งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐาน งานศิลป์ ทัศนธาตุ ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนประกอบสำคัญในงานศิลปะ ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ช่วย สร้างสรรค์งานศิลป์ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐาน งานศิลป์ ทัศนธาตุ ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนประกอบสำคัญในงานศิลปะ ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ช่วย สร้างสรรค์งานศิลป์ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามยิ่งขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พื้นฐาน งานศิลป์ ทัศนธาตุ ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนประกอบสำคัญในงานศิลปะ ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ช่วย สร้างสรรค์งานศิลป์ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามยิ่งขึ้น ๑จุด ๑จุด เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของงานศิลปะ ซึ่งเมื่อนำมา เรียงต่อกันหลากหลายแนว จะทำให้เกิดเส้นลักษณะต่างๆ นอกจากนี้ หากนำมาวางเป็นกลุ่มเป็นก้อน จะทำให้เกิดเป็นภาพ ต่างๆ

3 ๒ เส้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการลากดินสอ ปากกา พู่กัน หรืออุปกรณ์ขีดเขียนอื่นๆ ไปตาม จุดที่วางในแนวต่างๆ จนเกิดเป็นเส้นหลากหลายลักษณะ เช่น เส้นรงแนวตั้ง เส้นตรงแนวนอน เส้นตรงแนวเฉียง เส้น โค้ง เป็นต้นซึ่งเส้นเหล่านี้จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกนไป

4 ส่วนประกอบสำคัญในงานศิลปะ ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ถูก หรือ ผิด ถู ก ผิ ด

5 ภาพใดเป็นองค์ประกอบที่ใช้ จุดในการสร้างภาพ TrueFalse

6 ๓. สี เป็นปรากฏการณ์ของแสงที่ส่องกระทบวัตถุ แล้ว จึงสะท้อนเข้าสู่สายของเรา ดังนั้น เราจึงมองเห็นวัตถุที่อยู่ รอบตัวเราเป็นสีต่างๆ ในทางศิลปะเราสามารถแบ่งสีออกเป็น ๒ ประเภท คือ สีธรรมชาติ และสีสังเคราะห์ ๓. ๑ สีธรรมชาติ หมายถึง สีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น สีของใบไม้ สีของสัตว์ สีของท้องฟ้า เป็น ๓. ๒ สีสังเคราะห์ หมายถึง สีที่มนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ ขึ้นขึ้น สีธรรมชาติ สีสังเคราะห์

7 นักเรียนจงเลือกสีที่ มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น Timer

8 ๔. รูปร่าง รูปทรง เป็นลักษณะของสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา โดยสามารถมองเห็นได้จากภายนอกของวัตถุ ซึ่งจะมีรูปร่างและรูปทรง ที่แตกต่างกันออกไป รูปร่างและ รูปทรง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ รูปร่างและรูปทรงแบบ เรขาคณิตและรูปร่างและรูปทรงแบบอิสระ แบบ เรขาค ณิต แบบ อิสระ

9 ให้นักเรียนกรอก หมายเลขที่เป็นรูปร่าง 1345672

10 ๕. พื้นผิว เป็นลักษณะเปลือกนอกของสิ่งต่างๆ ซึ่งเกิดจาก ธรรมชาติหรือการสร้างขึ้น เช่น ผิวเรียบ ผิวขรุขระ ผิวขรุขระ ผิว หยาบ ผิวหยาบ ผิวหยาบ ผิวเปียกลื่น เป็นต้น นักเรียนจึงควรหมั่น สังเกตลักษณะพื้นผิวของสิ่งต่างๆ เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน งานศิลปะของตนเอง พื้นผิววัตถุ ธรรมชาติ สังเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐาน งานศิลป์ ทัศนธาตุ ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนประกอบสำคัญในงานศิลปะ ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้ช่วย สร้างสรรค์งานศิลป์ให้มีความสมบูรณ์และสวยงามยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google