งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

POWERPOINT ประกอบการสอนกลุ่มสาระ ภาษาไทย เรื่อง … ตัวสะกดไม่ตรง มาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดย นางคมคาย ขีดขั้น โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตหนองจอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "POWERPOINT ประกอบการสอนกลุ่มสาระ ภาษาไทย เรื่อง … ตัวสะกดไม่ตรง มาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดย นางคมคาย ขีดขั้น โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตหนองจอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 POWERPOINT ประกอบการสอนกลุ่มสาระ ภาษาไทย เรื่อง … ตัวสะกดไม่ตรง มาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดย นางคมคาย ขีดขั้น โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

2 จุดประสงค์การเรียนรู้ ๑. เพื่อให้สามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกด ไม่ตรงมาตราได้ถูกต้อง ๒. เพื่อให้บอกความหมายของคำที่มีตัวสะกด ไม่ตรงมาตราได้ถูกต้อง

3 เพลงมาตราแม่กก ( ทำนองเพลง Are you sleeping) มาตราแม่กก ๆ ไก่ ไข่ ควาย ๆ ฆ ระฆัง ตีดังกังวาน ๆ สราญสุขใจ ๆ โยกเยกเลขหก ๆ เมฆ โรค โชค ๆ ล้วนสะกดด้วยแม่กก ๆ มีสี่ตัว ๆ

4 มาตรา ตัวสะกด หมาย ถึง พยัญชนะที่อยู่ ท้ายคำ ทำให้เสียงและ ความหมาย เปลี่ยนไป

5 มาตรา ตัวสะกด มาตราแม่ กก มาตราแม่ กม มาตราแม่ เกย มาตราแม่ เกอว มาตราแม่ กง มาตราแม่ กด มาตราแม่ กบ มาตราแม่ กน

6 มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่อยู่ท้ายคำทำให้ เสียงและความหมายเปลี่ยนไป ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่

7 มาตรา ตัวสะกด มาตราตัวสะกดไม่ ตรงมาตรา มาตราตัวสะกดตรงมาตรา มาตราแม่ กง มาตราแม่ กม มาตราแม่ เกย มาตราแม่ เกอว มาตราแม่ กก มาตราแม่ กด มาตราแม่ กบ มาตราแม่ กน

8 ๑. มาต รา แม่ กก คือ คำที่มีตัว ก สะกด หรือ พยัญชนะตัวอื่น ที่อ่านออกเสียง เหมือน ก สะกด ได้แก่ ข ค ฆ เช่น เลข อ่าน ว่า เลก โชค อ่าน ว่า โชก เมฆ อ่าน ว่า เมก

9 คำในข้อใดสะกดด้วย มาตราแม่ กก โลภ โช ค โหร 30

10 ๒. มาตร า แม่ กด คือ คำที่มีตัว ด สะกดหรือ พยัญชนะตัวอื่นที่ อ่านออกเสียง เหมือน ด สะกด ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส

11 บาท อ่านว่า บาด ครุฑ อ่านว่า ครุด รถ อ่านว่า รด ประกาศ อ่านว่า ประ – กาด โอกาส อ่านว่า โอ - กาด อาจ อ่านว่า อาด ก๊าซ อ่านว่า ก๊าด พุธ อ่านว่า พุด วิเศษ อ่านว่า วิ - เสด สามารถ อ่านว่า สา - มาด ๒. มาตร า แม่ กด

12 ลากเส้นโยงตัวสะกด กับคำให้ถูกต้อง ส ศ ษ ฑ กระดา....... อากา....... โอกา....... ครุ.......

13 ๓. มาต รา แม่ กบ คือ คำที่มีตัว บ สะกด หรือ พยัญชนะตัวอื่นที่ อ่านออกเสียง เหมือน บ สะกด ได้แก่ ป พ ฟ ภ เช่น บาป อ่านว่า บาบ ยีราฟ อ่านว่า ยี - ร้าบ ลาภ อ่านว่า ลาบ รูปภาพ อ่านว่า รูบ - พาบ

14 ษ ษ ศ ศ ส ส ธ ธ ฑ ฑ กระดา.......... ครุ.......... วันพุ.......... อากา.......... โอกา..........

15 ๔. มาต รา แม่ กน คือ คำที่มีตัว น สะกด หรือ พยัญชนะตัวอื่นที่ อ่านออกเสียง เหมือน น สะกด ได้แก่ ญ ณ ร ล ฬ เช่น บุญคุณ อ่านว่า บุน - คุน ปลาวาฬ อ่านว่า ปลา - วาน เพียร อ่านว่า เพียน กาล อ่านว่า กาน

16 คำในข้อใดสะกดด้วย มาตราแม่ กน บุญ คุณ เมฆ รูปภ าพ 30

17 ก. ตาล พุธ ข. ประกาศ พรรค ค. เมฆ วิหค 30 ๑. ตัวเลือกใดเป็นคำที่ สะกดด้วย มาตราแม่ กก ที่ไม่ตรง มาตราทุกคำ

18 ก. ลาภ ยีราฟ ข. บริวาร ปลาวาฬ ค. อุบัติเหตุ สมบัติ 30 ๒. ตัวเลือกใดเป็นคำที่ สะกดด้วย มาตราแม่ กบ ที่ไม่ตรง มาตราทุกคำ

19 เพลงแบ่งกลุ่ม ( ทำนองแบ่งกลุ่ม ) อยู่ไหน อยู่ไหน มาเร็วไว หากลุ่มพลัน อย่ามัวรอช้า เวลาจะไม่ ทัน พบรูปเหมือนกัน นั่งลง พลันเป็นวงกลม

20 มาตรวจสอบความถูกต้องกัน หน่อย แม่กก เลขหมากรุกวิหคประมุข เมฆ ยุคพญานาคลูกโลก พรรคพวก ฉลากบริจาคทุกข์ยาก สุนัขกระรอก สามัคคี

21 แม่กด อากาศรหัสครุฑสำเร็จ บัตรตำรวจปรากฏ ปฏิเสธ สุภาษิตรสชาติกระดาษ ยาพิษ คิดคดพูดเท็จ อำนาจ

22 แม่กน จราจรกุญชรปัญหา สำคัญ วานรอาหารบ้านเรือน ทหาร สำราญทรมานพยาบาล คูณ - หาร อาการบุญคุณ ปลาวาฬ

23 แม่กบ กราฟลาภลพบุรี บาป เคารพรูปภาพยีราฟอาภัพ พิราบ นบนอบธูปกอล์ฟ ประสบละโมบทอฟฟี่

24


ดาวน์โหลด ppt POWERPOINT ประกอบการสอนกลุ่มสาระ ภาษาไทย เรื่อง … ตัวสะกดไม่ตรง มาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดย นางคมคาย ขีดขั้น โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สำนักงานเขตหนองจอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google