งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแจกลูกและการสะกดคำ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ. พะเยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแจกลูกและการสะกดคำ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ. พะเยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแจกลูกและการสะกดคำ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ. พะเยา
สื่อประกอบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ การแจกลูกและการสะกดคำ นางบัณฑิดา เมืองวงค์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ. พะเยา

2 การแจกลูกและการสะกดคำ คืออะไร ใครรู้ช่วยบอกหน่อย จะไปทำรายงานส่งครู

3 คิดออกแล้ว แต่เอาทีละอย่างนะ ขอคุยถึงเรื่อง การแจกลูก ก่อนก็แล้วกัน

4 ว่ามา...เพื่อน ๆ กำลังตั้งใจฟัง
การแจกลูก  เป็นการออกเสียงคำที่ประสมด้วยเสียพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ และตัวสะกด  โดยมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงหลักแล้วเปลี่ยนเสียงสระ ไปตามลำดับหรือเปลี่ยนเสียงตัวสะกดไปทีละมาตรา การแจกลูกนี้มีความหมายเป็น ๒ ประเด็น นะ ว่ามา...เพื่อน ๆ กำลังตั้งใจฟัง

5 ๑. การแจกลูกในมาตราตัวสะกด ก็จะผันสระไปตามมาตราตัวสะกด เช่น
กา กี กือ กู โก ปา ปี ปือ ปู โป จาน จีน จืน จูน โจน บาน บีน บืน บูน โบน สาง สีง สืง สูน โสน อาง อีง อืง อูง โอง มาตรา แม่ก กา มาตรา แม่กน มาตรา แม่กง

6 ๒. การแจกลูกเทียบเสียงตามหมู่อักษร เช่น
กี จี ดี ตี บี ปี อี กู จู ดู ตู บู ปู อู งา ยา นา มา รา ลา จาน บาน ดาน สาน ขาน อักษรกลาง อักษรต่ำ

7 พวกนาย ลองฝึกแจกลูกคำกันดูหน่อยไหม เอาคำว่า สูบ กับคำว่า วาด แล้วกัน จะได้เข้าใจ
สูบ จูบ ลูบ รูป ธูป วูบ ตูบ วาด... มาด ราด สาด ชาด บาด เก่งกันจังเลย

8 แล้ว การสะกดคำ ล่ะคืออะไร

9 การสะกดคำ  ก็คือ การอ่านออกเสียงของพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดมาประสมกันเป็นคำ ไงล่ะ

10 การสะกดคำ มีวิธีการสะกดหลายวิธี ถ้าสะกดเพื่ออ่าน จะสะกดคำตามเสียง แต่ถ้าสะกดคำเพื่อเขียน ก็จะสะกดตามรูป และการสะกดคำ จะสะกดเฉพาะคำที่เป็นคำไทย และตัวสะกดตรงตามรูป

11 ๑.วิธีสะกดคำตามรูปคำ เช่น
กา สะกดว่า กอ - อา – กา นาง สะกดว่า นอ – อา– งอ – นาง บ้าน สะกดว่า บา – อา –นอ - บาน –ไม้โท – บ้าน

12 ๒.วิธีสะกดคำโดยสะกดแม่ก กา ก่อนแล้วจึงสะกดมาตราตัวละกด
นาง สะกดว่า นอ - อา - นา - นา - งอ – นาง ร้าน สะกดว่า รา - อา - รา - รา - นอ - ราน – ราน -โท – ร้าน เตียง สะกดว่า ตอ - เอีย - เตีย - เตีย - งอ - เตียง

13 ๓. วิธีการสะกดคำที่มีตัวละกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด มีวิธีการดังนี้
๓. วิธีการสะกดคำที่มีตัวละกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด มีวิธีการดังนี้ ๓.๑ ดูรูปคำ และอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ๓.๒ จำรูปคำและรู้ความหมายของคำ ๓.๓ รู้หลักการสะกดคำ เช่นรู้หลักตัวสะกด

14 อ๋อ .... ก็คือมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดหลายตัว นั่นเอง
ขอถามเพิ่มเติมอีกนิด มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราคืออะไร ยังไง ? อ๋อ .... ก็คือมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดหลายตัว นั่นเอง มีอยู่ ๔ มาตรา คือ มาตราแม่กก มาตราแม่กน มาตราแม่กด และมาตราแม่กบ

15 ขอตัวอย่างมาไวๆ เลย จัดให้ ได้เลยเพื่อน มาตราแม่กก คำที่มี ก เป็นตัวละกด และคำอ่านที่ออกเสียงเหมือน “ ก ” เป็นตัวสะกด ได้แก่ ข ค ฆ เช่น สุนัข อ่านว่า สุ-นัก โชค อ่านว่า โชก เมฆ อ่านว่า เมก มาตรา แม่กน คำที่มี น เป็นตัวละกด และคำอ่านที่ออกเสียงเหมือน “ น ” เป็นตัวสะกด ได้แก่ ญ ณ ร ล ฬ เช่น เชิญ อ่านว่า เชิน ญาณ อ่านว่า ยาน การ อ่านว่า กาน ศาล อ่านว่า สาน พระกาฬ อ่านว่า พระ- กาน

16 อีกสองมาตรานะ มาตรา แม่กด คำที่มี ด เป็นตัวละกด และคำอ่านที่ออกเสียงเหมือน “ ด ” เป็นตัวสะกด ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส เช่น ตรวจ อ่านว่า ตรวด เดช อ่านว่า เดด อูฐ อ่านว่า อูด เป็นต้น มาตราแม่กบ คำที่มี บ เป็นตัวละกด และคำอ่านที่ออกเสียงเหมือน “ บ ” เป็นตัวสะกด ได้แก่ ป พ ฟ ภ เช่น ธูป อ่านว่า ทูบ ภาพ อ่านว่า พาบ กราฟ อ่านว่า กร๊าบ โลภ อ่านว่า โลบ อืม...

17 ยินดีด้วยที่พวกเราเข้าใจกันทุกคน
ขอบใจนายมากเลย เพื่อน ที่ทำให้พวกเราได้เข้าใจในเรื่องของการสะกดคำมากขึ้น ทีนี้ก็คงจะไปทำรายงานส่งคุณครูได้แล้ว ยินดีด้วยที่พวกเราเข้าใจกันทุกคน


ดาวน์โหลด ppt การแจกลูกและการสะกดคำ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ.เมือง จ. พะเยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google