งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมชี้แจงนโยบายงานอนามัยแม่และ เด็ก ปี ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมชี้แจงนโยบายงานอนามัยแม่และ เด็ก ปี ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมชี้แจงนโยบายงานอนามัยแม่และ เด็ก ปี ๒๕๕๖

2

3 แม่และเด็ก อายุ 0-5 ปี เด็กวัยเรยี น อายุ 6- 19 ปี วัยท างาน อายุ 15-59 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พัฒนาการสมวัย สูงใหญ่ สมองดี - ชายสูง 175 ซม - หญิงสูง 165 ซม. 80 ยังแจ๋ว Smart & healthy - มาตรฐานการบรกิ าร คุณภาพ - สร้างการมีส่วนร่วม - ศึกษาวิจัย - รูปแบบองค์ความรู้ - กฎระเบยี บ - สร้างการมีส่วนร่วม ของเด็ก - สุขภาพดีด้วย 3 อ. -คัดกรองสุขภาพ -เฝูาระวังโรค NCD -สร้างครอบครัวอบอุ่น - เตรียมความพร้อมสู่ 80 ยังแจ๋ว - เข้าถึงบริการด้วย hhc - สร้างผู้ดูแลสุขภาพ สร้างชุมชนพึ่งตนเอง ก ร ะ บ ว นก ารอ ภ บ ิ าล KPI เ ป ูาหม า ย ย ุทธศ า สตร์ 1. พัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 2. พัฒนาระบบบรกิ ารและการ บริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพ 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 4. พัฒนาองค์ความรู้ และจัดการความรู้ 5. ก าหนดทิศทาง การ ขับเคลื่อนสู่ท้องถิ่น 6. สร้างกระแสสังคมสื่อสาร สาธารณะและการตลาดเพื่อสังคม เกิดน้อย – อายุยืน (80 ยังแจ๋ว)

4 พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก “ เก่ง ดี มีคุณธรรม น าครอบครัว ผาสุก” มุ่งสู่ 80 ปี ยังแจ๋ว

5 ธาลัสซีเมียรายใหม่ ชนิดรุนแรง 6 : 1,000 LB (4,250 คนต่อปี) ภาวะพร่องไทรอยด์ (TSH) อุบัติการณ์ 0.6 : 1,000 LB ( 600-คนต่อปี) เอดส์จากแม่สู่ลูก • ปี 2553 : ร้อยละ 3.2 ปัญหาแม่และเด็กเชิงปริมาณ -นน.แรกเกิดน้อยร้อยละ 8.6-ทารกขาดออกซิเจน 25.3 : 1,000 LB -เตี้ยร้อยละ 11.9- อ้วน (ในเมือง) / ผอม (ใน ชนบท) - ฟันผุ ปัญหาแม่และเด็กเชิงคุณภาพ - แม่วัยรุ่นร้อยละ 17.5 -กินนมแม่ 6 เดือนร้อยละ 42.5 - พฤติกรรมการเลี้ยงลูกไม่ถูกต้องขาดภูมิต้านทานทางสังคม ทักษะชีวิต - ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี - เด็กมีความบกพร่องการเรียนรู้สมาธิสั้น - เด็ก 0 -5 ปีพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 30 - IQ ไม่ได้มาตรฐาน 91.4 จุด/ EQ ยังด้อย เกิดน้อยคุณภาพแย่ - คุณภาพการบริการฯ? (WCC)เน้นการตรวจเชิงปริมาณ การให้ค าแนะน าน้อย

6 สถานการณ์งานแม่และเด็ก ปี ๒๕๕๕ ข้อมูลเป้าหมายผลงาน อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝาก ครรภ์ครั้งแรกก่อน ๑๒ สัปดาห์หรือเท่ากับ๑๒ สัปดาห์ ร้อยละ ๖๐๕๑. ๕๙ อัตราภาวะโลหิตจางของ หญิงตั้งครรภ์ ร้อยลละ ๑๐๑๙. ๙๗ อัตราแม่ที่มีอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี คลอดบุตร ร้อยละ ๑๐๑๘. ๓๓ อัตราตายปริกำเนิดไม่เกิน ๙ต่อพัน๔๑. ๘๑ อัตรามารดาตายไม่เกิน ๑๘ ต่อแสน๐ อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า ๒๕๐๐ กรัม ไม่เกินร้อยละ ๗๗. ๕๑ อัตราทารกเกิด apgar score ที่ ๑ นาที เท่ากับ ๗ หรือ ต่ำ กว่า ไม่เกิน ๓๐ ต่อพันการเกิดมี ชีพ ๒๔. ๔๑

7 ท้องถิ่น แผน ชุมชน ขับเคลื่อน ติดตาม ประสาน ครัวเรือน บุคคล ครอบครัว ต้นแบบ สถานบริการฯ ระบบบริการ มาตรฐาน ตัวชี้วัด ฝากท้องเร็ว. คัดกรองโรค นน.แม่,น้ าหนักทารกแรกเกิด. ขาดO2 นมแม่. พฤติกรรมชวนลูกคุย กิน เล่น กอด ฝึกทักษะชีวิต เด็กแข็งแรงมี คุณธรรม น าครอบครัวผาสุก พัฒนาแม่และ เด็กอย่าง องค์รวม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ - รพ.ได้มาตรฐาน - ศูนย์เด็กเล็ก ได้มาตรฐาน - สถานประกอบ กิจการมุมนมแม่ - ชมรม ฯ ปราชญ์ แม่อาสา - รร.พ่อ แม่ ปูุ ย่า ตา ยาย - บ้านแลกเปลี่ยน เรียนของชุมชน - มีแผนชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก ทุนสังคม - ข้อตกลงร่วม ของชาวบ้าน - ปราชญ์ อสม. - แกนน านมแม่ - ดีเจน้อย/ยุวฑูต - ผู้มีจิตอาสา - ชมรมต่างๆ - ภูมิปัญญา ท้องถิ่น - วัด /ร ร. - ส่วนร่วมของ ชุมชน ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน 1.กระทรวงสาธารณสุข 3.กระทรวงแรงงาน 5.กระทรวงมหาดไทย 7.กระทรวงเกษตรฯ 2. มูลนิธิศูนยน์ มแม่ 4. กระทรวงพัฒนาสังคม ฯ 6. กระทรวงศึกษาธิการ 8.กระทรวงวัฒนธรรม กรอบแนวคิด “การพัฒนาแม่และเด็กอย่างองค์รวม”

8 ท้องถิ่น แผนชุมชน ขับเคลื่อน ติดตาม ประสาน สถานบริการ มีมาตรฐาน โรงพยาบาล สายใยรัก ฯ “ครอบครัว ต้นแบบ” ชวน ลูกคุย กิน เล่น กอด ฝึก ทักษะชีวิต เด็กเก่ง ดี มี คุณธรรม น าครอบครัว ผาสุก 1. ต าบลนมแม่ บูรณาการ แผน ฯ / ก าหนดข้อต กลง ชาวบ้าน 2. เฝูาระวัง ANC เร็ว LBW. น.น พัฒนาการ 3. ศูนย์เด็กเล็ก ระดับดี ดีมาก 1. คัดกรองโรค / คัดกรอง พัฒนาการเด็ก 2. พัฒนาระบบบรกิ ารคุณ ภาพ 3. พัฒนาคนสู่ AEC 4. ขับเคลื่อนกฎหมายนมแม่ ขยายวันลาคลอด 1. รร. พ่อ แม่ ปูุ ย่า ตา ยาย 2. พ่อ แม่ คัดกรองพัฒนาการ ด้วยสมุดสีชมพู 3. สร้าง บุคคล ครอบครัวต้นแบบ โดยประกวด เชิดชู การด าเนินงาน “พัฒนางานอนามัยแม่ละเด็ก” ปี 2556 - 2559

9

10 คลินิก 3 วัยเด็กไทยฉลาด ณ สถานีอนามัย หรือ PCU สืบสาน ดูแลครรภ์ ปรึกษาก่อน แต่งงาน รับขวัญเมื่อ แรกคลอด ยอดอาหาร ต้องนมแม่ ย้ำกระตุ้น สุขภาพ วัยทำงาน ช่วยกันสานเพิ่ม คุณค่าผู้สูงวัย เอาใจหนุน เมื่อวัยรุ่น ดีแน่แท้ พัฒนาสมวัย ศูนย์เรียนรู้ สู่ปัญญา พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เด็กพัฒนา สมวัย ลูก

11 หมายถึง ตำบลที่มี กระบวนการ ปกป้อง ส่งเสริม และสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วย นมแม่อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐและ เอกชนให้การสนับสนุน ช่วยเหลือกระตุ้นให้เกิดการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนอื่นๆ 1. พื้นที่ดำเนินงาน อำเภอๆ ละ 1 ตำบล พื้นที่ สายใยรัก 2. จังหวัดประเมิน เกณฑ์ตำบลนม แม่ฯ และ ส่ง ศูนย์อนามัย รับรองผล 3. ส่วนกลาง ประกาศเกียรติ คุณ เกณฑ์ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรัก แห่งครอบครัว 1. ชุมชนมีมาตรการสังคม เพื่อพฤติกรรมสุขภาพแม่และ เด็ก เช่น ฝากท้องเร็ว ลูกกิน นม แม่ อย่างเดียว 6 เดือน เล่าหรือ อ่านนิทานให้ลูกฟัง 2. ชุมชนเฝ้าระวังปัญหาแม่และ เด็ก เช่น น้ำหนักและ ส่วนสูง หญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี แม่หลังคลอดเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่ 3. มีแผนชุมชนตำบลนมแม่เพื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว 4. อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 60 5. กรรมการฯ 6.กองทุน ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

12 อีก 20 ปี เด็กเก่ง ดี มีคุณธรรมน าครอบครัว ผาสุก ชุมชนมีมาตรการทางสังคม ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม • ตั้งครรภ์อายุ 20 – 35 ปี • ฝากครรภ์ครั้งแรกเร็ว • ชวนลูกคุย กิน เล่น กอด • ลดอ้วน ลดผอม • ครอบครัว/บุคคล ต้นแบบ ชุมชนมีระบบเฝูาระวัง • ฝากท้องเร็ว นน.หญิงตั้งครรภ์ • น้ าหนักส่วนสูงเด็ก 0 – 5 ปี • นมแม่พัฒนาการเด็ก หน่วยงานภาครัฐทุกระดับ สนับสนุน และประสานงาน อย่างเข้มแข็ง อปท. จัดท าแผนชุมชน พัฒนา สุขภาพแม่และเด็ก และสร้าง สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ

13 โครงการส าคัญปี 2556 1. โครงการโรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว 2. โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรัก แห่ง ครอบครัว 3.โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 4.โครงการบุคคล ครอบครัว หน่วยงานต้นแบบ เพื่อการพัฒนาแม่และเด็กอย่างครบวงจร 5. โรงเรียนพ่อแม่ในชุมชน

14 เปูาหมายปี 2556 1. ร้อยละ 94 ของ รพ.ผ่านการ ประเมิน รพ.สายใยรักระดับทอง 2. ร้อยละ 35 ของต าบลเปูาหมาย ผ่านเกณฑ์ประเมนิ ต าบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวอ าเภอละ 1 ตำ าบล 3. ศูนย์เด็กเล็กผา่นเกณฑ์ศูนย์ เด็กเล็กน่าอยู่ร้อยละ 40ระดับดี มาก 4. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ทุกด้าน ร้อยละ 80 (Denver II)

15   การบันทึกข้อมูลใน Hosxp

16 รูปแบบ 43 แฟ้ม มาตรฐาน แฟ้ม PERSON แฟ้ม ADDRESS ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม HOME แฟ้ม CARD แฟ้ม CHRONIC แฟ้ม DEATH แฟ้ม DRUGALLERGY ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม WOMEN แฟ้ม DISABILITY ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม VILLAGE ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม PROVIDER ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม PERSON แฟ้ม ADDRESS ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม HOME แฟ้ม CARD แฟ้ม CHRONIC แฟ้ม DEATH แฟ้ม DRUGALLERGY ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม WOMEN แฟ้ม DISABILITY ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม VILLAGE ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม PROVIDER ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม SERVICE แฟ้ม APPOINTMEN T แฟ้ม ACCIDENT ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DIAGNOSIS_O PD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม PROCEDURE_ OPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DRUG_OPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม CHARGE_OPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม ADDMISSION ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DIAGNOSIS_I PD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม PROCEDURE_I PD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DRUG_IPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม CHARGE_IPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DENTAL ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม SPECIALPP ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม COMMUNITY_ SERVICE ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม ICF ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม FUNCTIONAL ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม REHABILITATI ON ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม COMMUNITY_ ACTIVITY ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม SERVICE แฟ้ม APPOINTMEN T แฟ้ม ACCIDENT ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DIAGNOSIS_O PD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม PROCEDURE_ OPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DRUG_OPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม CHARGE_OPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม ADDMISSION ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DIAGNOSIS_I PD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม PROCEDURE_I PD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DRUG_IPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม CHARGE_IPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DENTAL ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม SPECIALPP ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม COMMUNITY_ SERVICE ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม ICF ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม FUNCTIONAL ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม REHABILITATI ON ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม COMMUNITY_ ACTIVITY ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม ANC แฟ้ม MCH แฟ้ม PRENATAL (MCH) ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม LABOR (MCH) ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม POSTNATAL (MCH) ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม NEWBORNCARE (PP) ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม EPI แฟ้ม NUTRI แฟ้ม FP แฟ้ม SURVIEL แฟ้ม NCDSCREEN แฟ้ม LABFU แฟ้ม CHRONICFU แฟ้ม ANC แฟ้ม MCH แฟ้ม PRENATAL (MCH) ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม LABOR (MCH) ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม POSTNATAL (MCH) ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม NEWBORNCARE (PP) ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม EPI แฟ้ม NUTRI แฟ้ม FP แฟ้ม SURVIEL แฟ้ม NCDSCREEN แฟ้ม LABFU แฟ้ม CHRONICFU แฟ้มข้อมูล สะสม แฟ้มข้อมูล บริการ แฟ้มข้อมูลส่งเสริม ป้องกัน แฟ้ม PP ( ปรับ เป็น NEWBORNC ARE) แฟ้ม DRUG,PROCED, DIAG ( แยกออกมา เป็น IPD,OPD) แฟ้ม PP ( ปรับ เป็น NEWBORNC ARE) แฟ้ม DRUG,PROCED, DIAG ( แยกออกมา เป็น IPD,OPD) * 21 แฟ้มมาตรฐาน + 17 แฟ้มส่ง ต่อ

17 รหัส ICD-10 TM PCU รหัส ICD-10 TM PCU บทที่ 15 การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะ หลังคลอด (O00-O99) บทที่ 16 ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้นในระยะ ปริกำเนิด (P00-P96)

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt ประชุมชี้แจงนโยบายงานอนามัยแม่และ เด็ก ปี ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google