานทดแทน จากแหล่งพลังงานจากมูลสุกร หน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) 2

3 เข้าสู่เว็ปไซต์ 3

4 4

5 แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด ข้อมูลศักยภาพพลังงาน 1.จงหาข้อมูลศักยภาพพลังงาน หมวดพลังงานทดแทน ขยะ ของจังหวัดท่าน ในปี 2555 ในหมวดพลังงานทดแทน จากแหล่งพลังงานขยะ(ฝังกลบ และ เผา) หน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) 5

6 เข้าสู่เว็ปไซต์ 6

7 7

8 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 2. หาข้อมูลการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2555 หมวดพลังงานเชิงพาณิชย์ ในหมวดพลังงานเชิงพาณิชย์ น้ำมันสำเร็จรูป ของน้ำมันสำเร็จรูป(ระบุเป็นรายชนิดแหล่งพลังงานย่อย) การขนส่ง พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ(ktoe) สาขาการขนส่ง ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ(ktoe) 8

9 เข้าสู่เว็ปไซต์ 9

10 10

11 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 3.หาข้อมูลการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ของจังหวัดท่าน หมวดพลังงานเชิงพาณิชย์ ในหมวดพลังงานเชิงพาณิชย์ พลังงานไฟฟ้า บ้านที่อยู่อาศัย ของพลังงานไฟฟ้า สาขาบ้านที่อยู่อาศัย พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) ในหน่วยพันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) 11

12 เข้าสู่เว็ปไซต์ 12

13 13

14 การบ้าน ดาวน์โหลดข้อมูลจาก website ฐานข้อมูลดังนี้ 1.ปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ทุกสาขา ทุก ชนิดน้ำมัน ทั้งหน่วยกายภาพและหน่วย ktoe 2.ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกสาขา ทั้งหน่วย กายภาพและหน่วย ktoe ปี จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ excel 14

15 15


ดาวน์โหลด ppt 1. แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด ข้อมูลศักยภาพพลังงาน 1.จงหาข้อมูลศักยภาพพลังงาน หมวดพลังงานทดแทน จากมูลสุกร ของจังหวัดท่าน ในปี 2555 ในหมวดพลังงานทดแทน จากแหล่งพลังงานจากมูลสุกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google