งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟิก เบื้องต้น วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 สื่อคุณค่า พระวรสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟิก เบื้องต้น วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 สื่อคุณค่า พระวรสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟิก เบื้องต้น วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 สื่อคุณค่า พระวรสาร

2

3 กราฟิก (G RAPHIC ) กราฟฟิก หมายถึง การสื่อ ความหมายด้วยการใช้ศิลปะและ ศาสตร์ทางการใช้เส้น ภาพวาด ภาพเขียน แผนภาพ ตลอดจน สัญลักษณ์ทั้งสีขาว - ดำ ซึ่งมี ลักษณะเห็นได้ชัดเจน เข้าใจ ความหมายได้ทันที ตรงตามที่ผู้ สื่อสารต้องการ

4 กราฟิกส์มาจากภาษากรีก Graphikos หมายถึง การวาดเขียน และการเขียนภาพ Graphein หมายถึง การเขียน

5 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก คือ การสร้าง และการจัดการกับภาพกราฟิกโดย ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันมีการ ใช้ ภาพกราฟิกกับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ใน หลายๆประการและสิ่งสําคัญที่จะทํา ให้ การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ กราฟฟิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคือ จะต้องมีความเข้าใจกับ ชนิดของ ภาพในงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และรูปแบบของไฟล์กราฟิกที่ใช้กับ งานออกแบบสิ่งพิมพ์

6 กรา ฟิก การศึก ษา ประช าสัมพั นธ์ งาน โทรทั ศน์ ฯลฯ สื่อ สิ่งพิม พ์ งาน ออกแ บบ

7 กราฟิกแบบ 2 มิติ เป็นภาพที่ พบเห็นโดยทั่วไป เช่น ภาพถ่าย รูปวาด ภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ รวมถึงการ์ตูนต่างๆ ในโทรทัศน์

8 ประเภทของภาพกราฟฟิก

9

10

11

12

13 การขยายขนาดของภาพ bitmap เกินขนาด จริงหรือทำการลดจำนวน pixel ก็ทำให้ รายละเอียดของภาพลดลงได้

14

15

16 ไฟล์รูปภาพแบบ V ECTOR ไฟล์ที่มีนามสกุล.WMF.EPD.CDR.AI.CGM.DRW.PLT เป็นต้น โดยมีโปรแกรมประเภทวาดรูป (Drawing Program) เช่น CorelDraw หรือ AutoCAD เป็นโปรแกรมสร้าง ขณะที่บน แมคอินทอชใช้ Illustrator และ Freehand

17

18 1. การแสดงผลของภาพอาจไม่ ละเอียดไม่เป็นธรรมชาติเท่า bitmap 2. คอมพิวเตอร์จะใช้เวลาในการ แสดงภาพมากกว่า เนื่องจาก ต้องทำตามคำสั่งที่มีจำนวน มากกว่า

19

20

21 BitmapVector 1. ลักษณะภาพประกอบขึ้น ด้วยจุดต่างๆ มากมาย 1. ใช้สมการทาง คณิตศาสตร์เป็นตัวสร้าง ภาพ โดยรวมเอา Object ( เช่น วงกลม เส้นตรง ) ต่าง ชนิดมาผสมกัน 2. ภาพมีจำนวนพิกเซล คงที่จึงต้องการค่าความ ละเอียดมากขึ้นเมื่อขยาย ภาพ โดยจะคำนวณค่าสีที ละ pixels ทำให้ภาพแตก เมื่อขยายภาพให้ใหญ่ 2. สามารถย่อและขยาย ขนาดได้มากกว่า โดย สัดส่วนและลักษณะของ ภาพยังเหมือนเดิม ความ ละเอียดของภาพไม่ เปลี่ยนแปลง 3. เหมาะสำหรับงานกราฟิก ในแบบต้องการให้แสงเงา ในรายละเอียด 3. เหมาะสำหรับงานแบบ วาง Layout งานพิมพ์ ตัวอักษร Line Art หรือ Illustration 4. แสดงภาพบนจอทันที เมื่อรับคำสั่งย้ายข้อมูลจาก หน่วยความจำที่เก็บภาพไป ยังหน่วยความจำของ จอภาพ 4. คอมพิวเตอร์จะใช้เวลา ในการแสดงภาพมากกว่า เนื่องจากต้องทำตามคำสั่ง ที่มีจำนวนมากกว่า

22 นักเรียนเห็นหรือไม่ว่าภาพทั้ง 2 แบบมีความแตกต่างกันแต่ก็ สามารถออกแบบผลงานได้และทำงาน Graphic ได้เหมือน

23 เหมือนนักเรียนในตอนนี้ที่มีทั้งชายและหญิงที่อยู่ร่วมกันบนโลก และมีความสามารถในการทำงานเหมือนกัน นักเรียนคิดว่าในสังคมนี้มีอาชีพอะไรบ้างที่ต่างกัน แต่ทำงานเหมือนหรือ คล้ายกันให้นักเรียนจับกลุ่มละ 5 คน และมาอธิบายหน้าห้อง

24 สิ่งที่นักเรียนอธิบายมาทั้งหมดคือ ความเป็นหนึ่ง / ความเป็นชุมชน คือ มนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกัน ทุกคนมีพระเจ้าองค์เดียวกัน ดังนั้น มนุษย์จึงต้องสร้างสังคมมนุษย์ให้น่าอยู่ไม่ว่าเราจะอยู่ในหน่วยใดของ สังคมเราต้องแสดงความเป็นเจ้าของการมีส่วนร่วมในชีวิตของ ชุมชนนั้นๆ

25

26 ใช้แสดงลักษณะความเหมือนหรือแตกต่าง ระหว่างสิ่งของ 2 สิ่ง หรือมากกว่า


ดาวน์โหลด ppt กราฟิก เบื้องต้น วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 สื่อคุณค่า พระวรสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google