งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถาม ๑. ในมุมของผู้ปกครอง มองคณิตศาสตร์เป็นอย่างไร ๒. ผู้ปกครองมองเห็นคณิตศาสตร์อะไรบ้างใน ชีวิตประจำวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถาม ๑. ในมุมของผู้ปกครอง มองคณิตศาสตร์เป็นอย่างไร ๒. ผู้ปกครองมองเห็นคณิตศาสตร์อะไรบ้างใน ชีวิตประจำวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำถาม ๑. ในมุมของผู้ปกครอง มองคณิตศาสตร์เป็นอย่างไร ๒. ผู้ปกครองมองเห็นคณิตศาสตร์อะไรบ้างใน ชีวิตประจำวัน

3 ๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ ในการคิด การคำนวณ และนำทักษะ ทางคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือใน การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตให้ มีคุณภาพ ๒. ให้นักเรียนมีความสุข สนุก กระตือรือร้นที่จะเรียน และนำความรู้ใน ห้องเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมที่บ้าน ( สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ) เป้าหมายด้านกัลยาณมิตร

4 - สามารถอ่าน เขียน บอกค่าและ เรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 100 และ 0 ได้ - การบวกลบคิดวิเคราะห์ โจทย์เลข โจทย์ปัญหา และหา คำตอบได้ - การวัด ชั่ง ตวง โดยใช้ เครื่องมือวัดที่มีหน่วยไม่ มาตรฐาน - รูปเรขาคณิต เงิน เวลา

5 1. กระปุกบุญ โครงการธนาคาร ทรัพยากร 2. โครงการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เกม เพลง การทำกิจกรรมปฏิบัติจริงใน ห้องเรียน เชื่อมโยงหลักธรรมะเข้ากับวิถี ชีวิตประจำวันของนักเรียน เช่น นิทานคณิตศาสตร์ธรรมะ การทำ โจทย์ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับ เนื้อหาธรรมะ

6

7 การชั่ง กระเป๋า นักเรียน วิชาการ วิถีชีวิต การ ชั่ง เรขาค ณิต หน่วย การชั่ง การ ประมาณ ค่ากับการ ชั่ง การ เปรียบเที ยบ น้ำหนัก รูปทรง ขนาด ของ รูปทรง การ เปรียบเทียบ พื้น ที่ ประเภทของ กระเป๋า การ เลือกสรร ขนาดของ กระเป๋า และมิติของ กระเป๋า น้ำหนักของ กระเป๋าก่อน กับ หลังใส่สิ่งของ ขนาดกับ ความจุ ของ กระเป๋า น้ำหนักของ กระเป๋าแต่ละ ประเภท ขนาด รูปร่างที่ เหมาะสม กับการใช้ งาน ความคุ้มค่า และคงทน ในการใช้ งาน สะพายหลัง ( เป้ ) ล้อลาก การใช้พื้นที่ กระเป๋าใน การจัดเก็บ ของ การคาดคะเน พื้นที่กับการ ใช้งาน กระเป๋าถือ


ดาวน์โหลด ppt คำถาม ๑. ในมุมของผู้ปกครอง มองคณิตศาสตร์เป็นอย่างไร ๒. ผู้ปกครองมองเห็นคณิตศาสตร์อะไรบ้างใน ชีวิตประจำวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google