งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต พฤษภาคม 2014 "... เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด" (2 โครินธ์ 5,20)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต พฤษภาคม 2014 "... เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด" (2 โครินธ์ 5,20)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต พฤษภาคม 2014

3 "... เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด" (2 โครินธ์ 5,20)

4 เป็นคำเตือนของท่านนักบุญเปาโลที่พูดกับชาวโครินธ์ซึ่งกำลัง ดำเนินชีวิตตามข่าวสารใหม่อันเป็นหัวใจของพระวรสารทั้งหมด คือ พระเจ้าทรงให้โลกนี้คืนดีกับพระองค์โดยทางพระคริสต์

5 โดยการสิ้นพระชนม์ขององค์พระบุตรบนกางเขน พระเจ้า ได้ทรงพิสูจน์ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ต่อเราและโดยกางเขน ของพระคริสต์ พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระองค์

6 ความจริงอันสำคัญของความเชื่อของเรานี้ยังทันสมัยเสมอใน ปัจจุบันเป็นการเผยแสดงของพระที่มนุษยชาติยังคงรอคอย

7 นั่นคือ พระเจ้าทรงอยู่ใกล้กับทุกคนด้วยความรักของ พระองค์ และทรงรักเราแต่ละคนอย่างล้นเหลือ

8 โลกของเรามีความต้องการข่าวสารประการนี้ และเราช่วยได้ โดยการประกาศข่าวสารนี้ออกไปและประกาศให้กับตัวเรา เองด้วย ให้เรารู้สึกถึงความรักที่ล้อมรอบตัวเราอยู่ แม้สิ่งรอบข้างจะทำให้เป็นไปในทางตรงข้ามก็ตาม

9 "... เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด" (2 โครินธ์ 5,20)

10 แต่การเชื่อในความรักที่องค์พระเจ้ามีต่อเรา ไม่อาจเก็บซ่อนไว้ให้อยู่แค่ภายในใจ นักบุญเปาโลบอกว่า

11 พระเจ้าทรงให้หน้าที่เราในการนำผู้อื่นมาคืนดีกับพระองค์ ให้คริสตชนแต่ละคนรับผิดชอบในการเป็นพยานว่า พระเจ้าทรงรักมวลมนุษย์อย่างไร

12 การประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของเรา จะต้องแสดงถึงสิ่งที่เราประกาศ

13 พระเยซูเจ้าทรงบอกอย่างชัดเจนว่า ก่อนที่จะนำของ ถวายไปบนพระแท่น จะต้องคืนดีกับพี่น้องเสียก่อน หากเรามีอะไรโกรธเคืองกับพี่น้อง

14 สิ่งนี้จะต้องได้รับการปฏิบัติ เป็นต้นในชุมชนของเราเสียก่อน อันได้แก่ ในครอบครัว คณะ กลุ่ม เขตวัด

15 เราทุกคนได้รับเรียกให้ขจัดอุปสรรคต่างๆอันจะกีดขวาง ความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่มชน

16 "... เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด" (2 โครินธ์ 5,20)

17 “.....ในนามของพระคริสต์” หมายถึง “แทนที่ของพระองค์”

18 คือ แทนเสียงของพระองค์ เจริญชีวิตกับพระองค์และอย่าง พระองค์ เราจงรักกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา ไม่ปิด ตัวเองหรือมีอคติ แต่เปิดตัวและรู้คุณค่าความดีของคนรอบ ข้าง พร้อมที่จะมอบชีวิตให้แก่กันและกัน

19 นี่แหละเป็นพระบัญญัติเอกขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเป็น ลักษณะเฉพาะของคริสตชน ซึ่งยังใช้ได้จนถึงปัจจุบัน เหมือนกับผู้ติดตามรุ่นแรกๆของพระเยซูเจ้า

20 เจริญชีวิตตามพระวาจานี้หมายถึงว่า เราเป็นนักปรองดอง

21 ลักษณะท่าทางทุกอย่างของเรา ทุกคำพูด ท่าทีทุกอย่าง จะมีความรักเป็นแรงผลักดันเหมือนดังเช่น พระเยซูเจ้า

22 เราจะเป็นผู้นำความยินดี ความหวัง ความปรองดองสันติ สำหรับโลกที่คืนดีกับพระเจ้าที่ซึ่งมนุษยชาติรอคอย

23 "... เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด" (2 โครินธ์ 5,20) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค ปี ค.ศ. 1997 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต พฤษภาคม 2014 "... เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด" (2 โครินธ์ 5,20)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google