งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน ความหลากหลายของพืช. ชื่อผู้จัดทำรายงาน ด.ญ. กรรณิกา หริคำภา ด.ญ. ธวัลกร จำปาหอม ด.ช. กฤษฦา พันธ์วงศา ชื่อครูผู้สอน ครู ภัทรศยา เย็นเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน ความหลากหลายของพืช. ชื่อผู้จัดทำรายงาน ด.ญ. กรรณิกา หริคำภา ด.ญ. ธวัลกร จำปาหอม ด.ช. กฤษฦา พันธ์วงศา ชื่อครูผู้สอน ครู ภัทรศยา เย็นเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน ความหลากหลายของพืช

2 ชื่อผู้จัดทำรายงาน ด.ญ. กรรณิกา หริคำภา ด.ญ. ธวัลกร จำปาหอม ด.ช. กฤษฦา พันธ์วงศา ชื่อครูผู้สอน ครู ภัทรศยา เย็นเมือง

3 คำนำ  รายงานเรื่องนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย ของพืชและนักเรียนจะได้ค้นคว้าเรื่องความ หลากหลายของพืชที่พี่ชั้นม.3 ได้จัดทำ ขึ้นมาให้ศึกษา

4 สารบัญ  เรื่อง หน้า  1. พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง 1  2. รูปภาพของพืชที่ไม่มีท่อลำเลียง 2  3. พืชที่มีท่อลำเลียง 3-4  4. พืชดอก 5-6

5 พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง  มอสส์เป็นพืชที่ไม่มีท่อลำเลียงทำให้ส่วนเพิ่มเติม ขึ้นมานั่นคือมีแกมีโทไฟต์ที่เด่นชัดในวงจรชีวิต คือเซลล์ของพืชมีโครโมโซมหนึ่งชุด ( haploid ) ส่วนสปอโรไฟต์ ( คือมีโครโมโซมสองชุด ( diploid )) มีชีวิตที่สั้นกว่าและขึ้นกับแกมีโทไฟต์ ถ้าจะ ออวุล ขณะที่โครโมโซมสองชุดเป็นพืชดอกทั้งต้น แกมีโทไฟต์สปอโรไฟต์แกมีโทไฟต์สปอโรไฟต์  เปรียบกับพืชชั้นสูงก็คือ ในพืชมีเมล็ด, โครโมโซม หนึ่งชุดที่ใช้สืบพันธุ์ก็คือเกสรและมอสส์เป็นพืช จำพวกมอสหรือพืชไม่มีท่อลำเลียง มีลักษณะ แตกต่างจากลิเวอร์เวิร์ตที่คล้ายคลึงกับมันคือส่วน คล้ายรากมีหลายเซลล์ นอกจากนี้ " ลำต้น " และ " ใบ " ยังแสดงถึงความแตกต่างได้ ถ้าใบไม่เป็นแฉก ลึกหรือเป็นข้อบ่งบอกถึงพืชชนิดนี้เป็นมอสส์ ส่วน ความแตกต่างอื่นๆนั้นไม่สามารถแยกมอสส์และลิ เวอร์เวิร์ตออกจากกันได้

6 รูปภาพของพืชที่ไม่มีท่อลำเลียง

7 พืชที่มีท่อลำเลียง  เห็ดรา 30 สกุล 65 ชนิด

8 พืชที่มีท่อลำเลียง  ไลเคนส์ จำนวน 4 อันดับ 13 วงศ์ 20 สกุล และมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ทำการศึกษาด้านความหลากหลาย ของระบบนิเวศน์

9 พืชดอก  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว ( Monocotyledon หรือ Liliopsida) เป็น ชั้นหนึ่งในส่วนพืชดอกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกลุ่ม หนึ่ง ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นโลก และ เป็นพื้ชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงอีกด้วย ชั้นส่วนพืชดอก ชั้นส่วนพืชดอก  พืชใบเลี้ยงเดี่ยววงศ์ใหญ่ที่สุด คือ กล้วยไม้ ( Orchidaceae) โดยมีดอกที่ซับซ้อน และสวยงาม เพื่อ ดึงดูดแมลงชนิดต่างให้ช่วยในการผสมพันธุ์ กล้วยไม้  ส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีปริมาณมากเป็นอันดับสอง และอาจจะเป็นวงศ์ที่โดดเด่นกว่า ก็คือ หญ้า ( Poaceae หรือ Gramineae ) โดยมีวิวัฒนาการอีกทางหนึ่ง มี ลักษณะพิเศษตือ การแพร่ขยายพันธุ์โดยอาศัยลม พืช ในวงศ์หญ้านั้นมีดอกขนาดเล็ก แต่เมื่อรวมเป็นกลุ่ม อาจปรากฏเป็นช่อดอกที่มองเห็นชัดเจน หญ้า

10 พืชดอก  พืชใบเลี้ยงคู่ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Magnoliopsida หรือ Dicotyledons กลุ่มของพืชกลุ่มหนึ่งมีเมล็ดที่ ประกอบด้วยใบเลี้ยงคู่ ซึ่งเป็นชั้นทางชีววิทยา ต่อจาก ส่วนทางชีววิทยา ของพืชดอก ( Magnoliophyta ) ชื่อวิทยาศาสตร์ใบเลี้ยงคู่ชั้นทางชีววิทยา ส่วนทางชีววิทยาพืชดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ใบเลี้ยงคู่ชั้นทางชีววิทยา ส่วนทางชีววิทยาพืชดอก

11 บรรณานุกรม กกกกรมวิชาการเกษตร 2537. คู่มือจำแนกพืชอนุรักษ์ ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518. กรุงเทพฯ ททททวีศักดิ์ บุญเกิด เฟิร์นไทย ใน สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน เล่ม 23 หน้า 150-191 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ ธธธธวัชชัย สันติสุข พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ใน สารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่ม 21 หน้า 221-255 บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด กรุงเทพฯ สสสสำนักนายกรัฐมนตรี 2542. พืชถิ่นเดียวและพืชหา ยากของประเทศไทย. โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด กรุงเทพฯ รรรราชบัณฑิตยสถาน 2541. ศัพท์พฤกษศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ห้างหุ้นส่วน จำกัด อรุณการพิมพ์ กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลด ppt รายงาน ความหลากหลายของพืช. ชื่อผู้จัดทำรายงาน ด.ญ. กรรณิกา หริคำภา ด.ญ. ธวัลกร จำปาหอม ด.ช. กฤษฦา พันธ์วงศา ชื่อครูผู้สอน ครู ภัทรศยา เย็นเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google