งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ทัศนธาตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดย นายวจน สิทธิฤทธิ์ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

2 พื้นฐานงานศิลป์ ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนประกอบสำคัญในงานศิลปะ ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ช่วยสร้างสรรค์งานศิลป์ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามยิ่งขึ้น จุด เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของงานศิลปะ ซึ่งเมื่อนำมาเรียงต่อกันหลากหลายแนว จะทำให้เกิดเส้นลักษณะต่างๆ นอกจากนี้ หากนำมาวางเป็นกลุ่มเป็นก้อน จะทำให้เกิดเป็นภาพต่างๆ

3 ๒ เส้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการลากดินสอ ปากกา พู่กัน หรืออุปกรณ์ขีดเขียนอื่นๆ ไปตาม
จุดที่วางในแนวต่างๆ จนเกิดเป็นเส้นหลากหลายลักษณะ เช่น เส้นรงแนวตั้ง เส้นตรงแนวนอน เส้นตรงแนวเฉียง เส้นโค้ง เป็นต้นซึ่งเส้นเหล่านี้จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกนไป

4 ส่วนประกอบสำคัญในงานศิลปะ ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว
ถูก หรือ ผิด ถูก ผิด

5 ภาพใดเป็นองค์ประกอบที่ใช้จุดในการสร้างภาพ
True False

6 ๓.สี เป็นปรากฏการณ์ของแสงที่ส่องกระทบวัตถุ แล้วจึงสะท้อนเข้าสู่สายของเรา ดังนั้น เราจึงมองเห็นวัตถุที่อยู่รอบตัวเราเป็นสีต่างๆ ในทางศิลปะเราสามารถแบ่งสีออกเป็น ๒ ประเภท คือ สีธรรมชาติ และสีสังเคราะห์ ๓.๑ สีธรรมชาติ หมายถึง สีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น สีของใบไม้ สีของสัตว์ สีของท้องฟ้า เป็น ๓.๒ สีสังเคราะห์ หมายถึง สีที่มนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นขึ้น สีธรรมชาติ สีสังเคราะห์

7 นักเรียนจงเลือกสีที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น
Timer

8 ๔. รูปร่าง รูปทรง เป็นลักษณะของสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา โดยสามารถมองเห็น ได้จากภายนอกของวัตถุ ซึ่งจะมีรูปร่างและรูปทรง ที่แตกต่างกันออกไป รูปร่างและ รูปทรง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ รูปร่างและรูปทรงแบบเรขาคณิตและรูปร่างและ รูปทรงแบบอิสระ แบบ อิสระ แบบ เรขาคณิต

9 ให้นักเรียนกรอกหมายเลขที่เป็นรูปร่าง
1 2 3 4 5 6 7 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

10 ๕. พื้นผิว เป็นลักษณะเปลือกนอกของสิ่งต่างๆ ซึ่งเกิดจากธรรมชาติหรือการสร้างขึ้น เช่น ผิว เรียบ ผิวขรุขระ ผิวขรุขระ ผิวหยาบ ผิวหยาบ ผิวหยาบ ผิวเปียกลื่น เป็นต้น นักเรียนจึงควรหมั่นสังเกต ลักษณะพื้นผิวของสิ่งต่างๆ เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะของตนเอง พื้นผิววัตถุ ธรรมชาติ สังเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google