งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานของศูนย์ ICT * การออกแบบโครงสร้างสื่อการเรียนด้วยโปรแกรม Mindjet Mindmanager วันที่ 12 - 13 กันยายน 2552 * การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานของศูนย์ ICT * การออกแบบโครงสร้างสื่อการเรียนด้วยโปรแกรม Mindjet Mindmanager วันที่ 12 - 13 กันยายน 2552 * การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การดำเนินงานของศูนย์ ICT * การออกแบบโครงสร้างสื่อการเรียนด้วยโปรแกรม Mindjet Mindmanager วันที่ 12 - 13 กันยายน 2552 * การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการเทคโนโลยี Web 2.0 ในการจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2552 * การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพ 3 มิติ โดย ใช้โปรแกรม Google Sketchup วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2553 * การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์โดย ใช้โปรแกรม Joomla วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2553 * การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Social Network กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ( สิงหาคม 2554)

3 การดำเนินงานด้าน ICT พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT : ซ่อมเครื่องที่มีอยู่ให้อยู่ในสภาพดี วางระบบเครือข่ายภายใน จัดทำเว็บไซต์ โรงเรียน พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ตให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อ การศึกษา จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้น จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการ สอนเพิ่ม 1 คน ต่อ 1 คอมพิวเตอร์

4 การพัฒนาระบบ ICT โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ซ่อมแซมเครื่อง คอมพิวเตอร์ ให้สามารถ ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

5 เชื่อมต่อเครือข่ายให้ครอบคลุม พื้นที่ทุกอาคารเรียน ช่วยกัน เดินสาย แลน

6 ต่อระบบทีวีเพื่อการศึกษา และ wireless

7 จัดการอบรมครูด้าน ICT

8 ระดมทรัพยากร เพื่อจัดหา คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ คณะกรรมการ สถานศึกษา และเครือข่าย ผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิด ห้อง E- learning 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ เพื่อการ สืบค้น ที่ได้ จากการระดม ทรัพยากร จาก ผู้ปกครอง

9 การดำเนินงานห้องเรียน คุณภาพ (Quality Classroom)

10 ห้องเรียน คุณภาพ นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน 1 ออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน 2 การวิจัยในชั้นเรียน (CAR) 3 การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน 4 การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) 5

11 ICT โรงเรีย น ICT ห้องเรีย น ปัจจัยสนับสนุนภายนอก ปัจจัยสนับสนุนภายใน

12 แผนผัง แสดงการบูรณาการ ICT ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้

13 การพัฒนาสื่อ และการวิจัยในชั้นเรียน

14

15 การใช้ ICT เพื่อการสอน และ สนับสนุนการสอน

16

17 การสร้างวินัยเชิงบวก ปลูกฝังนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้ ICT อย่างมีจริยธรรม มีวินัย ในตนเอง แบ่งปันความรู้

18 ICT ทันยุค

19 ใช้ ICT สืบค้นข้อมูล และการสื่อสาร

20 ใช้ ICT สร้างสรรค์ผลงาน

21 ใช้ ICT นำเสนอผลงาน

22 ฝึกทักษะด้าน ICT ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และลงโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สาธิตการใช้ social network ของโรงเรียน khtpschool.ning.com

23 แข่งขันทักษะ ICT น. ส. ธนัชพร ดียิ้ม และนายลภอนันต์ อินชิด จุ้ย แข่งขันอัจฉริยภาพไอที งานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค จ. เชียงราย

24 แข่งขันทักษะไอซีที แข่งขันการใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ : การคำนวณ การ ตัดต่อภาพ การ นำเสนองาน

25 จัดนิทรรศการด้าน ICT จ. นครสวรรค์


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานของศูนย์ ICT * การออกแบบโครงสร้างสื่อการเรียนด้วยโปรแกรม Mindjet Mindmanager วันที่ 12 - 13 กันยายน 2552 * การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google