งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพลังงานสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพลังงานสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพลังงานสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2 องค์กรพลังงาน….เพื่อความมมั่นคงของชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
มีหน้าที่จัดหาเชื้อเพลิงรูปแบบต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยในวันนี้และวันข้างหน้า มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ ปตท.ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม และปิโตรเคมีแบบครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การจัดหา ขนส่งและแยกก๊าซธรรมชาติ การกลั่นน้ำมัน การจำหน่ายน้ำมันประเภทต่างๆ การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การค้าระหว่างประเทศ

3 ปิโตรเลียม (Petroleum)
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทับถมตัวของซากพืชและซากสัตว์จำนวนมาก ที่ฝังจมในแอ่งหินปะปนกับตะกอนชนิดต่างๆ เป็นระยะเวลาหลายร้อยล้านปี จนเกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในรูปของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม หมายถึง ก๊าซธรรมชาติ และ น้ำมันดิบ

4 พลังงานใส เพื่อโลกสวย
ก๊าซธรรมชาติ สถานะก๊าซ ใช้เป็นเชื้อเพลิง สถานะของเหลว (LNG)เพื่อง่ายต่อการขนส่งระยะทางไกลโดยลดอุณหภูมิประมาณ-160 ocให้อยู่ในรูปของเหลว พลังงานใส เพื่อโลกสวย สะอาด 1 2 ปลอดภัย 3 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5 ความแตกต่างระหว่าง ก๊าซธรรมชาติ กับ ก๊าซหุงต้ม จะฟุ้งกระจายระดับพื้น
LPG ก๊าซหุงต้ม (LPG) เมื่อปล่อยออกมา จะฟุ้งกระจายระดับพื้น ก๊าซธรรมชาติ เมื่อปล่อยออกมา จะลอยขึ้นสู่อากาศ

6 แหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
พื้นที่บนบก นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน อ่าวไทย ไทย-มาเลเซีย (JDA)

7 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นเลือดใหญ่ของไทย
“ปลอดภัย สะดวก และประหยัด” ตัวท่อทำจากเหล็กกล้า ทนแรงดึงได้ดีกว่าเหล็กธรรมดาถึง 1 เท่า ผลิตตามขนาดมาตรฐานสากล ควบคุม และ ตรวจสอบด้วยระบบอัตโนมัติ(SCADA) ตลอด 24 ชั่วโมง ขนส่งก๊าซธรรมชาติได้ตลอด 24 ชั่วโมง

8 โพรเพน มีเทน อีเทน โซลีนธรรมชาติ คาร์บอนไดร์ออกไซด์
เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงในรถยนต์ (NGV) มีเทน เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ หน่วยแยก ของเหลว หน่วยควบคุม จุดกลั่นตัวก๊าซฯ แหล่งก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ วัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นต้น อีเทน โพรเพน ก๊าซหุงต้ม(LPG) เชื้อเพลิงในครัวเรือน/ยานพาหนะ LPG น้ำมันสำเร็จรูป ตัวทำละลาย (Solvent) โซลีนธรรมชาติ ใช้ในอุตสาหกรรมถนอมอาหาร คาร์บอนไดร์ออกไซด์

9 ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicle : NGV) สะอาด ปลอดภัย ประหยัด
(Compressed Natural Gas : CNG) 9

10 พลังงานน้ำมัน…ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
คือสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนกับสารเคมีอื่นๆ จำนวนเล็กน้อย เช่น สารประกอบซัลเฟอร์ ไนโตรเจน และออกซิเจน มีลักษณะเป็นของเหลวสีดำ

11 แหล่งน้ำมันดิบที่นำมากลั่นในประเทศ
คุณสมบัติน้ำมันดิบในประเทศ มีไขมาก มีความข้นหนืดสูง คุณสมบัติของน้ำมันดิบจากต่างประเทศ มีความใส ไม่ข้น กลั่นง่าย

12 กระบวนการกลั่นน้ำมัน
ก๊าซหุงต้ม <65 oc ใช้ในครัวเรือน ใช้ในโรงงาน oc น้ำมันเบนซิน หอกลั่นลำดับส่วน oc น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่องบิน oc น้ำมันดีเซล 360 oc ดีเซลหมุนเร็ว ดีเซลหมุนช้า >360 oc น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเตา กากกลั่น Boiler หม้อต้ม 400 oc ยางมะตอย ตัวกรองน้ำมัน

13 ระบบการขนส่งปิโตรเลียม
เรือบรรทุก (Tanker & Barge) รถไฟ (Rail Car) ทางท่อ(Pipeline) รถบรรทุก (Tank Truck)

14 ปิโตรเคมี...ผลิตผลจากปิโตรเลียม
ปิโตรเคมี คือสารไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากการแปรสภาพ ของผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ ก่อนนำไปแปรสภาพในอุตสาหกรรมต่อเนื่องผลิตเป็น สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

15 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นกลาง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น
และขั้นปลาย วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อีเทน โพรเทน LPG NGL เม็ดพลาสติก โรงแยกก๊าซธรรมชาติ แท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ น้ำมันดิบ โรงกลั่นน้ำมัน แนฟทา คอนเดนเสท ยางสังเคราะห์ วัตถุดิบสี อื่นๆ สารซักฟอกและเคลือบผิว

16 ปิโตรเลียมสู่ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตวันนี้
ปิโตรเลียมสู่ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตวันนี้ เม็ดพลาสติก PE /PP /PC /PET /PVC… เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ สารซักฟอก สารเคลือบผิว

17 พลาสติกชีวภาพ คือพลาสติกที่ได้จากวัตถุดิบ
Bio-plastic วัตถุดิบ เม็ดพลาสติก พลาสติกPBS พลาสติกPLA พลาสติกชีวภาพ คือพลาสติกที่ได้จากวัตถุดิบ ธรรมชาติได้แก่พืชผลทางการเกษตรที่สามารถ ปลูกทดแทนขึ้นใหม่ได้ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ จึงช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก การย่อยสลาย

18 พลังงานทดแทน นโยบายเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน คือ
จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและแสวงหาพลังงานทดแทน Renewable Energy

19 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นส่วนผสมระหว่างเอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% ซึ่งได้จากการหมักและกลั่นผลิตผลทางการเกษตรเช่น อ้อย มันสำปะหลังผสมกับน้ำมันเบนซินพื้นฐานตามอัตราส่วนที่กำหนด + = 10% - 20% 100% BASE FUEL 90 % - 80% Octane Number 91 Octane Number 88 ETHANOL ความบริสุทธิ์ 99.5% GASOHOL Octane Number 95+ E10,E20

20 ไบโอดีเซล … ไบโอดีเซล (B100) พลังงานสาหร่าย ข้อดีของสาหร่าย
คือสารเอสเตอร์ที่ผลิตได้จากการนำน้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือน้ำมันพืชใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า Transesterification ร่วมกับ เมทานอล หรือ เอทานอล มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล สามารถนำมาใช้แทนน้ำมันดีเซล หรือผสมกับน้ำมันดีเซลได้ตามสัดส่วนที่ต้องการ สาหร่ายน้ำมัน จัดเป็นพืชพลังงานชนิดหนึ่งมีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันใช้ในรถยนต์ได้ โดยการเพาะเลี้ยงและนำมาสกัดเพื่อใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อดีของสาหร่าย เจริญเติบโตเร็ว ไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ ปลูกพืชอาหาร ใช้พื้นที่เพาะเลี้ยงน้อย ให้ปริมาณน้ำมันสูง กระบวนการทางเคมี

21 ก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซที่เกิดจากการ
ก๊าซชีวภาพ……. พลังงานเพื่ออนาคต ก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซที่เกิดจากการ ย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยแบคทีเรียในสภาวะ ไร้อากาศทั้งจากพืช สัตว์หรือของเสียจากสัตว์ รวมถึงขยะมูลฝอยที่เป็นขยะอินทรีย์ Compressed  Biomethane  gas ก๊าซชีวภาพอัด หรือ CBG คือ  การนำก๊าซชีวภาพ   นำไปผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มความดันเพื่อบรรจุใส่ถัง  สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์แทนการใช้น้ำมันได้

22 พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 แบบ
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ แหล่งพลังงานที่ใช้ไม่มีวันหมด Renewable Energy

23 Reduce Reuse Recycle ลดใช้พลังงาน แปลงสภาพ ที่ไม่จำเป็น ใช้ได้อีก
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

24 ACT NOW Reduce Reuse Recycle ลดใช้พลังงาน แปลงสภาพ ที่ไม่จำเป็น
ใช้ได้อีก ACT NOW Recycle Reuse หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

25


ดาวน์โหลด ppt โครงการพลังงานสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google