งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภา ษา ใน ทาง ธุรกิ จ “ ภาษา ” หมายถึง เสียงหรือกิริยา อาการที่ทำความ เข้าใจกันได้, คำพูด, ถ้อยคำที่ ใช้พูดกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภา ษา ใน ทาง ธุรกิ จ “ ภาษา ” หมายถึง เสียงหรือกิริยา อาการที่ทำความ เข้าใจกันได้, คำพูด, ถ้อยคำที่ ใช้พูดกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภา ษา ใน ทาง ธุรกิ จ

3 “ ภาษา ” หมายถึง เสียงหรือกิริยา อาการที่ทำความ เข้าใจกันได้, คำพูด, ถ้อยคำที่ ใช้พูดกัน

4 ภาษาที่ใช้ในการ สื่อสาร 1. วัจนภาษา (Verbal Language) 2. อวัจนภาษา (Non- Verbal Language)

5 ระดับของภาษาที่ใช้ ในการเขียนเพื่อการ สื่อสารธุรกิจ ระดับของภาษาที่ใช้ ในการเขียนเพื่อการ สื่อสารธุรกิจ 1. ภาษาเป็นทางการ มีลักษณะถูกต้องตาม ระเบียบแบบแผนของ ภาษา ใช้เขียนเรื่องที่ เป็นทางการ เช่น รายงานทางวิชาการ ตำรา เอกสารวิชาการ ตำรา

6 ระดับของภาษาที่ใช้ ในการเขียนเพื่อการ สื่อสารธุรกิจ 2. ภาษาที่ไม่เป็นทางการ ภาษาที่ใช้สนทนากัน ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ในหมู่คนที่รู้จักสนิท สนมกัน ถ้าใช้ในงาน เขียนก็ใช้ในเรื่องที่ไม่ เป็นทางการ เช่น จดหมายส่วนตัว เอกสารประชาสัมพันธ์

7 ระดับของภาษาที่ใช้ ในการเขียนเพื่อการ สื่อสารธุรกิจ 3. ภาษากึ่งทางการ ภาษาในระดับภาษา ก้ำกึ่งกัน มีลักษณะเป็น ภาษาค่อนข้างทางการ หรือค่อนข้างไม่เป็น ทางการ

8 ภาษาที่ใช้เขียนใน งานธุรกิจ ภาษาที่ใช้เขียนใน งานธุรกิจ • กะทัดรัด • ชัดเจน • ถูกต้อง • สุภาพ • เหมาะสม

9 • ลองมาช่วยกันแก้ไข ประโยคเหล่านี้สิคะ • ดิฉันรู้สึกมีความยินดี อย่างยิ่งที่ได้ทำธุรกิจ กับคุณ • ดิฉันยินดีอย่างยิ่งที่ ได้ทำธุรกิจกับคุณ

10 • ลองมาช่วยกันแก้ไข ประโยคเหล่านี้สิคะ • ร้านโลตัสขอสั่งซื้อ สินค้าเป็นรองเท้าผ้าใบสี ขาว 20 คู่ ขอให้จัดส่งมา ให้ที่ร้านด่วน ได้ชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว • ร้านโลตัสขอสั่งซื้อรองเท้า ผ้าใบ “ แพน ” รุ่น 132 สีขาว จำนวน 20 คู่ ขอให้ท่านทาง พกง. ภายในวันที่ 15 กันยายน 2544 พร้อมกันนี้ได้แนบ ธนาณัติจำนวนเงิน 4,500 บาทมาแล้วด้วย

11 • ลองมาช่วยกันแก้ไข ประโยคเหล่านี้สิคะ • บริษัทยังหาตัวผู้ที่จะมา ทำหน้าที่ผู้จัดการไม่ได้ จึงมอบให้ผู้ช่วยผู้จัดการ รักษาการณ์แทน • บริษัทยังหาตัวผู้ที่จะมา ทำหน้าที่ผู้จัดการไม่ได้ จึงมอบให้ผู้ช่วยผู้จัดการ รักษาการแทน

12 • ลองมาช่วยกันแก้ไข ประโยคเหล่านี้สิคะ • สถาบันการเงินภายใต้ การดูแลของรัฐบาลเลิก กิจการไปหลายแห่งแล้ว • สถาบันการเงินรัฐบาล ดูแลอยู่เลิกกิจการไป หลายแห่งแล้ว

13 • ลองมาช่วยกันแก้ไข ประโยคเหล่านี้สิคะ • สามบริษัทใหญ่ ร่วมมือ กันจัดงานวิ่งการกุศลครั้ง นี้ • บริษัทใหญ่สามบริษัท ร่วมมือกันจัดงานวิ่งการ กุศลครั้งนี้

14 • ลองมาช่วยกันแก้ไข ประโยคเหล่านี้สิคะ • นิทรรศการจะได้รับการ จัดโดยสโมสรนักศึกษาใน วันจันทร์หน้า • สโมสรนักศึกษาจะจัด นิทรรศการขึ้นในวันจันทร์ หน้า

15 • ลองมาช่วยกันแก้ไข ประโยคเหล่านี้สิคะ • บริษัทยินดีที่ท่านให้ คำแนะนำที่ดีแก่บริษัทใน เรื่องที่ส่งรายการสินค้ามา ให้ท่านช้ากว่ากำหนด บริษัทคงได้พบท่านอีก • บริษัทขอขอบคุณที่ท่าน ได้กรุณาให้คำแนะนำที่ดี แก่บริษัทและขออภัยที่ได้ ส่งรายการสินค้ามาให้ ท่านช้ากว่ากำหนด บริษัท หวังคงจะได้รับใช้ท่านอีก ในโอกาสต่อไป

16 • ลองมาช่วยกันแก้ไข ประโยคเหล่านี้สิคะ • เราขอแจ้งให้ทราบว่า ใบสั่งซื้อของท่านที่ส่งมา นั้น แจ้งรายการมาไม่ครบ และยังไม่บอกว่าจะชำระ ค่าสินค้าอย่างไร เราจึงยัง ไม่ส่งสินค้าให้ท่าน ถ้า ท่านต้องการสินค้าของ เราจริงๆก็จงเขียนใบสั่ง ซื้อให้ชัดเจนกว่านี้ และส่ง รายละเอียดในเรื่องการ จ่ายเงินมาด้วย

17 • ลองมาช่วยกันแก้ไข ประโยคเหล่านี้สิคะ • บริษัทขอขอบคุณที่ท่าน ได้กรุณาสั่งซื้อสินค้าของ บริษัท แต่เนื่องจากใบสั่ง ซื้อของท่านยังไม่ให้ รายละเอียดในการสั่งซื้อ เพียงพอ บริษัทจึงยังไม่ สามารถส่งสินค้าให้ท่าน ได้ ขอให้ท่านกรุณาส่ง รายละเอียดเกี่ยวกับรุ่น ของสินค้า และการชำระ เงินเพิ่มเติมมาด้วยเพื่อที่ บริษัทจะได้จัดส่งสินค้าให้ ท่านต่อไป

18 การเสนอสาระและ ความคิด การเสนอสาระและ ความคิด สาระ ส่วนสำคัญ ข้อใหญ่ ใจความ สาระที่เสนอ อาจเป็นเรื่องราว ข้อเท็จจริง และความรู้ ทั่วไป หรือความรู้ในวง วิชาการเฉพาะด้าน หรือเฉพาะสาขาอาชีพ

19 การเสนอสาระและ ความคิด ความคิด คำวิจารณ์ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์

20 ข้อควรคำนึงในการ เสนอสาระ • ความ ถูกต้อง • ความเป็น ระเบียบ • ความ ชัดเจน

21 ลักษณะการเสนอ ความคิด • การวิจารณ์ • การแสดง ความคิดเห็น • การเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ภา ษา ใน ทาง ธุรกิ จ “ ภาษา ” หมายถึง เสียงหรือกิริยา อาการที่ทำความ เข้าใจกันได้, คำพูด, ถ้อยคำที่ ใช้พูดกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google