งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพลังงานสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพลังงานสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพลังงานสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2 องค์กรพลังงาน …. เพื่อความม มั่นคงของชาติ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) มีหน้าที่จัดหาเชื้อเพลิงรูปแบบต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้คน ไทยในวันนี้และวันข้างหน้า มีพลังงาน ใช้อย่างเพียงพอ และเป็นพื้นฐาน สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ ปตท. ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียม และปิโตรเคมีแบบ ครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม การจัดหา ขนส่งและแยกก๊าซธรรมชาติ การกลั่นน้ำมัน การจำหน่ายน้ำมันประเภทต่างๆ การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การค้าระหว่างประเทศ

3 ปิโตรเลียม หมายถึง ก๊าซธรรมชาติ และ น้ำมันดิบ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทับถมตัวของซากพืชและ ซากสัตว์จำนวนมาก ที่ฝังจมในแอ่งหินปะปนกับตะกอนชนิด ต่างๆ เป็นระยะเวลาหลายร้อยล้านปี จนเกิดสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนในรูปของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

4 สะอ าด ปลอด ภัย เป็น มิตร กับ สิ่งแวดล้อ ม ก๊าซธรรมชาติ พลังงานใส เพื่อโลกสวย • สถานะก๊าซ ใช้เป็นเชื้อเพลิง • สถานะของเหลว (LNG) เพื่อง่ายต่อการขนส่งระยะทางไกล โดยลดอุณหภูมิประมาณ - 160 o c ให้อยู่ในรูปของเหลว

5 ก๊าซธรรมชาติ เมื่อปล่อยออกมา จะลอยขึ้นสู่อากาศ LPG ก๊าซหุงต้ม (LPG) เมื่อปล่อยออกมา จะฟุ้งกระจายระดับพื้น ความแตกต่างระหว่าง ก๊าซธรรมชาติ กับ ก๊าซหุงต้ม

6 นำเข้าจาก ประเทศเพื่อน บ้าน พื้นที่บนบก อ่าวไทย ไทย-มาเลเซีย (JDA) แหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย

7  ตัวท่อทำจากเหล็กกล้า ทนแรงดึงได้ดีกว่าเหล็กธรรมดาถึง 1 เท่า ผลิตตามขนาดมาตรฐานสากล  ควบคุม และ ตรวจสอบด้วยระบบอัตโนมัติ (SCADA) ตลอด 24 ชั่วโมง  ขนส่งก๊าซธรรมชาติได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นเลือดใหญ่ของไทย

8 การใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ วัตถุดิบใน อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีขั้นต้น อี อีเทน โพรเพน น้ำมันสำเร็จรูป ตัวทำละลาย (Solvent) โซลีน ธรรมชาติ หน่วยแยก ของเหลว หน่วยควบคุม จุดกลั่นตัวก๊าซฯ แหล่งก๊าซ ธรรมชาติ โรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ ใช้ในอุตสาหกรรมถนอมอาหาร คาร์บอนไดร์ออกไซด์ เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงในรถยนต์ (NGV) มีเทน เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ก๊าซหุงต้ม (LPG) เชื้อเพลิงในครัวเรือน / ยานพาหนะ LPG LPG

9 ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ( Natural Gas for Vehicle : NGV) สะอาด ปลอดภัย ประหยัด สะอาด ปลอดภัย ประหยัด atural as for ehicle (Compressed Natural Gas : CNG)

10 คือสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนกับสารเคมีอื่นๆ จำนวนเล็กน้อย เช่น สารประกอบซัลเฟอร์ ไนโตรเจน และออกซิเจน มีลักษณะเป็นของเหลวสีดำ พลังงานน้ำมัน…ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

11 แหล่งน้ำมันดิบที่นำมากลั่นใน ประเทศ คุณสมบัติน้ำมันดิบใน ประเทศ มีไขมาก มีความข้น หนืดสูง คุณสมบัติของน้ำมันดิบจาก ต่างประเทศ มีความใส ไม่ข้น กลั่นง่าย

12 ตัวกรอง น้ำมัน หอกลั่น ส่วน หอกลั่นลำดับ ส่วน กระบวนการ กลั่นน้ำมัน 360 o c 250-360 o c 150-250 o c 65-200 o c ก๊าซหุงต้ม ใช้ใน ครัวเรือน ใช้ใน โรงงาน น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมัน เครื่องบิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่ อลื่น น้ำมัน เตา กากกลั่น >36 0 o c <65 o c ดีเซล หมุนเร็ว ดีเซล หมุนช้า ยางมะ ตอย

13 ระบบการขนส่งปิโตรเลียม เรือบรรทุก (Tanker & Barge) รถบรรทุก (Tank Truck) รถไฟ (Rail Car) ทางท่อ (Pipeline)

14 ปิโตรเคมี...ผลิตผลจากปิโตรเลียม ปิโตรเคมี คือสารไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากการแปรสภาพ ของผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกและวัสดุสังเคราะห์ต่างๆ ก่อนนำไปแปรสภาพในอุตสาหกรรมต่อเนื่องผลิตเป็น สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

15 วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ขั้นต้น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้น กลาง และขั้นปลาย อุตสาหกรรม ต่อเนื่อง โรงแยกก๊าซ ธรรมชาติ แท่นขุด เจาะก๊าซ ธรรมชา ติ ยางสังเคราะห์ วัตถุดิบสี เส้นใยสังเคราะห์ อื่น ๆ สาร ซักฟอก และ เคลือบผิว เม็ดพลาสติก อีเทน โพ รเทน LPG NGL LPG น้ำมันดิบ โรงกลั่นน้ำมัน แนฟทา คอนเดน เสท

16 • เม็ดพลาสติก PE / PP / PC / PET / PVC … • เส้นใยสังเคราะห์ • ยางสังเคราะห์ • สารซักฟอก • สารเคลือบผิว ปิโตรเลียมสู่ปิโตรเคมี เพื่อชีวิต วันนี้

17 พลาสติกชีวภาพ คือพลาสติกที่ได้จากวัตถุดิบ ธรรมชาติได้แก่พืชผลทางการเกษตรที่สามารถ ปลูกทดแทนขึ้นใหม่ได้ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ซึ่งเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ จึงช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก วัตถุดิบ เม็ดพลาสติก พลาสติก PBS พลาสติก PLA การย่อยสลาย

18 Renewable Energy

19 คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นส่วนผสมระหว่างเอทิลแอลกอฮอล์ ที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% ซึ่งได้จากการหมักและกลั่นผลิตผลทางการ เกษตรเช่น อ้อย มันสำปะหลังผสมกับน้ำมันเบนซินพื้นฐานตาม อัตราส่วนที่กำหนด น้ำมันแก๊สโซฮอล์ + = 10% - 20% 100% BASE FUEL 90 % - 80% Octane Number 91 Octane Number 88 ETHANOL ความบริสุทธิ์ 99.5% GASOHOL Octane Number 95+ Octane Number 91 E10,E20

20 คือสารเอสเตอร์ที่ผลิตได้จากการนำน้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือน้ำมันพืช ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า Transesterification ร่วมกับ เมทานอล หรือ เอทานอล มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล สามารถนำมาใช้แทนน้ำมันดีเซล หรือผสมกับน้ำมันดีเซลได้ตามสัดส่วน ที่ต้องการ สาหร่ายน้ำมัน จัดเป็นพืชพลังงานชนิดหนึ่งมี ขนาดเล็ก ซึ่งสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันใช้ใน รถยนต์ได้ โดยการเพาะเลี้ยงและนำมาสกัด เพื่อใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อดีของสาหร่าย  เจริญเติบโตเร็ว  ไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ ปลูกพืชอาหาร  ใช้พื้นที่เพาะเลี้ยงน้อย  ให้ปริมาณน้ำมันสูง กระบวนการทางเคมี

21

22 แหล่งพลังงานที่ใช้ไม่มีวันหมด Renewable Energy การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 แบบ พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์

23 Reduce Reuse Recycle ลดใช้พลังงาน ที่ไม่จำเป็น หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ แปลงสภาพ ใช้ได้อีก

24 ACT NOW Reduce Reuse Recycle ลดใช้พลังงาน ที่ไม่จำเป็น แปลงสภาพ ใช้ได้อีก หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่

25


ดาวน์โหลด ppt โครงการพลังงานสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google