งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓. การแจกลูก และการสะกดคำ คือ อะไร ใครรู้ช่วยบอก หน่อย จะไปทำ รายงานส่งครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓. การแจกลูก และการสะกดคำ คือ อะไร ใครรู้ช่วยบอก หน่อย จะไปทำ รายงานส่งครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓

2 การแจกลูก และการสะกดคำ คือ อะไร ใครรู้ช่วยบอก หน่อย จะไปทำ รายงานส่งครู

3 คิดออกแล้ว แต่ เอาทีละอย่างนะ ขอคุย ถึงเรื่อง การแจกลูก ก่อน ก็แล้วกัน

4 การแจก ลูก เป็นการออกเสียงคำที่ ประสมด้วยเสีย พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ แ ละตัวสะกด โดยมีเสียง พยัญชนะต้นเป็นเสียงหลัก แล้วเปลี่ยนเสียงสระ ไป ตามลำดับหรือเปลี่ยนเสียง ตัวสะกดไปทีละมาตรา การ แจกลูกนี้มีความหมายเป็น ๒ ประเด็น นะ ว่ามา... เพื่อน ๆ กำลังตั้งใจฟัง

5 ๑. การแจกลูกใน มาตราตัวสะกด ก็จะผัน สระไปตามมาตรา ตัวสะกด เช่น กา กี กือ กู โก ปา ปี ปือ ปู โป จาน จีน จืน จูน โจน บาน บีน บืน บูน โบน สาง สีง สืง สูน โสน อาง อีง อืง อูง โอง

6 ๒. การแจกลูกเทียบ เสียงตามหมู่อักษร เช่น กี จี ดี ตี บี ปี อี กู จู ดู ตู บู ปู อู งา ยา นา มา รา ลา จาน บาน ดาน สาน ขาน

7 พวกนาย ลองฝึกแจกลูกคำ กันดูหน่อยไหม เอาคำว่า สูบ กับคำว่า วาด แล้วกัน จะ ได้เข้าใจ สูบ.... จูบ ลูบ รูป ธูป วูบ ตูบ วาด... มาด ราด สาด ชาด บาด เก่งกัน จังเลย

8 แล้ว การสะกด คำ ล่ะคืออะไร

9 การสะกดคำ ก็คือ การอ่านออกเสียงของ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด มาประสมกันเป็นคำ ไง ล่ะ

10 การสะกดคำ มี วิธีการสะกดหลายวิธี ถ้า สะกดเพื่ออ่าน จะสะกดคำ ตามเสียง แต่ถ้าสะกดคำ เพื่อเขียน ก็จะสะกดตามรูป และการสะกดคำ จะสะกด เฉพาะคำที่เป็นคำไทย และ ตัวสะกดตรงตามรูป

11 ๑. วิธีสะกดคำ ตามรูปคำ เช่น กา สะกดว่า กอ - อา – กา นาง สะกดว่า นอ – อา – งอ – นาง บ้าน สะกดว่า บา – อา – นอ - บาน – ไม้โท – บ้าน

12 ๒. วิธีสะกดคำโดย สะกดแม่ก กา ก่อน แล้วจึงสะกดมาตรา ตัวละกด นาง สะกดว่า นอ - อา - นา - นา - งอ – นาง ร้าน สะกดว่า รา - อา - รา - รา - นอ - ราน – ราน - โท – ร้าน เตียง สะกดว่า ตอ - เอีย - เตีย - เตีย - งอ - เตียง

13 ๓. วิธีการสะกดคำที่มี ตัวละกดไม่ตรงตาม มาตราตัวสะกด มี วิธีการดังนี้ ๓. ๑ ดูรูป คำ และ อ่านออก เสียงให้ ถูกต้อง ๓. ๒ จำ รูปคำและรู้ ความหมาย ของคำ ๓. ๓ รู้ หลักการ สะกดคำ เช่นรู้ หลัก ตัวสะกด

14 ขอถามเพิ่มเติมอีกนิด มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตาม มาตราคืออะไร ยังไง ? อ๋อ.... ก็คือมาตรา ตัวสะกดที่มีตัวสะกด หลายตัว นั่นเอง มีอยู่ ๔ มาตรา คือ มาตราแม่กก มาตราแม่กน มาตราแม่ กด และมาตราแม่กบ

15 ขอตัวอย่าง มาไวๆ เลย จัดให้ ได้เลย เพื่อน มาตราแม่กก คำที่มี ก เป็นตัวละกด และ คำอ่านที่ออกเสียงเหมือน “ ก ” เป็นตัวสะกด ได้แก่ ข ค ฆ เช่น สุนัข อ่านว่า สุ - นัก โชค อ่านว่า โชก เมฆ อ่านว่า เมก มาตรา แม่กน คำที่มี น เป็นตัวละกด และ คำอ่านที่ออกเสียงเหมือน “ น ” เป็นตัวสะกด ได้แก่ ญ ณ ร ล ฬ เช่น เชิญ อ่านว่า เชิน ญาณ อ่านว่า ยาน การ อ่านว่า กาน ศาล อ่านว่า สาน พระกาฬ อ่านว่า พระ - กาน

16 อีกสอง มาตรานะ อืม... มาตรา แม่กด คำที่มี ด เป็นตัวละกด และคำ อ่านที่ออกเสียงเหมือน “ ด ” เป็นตัวสะกด ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส เช่น ตรวจ อ่านว่า ตรวด เดช อ่านว่า เดด อูฐ อ่านว่า อูด เป็น ต้น มาตราแม่กบ คำที่มี บ เป็นตัวละกด และ คำอ่านที่ออกเสียงเหมือน “ บ ” เป็นตัวสะกด ได้แก่ ป พ ฟ ภ เช่น ธูป อ่านว่า ทูบ ภาพ อ่านว่า พาบ กราฟ อ่านว่า กร๊าบ โลภ อ่านว่า โลบ

17 ขอบใจนายมากเลย เพื่อน ที่ทำให้พวกเราได้เข้าใจใน เรื่องของการสะกดคำมาก ขึ้น ทีนี้ก็คงจะไปทำ รายงานส่งคุณครูได้แล้ว ยินดีด้วยที่ พวกเราเข้าใจ กันทุกคน


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓. การแจกลูก และการสะกดคำ คือ อะไร ใครรู้ช่วยบอก หน่อย จะไปทำ รายงานส่งครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google