งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนสาระ ภาษาไทย เรื่อง อาหารดีมีคุณค่า นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนสาระ ภาษาไทย เรื่อง อาหารดีมีคุณค่า นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนสาระ ภาษาไทย เรื่อง อาหารดีมีคุณค่า นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง )

2 ตัวชี้วัด มาตรฐาน ท ๑. ๑ ใชกระบวนการอานสรางความรู และความคิดเพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัย รักการอาน มาตรฐาน ท ๒. ๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ และ เขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียน รายงานขอมูลสารสนเทศและ รายงานการศึกษาคนควาอยาง มี ประสิทธิภาพ มาตรฐาน ท ๓. ๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมี วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิดและความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและ สรางสรรค มาตรฐาน ท ๕. ๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม ไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประ ยุกตใชในชีวิตจริง

3 อาหารดีมีคุณค่า การอ่านเรื่อง อาหารดีมีคุณค่า เป็น การฝึกทักษะการอ่าน การจับใจความ สำคัญและทำให้รู้จักอาหารที่มีประโยชน์ และสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ ครบทุกหมู่ตามที่ร่างกายต้องการ

4 ชนิดของคำ การรู้จักคำชนิดต่าง ๆ จะทำให้เรียบ เรียงประโยคได้ถูกต้องตรงความหมาย และสื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ ต้องการ

5 การพูดและการเขียน แสดงความคิดเห็น การพูดและการเขียนแสดงความ คิดเห็น เป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารใน ชีวิตประจำวัน เราต้องแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันตัดสินใจ หรือร่วมปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับผู้อื่น การฝึก พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นจะทำให้ กล้าแสดงความคิดของตนให้ผู้อื่นรับรู้

6 เอกสารอ้างอิง - http://www.dpu.ac.th/techno/ powerpoint_template.php - http://www.thaichalk.com/ download_detail.php?id_down=20 7 - http://thailessonplan.blogspot. com/ 2011/08/6-2551.html - http://www.prapasara.co.uk/ ProthomSuksa6LessonPlans.html

7 นายชูเกียรติ เมืองกรุง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่ายอิงราษฏร์บำรุง ) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา ประวัติ ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนสาระ ภาษาไทย เรื่อง อาหารดีมีคุณค่า นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google