งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายนพพร เทนอิสสระ รหัส 53500313 สาขาวิชาเทคโนโลยี พลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายนพพร เทนอิสสระ รหัส 53500313 สาขาวิชาเทคโนโลยี พลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายนพพร เทนอิสสระ รหัส 53500313 สาขาวิชาเทคโนโลยี พลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

2 หลักการทำงานของ เครื่องยนต์สเตอร์ลิง  กระบวนการที่ 1-2 การอัดตัวแบบอุณหภูมิคงที่  กระบวนการที่ 2-3 การได้รับความร้อนแบบ ปริมาตรคงที่  กระบวนการที่ 3-4 การขยายตัวแบบอุณหภูมิ คงที่  การบวนการที่ 4-1 ถ่ายเทความร้อนออกที่ ปริมาตรคง

3 แผนภาพ P-V

4 การเคลื่อนที่ของลูกสูบ แบบอุดมคติ

5 การเคลื่อนที่ของลูกสูบ จริงๆ

6 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเอล ฟา ช่วงการอัดตัว 1-2

7 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเอล ฟา ช่วงให้ความร้อน 2-3

8 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเอล ฟา ช่วงการขยายตัว 3-4

9 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเอล ฟา ช่วงการระบายความร้อน 4-1

10 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเบต้า ช่วงการอัดตัว ที่มา http://www.robertstirlingengine.co m/beta_uk.php

11 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเบต้า ช่วงการให้ความร้อน ที่มา http://www.robertstirlingengine.co m/beta_uk.php

12 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเบต้า ช่วงการขยายตัว ที่มา http://www.robertstirlingengine.co m/beta_uk.php

13 เครื่องยนต์สเตอร์ลิงแบบเบต้า ช่วงการระบายความร้อน ที่มา http://www.robertstirlingengine.co m/beta_uk.php

14 เทคโนโลยีของเครื่องยนต์สเตอร์ลิง พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบจานพาราโบลาร่วมกับเครื่องยนต์สเตอร์ลิง http://www.energy.ca.gov/sitingcases/solartwo/documents/applicant/afc/volum e_02+03/MASTER_Appendix%20B.pdf

15 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบจานพาราโบลาที่พัฒนา โดยบริษัท Boeing และ Stirling Energy System (SES ) ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ ห้องปฏิบัติการวิจัย พลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

16 ระบบจานพาราโบลาขนาด 1 MW ที่รัฐเนวาดา ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ ห้องปฏิบัติการวิจัย พลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

17 เครื่องยนต์สเ ตอร์ลิง Kockums 4- 95 http://www.energy.ca.gov/sitingcases/solartwo/documents/applicant/afc/volum e_02+03/MASTER_Appendix%20B.pdf

18 ตารางที่ 2.4 แสดงการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการผลิต ไฟฟ้าแบบต่างๆ http://www.energy.ca.gov/sitingcases/solartwo/documents/applicant/afc/volum e_02+03/MASTER_Appendix%20B.pdf


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายนพพร เทนอิสสระ รหัส 53500313 สาขาวิชาเทคโนโลยี พลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google