งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

• ความหมายและความเป็นมาของ งานกราฟิก • ประเภทของงานกราฟิก • คุณสมบัติและความสำคัญของ งานกราฟิก • งานกราฟิกกับคอมพิวเตอร์ • ความหมายของคอมพิวเตอร์ กราฟิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "• ความหมายและความเป็นมาของ งานกราฟิก • ประเภทของงานกราฟิก • คุณสมบัติและความสำคัญของ งานกราฟิก • งานกราฟิกกับคอมพิวเตอร์ • ความหมายของคอมพิวเตอร์ กราฟิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 • ความหมายและความเป็นมาของ งานกราฟิก • ประเภทของงานกราฟิก • คุณสมบัติและความสำคัญของ งานกราฟิก • งานกราฟิกกับคอมพิวเตอร์ • ความหมายของคอมพิวเตอร์ กราฟิก • โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก

2 งานกราฟิกมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของ มนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังตัวอย่างที่พบ คือ ภาพวาดบนผนังถ้ำของมนุษย์โบราณ ที่ แสดงออกถึงพิธีกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การล่าสัตว์ การบวงสรวง จำนวนและชนิดของ สัตว์ ในปัจจุบันสังคมมนุษย์ได้ใช้งานกราฟิกใน เกือบทุกกิจกรรม เช่น การศึกษา การออกแบบ การทดลอง การนำเสนอข้อมูล การแสดงออก ทางศิลปะ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ ภาพยนตร์ ละด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มีผลทำให้การสร้างและใช้งาน กราฟิกสามารถดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพมาก งานกราฟิกจึงมีความสำคัญ และมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อการดำเนิน ชีวิตของมนุษย์

3  ยุคหิน เมื่อหมื่น กว่าปีก่อน

4  5000-6000 ปี ก่อนคริสตกาล

5  3500 ปีก่อน คริสตกาล

6  2500-3500 ปี ก่อนคริสตกาล

7  อียิปต์ตอนต้น

8  1200 ปี ก่อน คริสตกาล

9  ก่อนประวัติศาสตร์ บน เพิงผา จ. ลำปาง

10

11 ในยุคของนักเรียนจะสร้าง งานกราฟิกอะไร ไว้เป็นประวัติศาสตร์ และใช้ วิธีการอย่างไร

12 ป้ายโฆษณาหน้าโรง ภาพยนตร์ รุ่นคุณแม่ยังเด็ก

13 ป้ายอิงค์เจ็ท โฆษณาสินค้า -- ปัจจุบัน

14 มีผู้ให้ความหมายของ “ กราฟิก ” ไว้หลาย ประการด้วยกัน ดังนี้ คือ 1. เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่แสดงออกด้วยความคิด อ่านโดยใช้เส้น รูปภาพ ภาพเขียน หยาบ ๆ ไดอะแกรม ฯลฯ ( วัฒนะ จุทะ วิภาค, 2523) 2. การสื่อความหมายด้านการใช้ภาพวาด ภาพ สเกต แผนภาพ การ ถ่ายภาพ และอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยศิลปะและศาสตร์ เข้ามาช่วย เพื่อทำให้ผู้ดู เกิดความคิดและการตีความหมายได้ตรงตามที่ผู้ ส่งสารต้องการ เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ภาพโฆษณา การ์ตูน ( ชม ภูมิภาค, 2524: 131)

15 3. เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่แสดงความคิดด้วยการใช้ เส้น มาจากภาษากรีก ซึ่งแปลว่า “To Write” ( วนิดา จึงประสิทธิ์, 2526: 127) 4. วัสดุที่เกิดจากการวาดและการเขียนงาน ออกแบบต่าง ๆ ในสิ่งที่เป็นวัสดุ สองมิติ มีความกว้างและความยาวเท่ากัน อัน ได้แก่ งานสถาปนิกในการ เขียนแปลนบ้าน การเขียนภาพเหมือนของ จิตรกร การออกแบบโฆษณา ของช่างออกแบบ ( โสภาพรรณ นามวงศ์ และ เกื้อกูล คุปรัตน์, 2528)

16 5. เป็นศิลปะหรือศาสตร์ในการเขียนภาพ ลายเส้น ( สมบูรณ์ สงวนญาติ, 2526 : 224) 6. การพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายภาพ และ การจัดทำหนังสือ ( Graphic art the world book encyclopedia)

17 กราฟิก หมายถึง การสื่อความหมายด้วย การใช้ศิลปะและ ศาสตร์ทางการใช้เส้น ภาพวาด ภาพเขียน แผนภาพ ตลอดจน สัญลักษณ์ ทั้งสีและขาว - ดำ ซึ่งมีลักษณะ เห็นได้ชัดเจน เข้าใจ ความหมายได้ทันที ตรงตามที่ผู้สื่อสาร ต้องการ

18

19 1. งานกราฟิกโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ 2. แผ่นป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์ 3. การออกแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์ นักเรียน แบ่ง ประเภทงาน กราฟิก อย่างไร บ้าง ??

20 คอมพิวเตอร์กราฟิก (computer graphics) คือ การใช้คอมพิวเตอร์ สร้างภาพ โดยการวาดภาพกราฟิกหรือนำภาพมา จากสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ กล้องถ่ายรูป ภาพกราฟิก เหล่านี้ ประกอบด้วย เส้น สี แสง และเงาต่าง ๆ สามารถแสดงออกทาง จอภาพหรือพิมพ์ออกมาทาง อุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ได้

21 1) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) ที่ทำงานเร็ว 2) หน่วยความจำที่มีความจุมาก 3) แผงวงจรแสดงผลที่มีประสิทธิภาพและมี หน่วยความจำบนแผงวงจรจำนวนมาก 4) จอภาพที่มีความคมชัดและมีความละเอียดสูง

22 โปรแกรมสำหรรับงาน กราฟิก โปรแกรม กราฟิก นำเสนอ โปรแกรม กราฟิกวาด ภาพ โปรแกรมสร้างและ ตกแต่งภาพ โปรแกรมช่วย ออกแบบ กราฟิกสอง มิติ กราฟิก สามมิติ


ดาวน์โหลด ppt • ความหมายและความเป็นมาของ งานกราฟิก • ประเภทของงานกราฟิก • คุณสมบัติและความสำคัญของ งานกราฟิก • งานกราฟิกกับคอมพิวเตอร์ • ความหมายของคอมพิวเตอร์ กราฟิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google