งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบวิธีวิจัย RESEARCH METHODOLOGY : วัตถุประสงค์การวิจัย : การนิยามศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบวิธีวิจัย RESEARCH METHODOLOGY : วัตถุประสงค์การวิจัย : การนิยามศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระเบียบวิธีวิจัย RESEARCH METHODOLOGY : วัตถุประสงค์การวิจัย : การนิยามศัพท์

3 วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นการคาดหวังจาก ผลการศึกษาและค้นคว้าข้อเท็จเกี่ยวกับปรากฏการณ์และ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามที่ประเด็นสาระในปัญหาการวิจัย (Research Questions) ซึ่งจะถูกนำมาเป็นแนวทางการ แสวงหาคำตอบ ผลการวิจัยต้องตอบสนองวัตถุประสงค์ การวิจัยทั้งหมด ลักษณะวัตถุประสงค์การวิจัย : - สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย - ความชัดเจน - ความเฉพาะเจาจง

4 หลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 1.การเขียนให้สั้น กระชับและใช้ภาษาง่าย (วิชาการ) 2.ประเด็นปัญหาชัดเจน ศึกษาอะไร แง่มุมใดและอยู่ ภายในกรอบหัวข้อเรื่อง 3.วัตถุประสงค์ที่กำหนดต้องสามารถศึกษาหาคำตอบ 4.ประโยคที่ใช้เป็นประโยคบอกเล่า ไม่น่าเกิน 5 ข้อ : 4.1 ข้อเดียวเป็นภาพรวม (Overall Objective) 4.2 หลายข้อแยกรายข้อ (Specific Objectives) 5.การเรียงลำดับตามความสำคัญของปัญหา/ระดับ ปัญหา รวมทั้งไม่ควรนำประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ ข้อเสนอแนะเป็นวัตถุประสงค์

5 การนิยามศัพท์ (Definition of Terms) การนิยามศัพท์ นิยามศัพท์เป็นการสร้างความเข้าใจและสื่อ ความหมาย ให้ผู้วิจัยกับผู้อ่านงานวิจัยเกิดความเข้าใจตรงกันและขยาย ความหมายให้สามารถตรวจวัดหรือสังเกตได้ ศัพท์ที่นิยามจะใช้เฉพาะการศึกษาวิจัยและเจาะจงใน เรื่องนั้นๆ ไม่ได้มีความหมายทั่วไป ส่วนใหญ่นิยามตัวแปร และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องการวิจัย ประเภทการนิยามศัพท์ 1.ศัพท์ทางวิชาการ 2.ศัพท์หลายความหมาย 3.ศัพท์ความหมายไม่แน่นอน 4.ศัพท์วลีข้อความยาว

6 ประเภทคำศัพท์ที่ต้องนิยาม ศัพท์ทางวิชาการ (Technical Term) เป็นคำศัพท์ที่รู้/ เข้าใจกันเฉพาะในวงวิชาการนั้นๆ ต่างวงการ/ต่างอาชีพ อาจจะไม่เข้าใจ : วิภาษวิธี ส่วนประสมทางการตลาด ความได้เปรียบเชิงการ แข่งขัน ประสิทธิภาพ หรือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ศัพท์ทางวิชาการ ศัพท์หลายความหมาย เป็นคำศัพท์ที่เหมือนกันแต่หลายความหมายขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context) หรือสถานการณ์ที่ใช้ คำนั้น จึงต้องนิยามระบุให้ชัดเจน : นิสิตนักศึกษา อาจเป็นนิสิต ม.ก. ม.ธ. จุฬา ม.ร. หรือ ม.ข. นักท่องเที่ยว อาจเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือต่างประเทศ

7 ประเภทคำศัพท์ที่ต้องนิยาม เป็นคำศัพท์ที่สามารถสร้างความรู้และความเข้าใจให้ เกิดความแตกต่างกัน โดยขึ้นกับความรู้และความเข้าใจของ แต่ละบุคคล : ค่านิยม ความคิดเห็น ท้ศนคติ ความเชื่อ หรือ ศักยภาพ ศัพท์ความหมายไม่แน่นอน ศัพท์วลีข้อความยาว เป็นข้อความคำศัพท์ที่เชื่อมต่อด้วยคำหรือขยายความ ทำให้เกิดความหมายเฉพาะเจาะจง โดยเป็นข้อความหรือคำ ที่มีความยาวมาก หากใช้ข้อความนั้นเขียนในรายงานผล การวิจัยจะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนกันมาก อาจทำให้ผู้อ่าน สบสน :

8 ประเภทคำศัพท์ที่ต้องนิยาม ศัพท์วลีข้อความยาว - พฤติกรรมการใช้บริการห้างสรรพสินค้าในเขตเมือง - ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มีต่อการให้บริการร้านจำหน่ายอาหาร - ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ นิยาม - พฤติกรรมการใช้บริการ - ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว - ผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

9 วิธีการนิยามคำศัพท์ การนิยามศัพท์ จะเป็นการให้ความหมายอธิบายว่าคำ หรือข้อความนั้น คืออะไร (Refer To) ไม่ใช่หมายถึงแปลว่าอะไร (Meaning) 1. การนิยามศัพท์เชิงแนวความคิด (Conceptual Definition) Definition) เป็นการให้ความหมายแบบสรุปใจความสำคัญ โดยใช้คำหรือข้อความอื่นที่เป็นแนวความคิดมาให้ ความหมายของคำศัพท์ : “การวิจัย” หมายถึง การค้นคว้าหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบ ระเบียบโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

10 วิธีการนิยามคำศัพท์ การนิยามศัพท์ 2. การนิยามศัพท์เชิงทฤษฎี (Constitutive Definition) Definition) เป็นการให้ความหมายคำศัพท์ตามทฤษฎี/ พจนานุกรม อธิบายลักษณะอาการที่ทำให้เกิดคำศัพท์นั้นๆ “การวิจัย” หมายถึง การดำเนินการค้นคว้าซ้ำๆ เพื่อหา ข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุผล 3. การนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ (Operational Definition) Definition) เป็นการให้ความหมายคำศัพท์ที่ระบุ บอก การ กระทำ พฤติกรรม/อาการคำศัพท์นั้นเพื่อใช้วัด/สังเกตได้ “การวิจัย” หมายถึง การตั้งประเด็นปัญหา สมมติฐาน การเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลวิจัย “เรียนดี” หมายถึง นิสิตที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.5


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบวิธีวิจัย RESEARCH METHODOLOGY : วัตถุประสงค์การวิจัย : การนิยามศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google