งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอแนะ สังเขป สำหรับ การเตรียมจัดทำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอแนะ สังเขป สำหรับ การเตรียมจัดทำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอแนะ สังเขป สำหรับ การเตรียมจัดทำ
Power Point สำหรับ Oral Presentation ของนักเรียน ใน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 3 (ระยะดำเนินการ ปีการศึกษา 2553 – 2555) โครงการความร่วมมือ ระหว่าง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ มหาวิทยาลัยของรัฐ 4 แห่ง มหาวิทยาลัย แม่โจ้ วลัยลักษณ์ บูรพา และ มหาสารคาม

2 ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation
ประเด็นเสนอแนะ เนื้อหา รูปแบบ การพูดและตอบคำถาม ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation

3 ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation
เนื้อหา หัวข้อ/องค์ประกอบ ลักษณะสำคัญในแต่ละหัวข้อ 2.1 บทนำ (Introduction) 2.2 วิธีดำเนินการ (Material & Method) 2.3 ผล และ การแปล-วิเคราะห์ผล (Result & Interpretation) 2.4 สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion) 2.5 คำขอบคุณ (Acknowledgement) ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation

4 ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation
เนื้อหา หัวข้อ/องค์ประกอบ มี 5 หัวข้อ “อย่าลอกจาก รายงานที่ทำเป็นรูปเล่ม” บทนำ (Introduction) วิธีดำเนินการ (Material & Method) ผล และ การแปล-วิเคราะห์ผล (Result & Interpretation) d) สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion) e) คำขอบคุณ (Acknowledgement) ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation

5 ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation
เนื้อหา 2. ลักษณะสำคัญในแต่ละหัวข้อ 2.1 บทนำ (Introduction) ที่มา – เห็น/ได้อ่าน/ได้ฟัง อะไรมาถึงนำมาทำโครงงานนี้ ทำให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง เลือกเอาเฉพาะปัญหา ที่นำมารวมกลุ่มกันสู่การเกิดการทำโครงงาน ความสำคัญ – ทำแล้วเกิดประโยชน์ หรือ ลดโทษอะไร ต่อสังคม และ (ตนเอง) ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation

6 ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation
เนื้อหา 2. ลักษณะสำคัญในแต่ละหัวข้อ 2.2 วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ (Material & Method) วัสดุ และ อุปกรณ์ เสนอที่พิเศษเท่านั้น ควรแสดงเป็นภาพ มีการชี้ชิ้นส่วนที่สำคัญ วิธีการ ขั้นตอนควรทำเป็น ไดอะแกรม(มีใน Smart Art) ถ้ามีภาพประกอบจะเข้าใจง่ายขึ้น *นำไปแสดงควบกับผลที่เกิดจากวิธีและ/หรืออุปกรณ์ได้* ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation

7 ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation
เนื้อหา 2. ลักษณะสำคัญในแต่ละหัวข้อ 2.3 ผล และ การแปล-วิเคราะห์ผล (Result & Interpretation) นำเสนอด้วย ภาพ (ชีววิทยา) และ กราฟ นำเสนอตารางในกรณีที่มีข้อมูลน้อยๆ จัดเรียงตามกลุ่ม ผลที่ต้องการนำเสนอ (ค่าคะแนน) ไฮไลท์ ค่า หรือ จุดเด่นของภาพที่ เป็นประเด็นสำคัญ ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation

8 ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation
เนื้อหา 2. ลักษณะสำคัญในแต่ละหัวข้อ 2.4 สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion) ดึงผลที่สำคัญที่สุดออกมาเป็นข้อสรุป และ จากผลนี้ เสนอว่า จะสามารถขยายผล ต่อได้อย่างไร ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation

9 ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation
เนื้อหา 2. ลักษณะสำคัญในแต่ละหัวข้อ 2.5 คำขอบคุณ (Acknowledgement) แสดงรายชื่อ อ.ที่ปรึกษา อาจารย์/ผู้บริหารโรงเรียนที่มีส่วนช่วยเหลือ แหล่งเรียนรู้/ครูภูมิปัญญา ที่เกี่ยวข้อง แสดงสไลด์ และ เอ่ยคำขอบคุณสั้นๆ เพื่อ เหลือเวลาไว้สำหรับ การ ถาม-ตอบ ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation

10 ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation
รูปแบบ จำนวนเฟรมทั้งหมด ลำดับของการเรียงเฟรม ตัวอักษร: ขนาด รูปแบบ สี ลักษณะพิเศษ องค์ประกอบในแต่ละเฟรม ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation

11 ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation
รูปแบบ จำนวนเฟรมทั้งหมด จากกำหนดการจะระบุเวลาการนำเสนอทั้งหมดไว้ นำจำนวนโครงงานทั้งหมด ไปหาร จะได้เวลานำเสนอ ประมาณ 10 – 13 นาที ประมาณการว่า ควรแบ่งเนื้อหาทั้งหมดเป็นกี่สไลด์ บางสไลด์อาจใช้เวลาน้อยมาก บางสไลด์อาจนาน ได้แก่ ผล และ การแปลผล เผื่อเวลาสำหรับ คนที่ต้องการให้ย้อนดูสไลด์บางอัน ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation

12 ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation
รูปแบบ 2. ลำดับของการเรียงเฟรม จัดตามเนื้อหา 5 ส่วนดังนี้ 2.1 บทนำ (Introduction) 2.2 วิธีดำเนินการ (Material & Method) 2.3 ผล และ การแปล-วิเคราะห์ผล (Result & Interpretation) 2.4 สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion) 2.5 คำขอบคุณ (Acknowledgement) ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation

13 ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation
รูปแบบ 3. ตัวอักษร : ขนาด รูปแบบ สี ลักษณะพิเศษ ขนาด กำหนดจาก จำนวนคนฟัง แถวหลังจะต้องอ่านได้ ตระหนักไว้เสมอว่า คนฟังมาก จำนวนคำยิ่งน้อยลง และ ขนาดตัวอักษรต้องใหญ่ขึ้น รูปแบบ เรียบง่าย ให้อ่านง่าย ไม่กินหน่วยความจำ สี พื้นขาว/สีอ่อน ตัวเข้ม ลักษณะพิเศษ ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation

14 ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation
รูปแบบ 4. องค์ประกอบในแต่ละเฟรม งดการใช้ตัวการ์ตูน Animation ที่ทำให้ต้องใช้เวลาเพิ่ม โดยไม่ได้แสดงเนื้อหาสำคัญ ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation

15 มอบให้คนที่พูดได้ดีที่สุดเป็น ผู้แทนพูดเพียงคนเดียว
การพูดและตอบคำถาม มอบให้คนที่พูดได้ดีที่สุดเป็น ผู้แทนพูดเพียงคนเดียว สมาชิกที่เหลือ ทำหน้าที่ช่วยตอบคำถาม หรือ แบ่งออกเป็นสามส่วน คนที่ 1 ที่มาและความสำคัญ คนที่ 2 วิธีการ คนที่ 3 ผลและการแปลผล ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation

16 ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation
การตอบคำถาม ตั้งใจฟังเมื่อมีผู้ถาม เพราะอาจมีส่วนขยาย จนอาจทำให้งุนงง ไม่เข้าใจคำถาม หากไม่เข้าใจคำถาม ให้ถามโดยใช้ประโยคว่า “คำถามคือ ” หรือไม่ แสดงว่าเรา ฟังคำถามอย่างตั้งใจ และ ต้องการยืนยัน ให้เข้าใจตรงกัน กับ ผู้ถาม ตอบให้ตรงคำถาม และ สั้นที่สุด ข้อเสนอแนะในการเตรียมจัดทำ Power Point สำหรับ Oral Presentation


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอแนะ สังเขป สำหรับ การเตรียมจัดทำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google