งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลรวมของ การเรียนรู้ นางกาญจนา ห้อยยี่ภู่ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลรวมของ การเรียนรู้ นางกาญจนา ห้อยยี่ภู่ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลรวมของ การเรียนรู้ นางกาญจนา ห้อยยี่ภู่ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

2 มาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภท ต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.4/1 ปฏิบัติตามสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง ตัวชี้วัด ต 1.1 ม.4/2 ระบุสัทอักษรตามระบบพินอิน ( 拼音 ) อ่านออกเสียง และประสมเสียง คำง่ายๆ ตามหลักการ ออกเสียง มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ต 1.2 ม 4/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่าง บุคคล ตามแบบที่ฟัง ตัวชี้วัด ต 1.2 ม.4/2 ใช้คำสั่งง่ายๆ ตามแบบที่ฟัง มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และ ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูด และการเขียน ตัวชี้วัด ต 1.3 ม.4/2 เขียนอักษรจีน คำศัพท์ง่ายๆ มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม ของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ กาลเทศะ ตัวชี้วัด ต 2.1 ม.4/3 รู้จักหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม ของจีนที่เหมาะสมกับวัย มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง ภาษาและวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และ นำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตัวชี้วัด ต 2.2 ม.4/1 ระบุตัวอักษรจีน สัทอักษรพินอิน(拼音 pīnyīn ) และตัวอักษรไทย

3 วัตถุประสงค์ บอกลักษณะภายนอกของบุคคล เขียนบรรยายแสดงความชื่นชอบ มีความกระตือรือร้นสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้ในชั้นเรียน (A)

4 คำถามสร้างพลังคิด ทำไมภาษาจีนต้องมีการทักทาย หลากหลายรูปแบบ คำถามประจำหน่วย สามารถทักทายได้กี่เวลา แล้วคำทักทายที่ใช้ต้องแยกแยะ บุคคลหรือไม่ คำถามประจำบท คำทักทายภาษาจีนที่ใช้กันบ่อย คือคำว่าอะไร

5


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลรวมของ การเรียนรู้ นางกาญจนา ห้อยยี่ภู่ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google