งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารเพื่อการบริการ นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม 2 ส่วนฝึกอบรม สพบ. 11 กรกฎาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารเพื่อการบริการ นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม 2 ส่วนฝึกอบรม สพบ. 11 กรกฎาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารเพื่อการบริการ นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม 2 ส่วนฝึกอบรม สพบ. 11 กรกฎาคม 2551

2

3 การสื่อสาร หมายถึง พฤติกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจของมนุษย์ เพื่อ ถ่ายทอดและรับรู้ ความ ต้องการ ความรู้ ความคิด อารมณ์ ตลอดจนข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน ความหมายของ การสื่อสาร

4 ความสำคัญในการ สื่อสาร  ทำให้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของ สังคม  ช่วยให้เข้าใจความต้องการ และ ปฏิกิริยาของกลุ่มชน  ช่วยให้มีการเจรจาต่อรอง และการ ประนีประนอม ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น

5 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร  แสดงความต้องการ  แสดงผล  อธิบาย  โน้มน้าวใจ  บริการ  บันเทิง

6 องค์ประกอบของการสื่อสาร ผู้ส่งสาร สาร / ภาษา ช่องทาง / สื่อ ผู้รับสาร รับสารส่งกลับ

7 เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารกับ ผลลัพธ์ที่ได้ พูดเขียนท่าทางสัญลักษ ณ์ ด่วน จูงใจ รายละเ อียด กฎ อ้างอิง ถึงทุก คน เห็น อารมณ์ มีส่วน ร่วม ไกล รวดเร็ว ทวน ความจำ

8  เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับทุก หน่วยงาน โดย  มีความสัมพันธ์กันภายใต้สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของ องค์กร ซึ่ง  สามารถปรับเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ บุคคล สาระเรื่องราว และ วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร จริงใจ ปรารถนาดี มีน้ำใจ หลักสำคัญของการ สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารในองค์กร  สร้างความเข้าใจ  สร้างความร่วมมือ ความสามัคคี ความสงบสุข วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ในองค์กร..... เพื่อ

9 ทิศทางของการสื่อสารภายใน องค์กร สรุปได้ 4 ทิศทาง สรุปได้ 4 ทิศทาง 1. การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง 2. การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน 3. การติดต่อสื่อสารในแนวนอน 4. การติดต่อสื่อสารในแนวทแยง

10 ปัญหาของการสื่อสารทั้ง 4 ทิศทาง ที่มักพบ คือ  การสื่อภาษา  ข้อมูลข่าวสาร  ผู้สื่อสาร  ผู้รับสาร  สภาพแวดล้อม  บุคคลที่สาม

11 ปฏิสัมพันธ์ที่ดี 7 ประการ จากการสื่อสารโดยวาจาในองค์กร 1. 6 คำที่มีความสำคัญมากที่สุด “ ผม ยอมรับ ผมผิดเอง ” 2. 5 คำที่สร้างแรงจูงใจ “ คุณ ทำงานดีมาก ” 3. 4 คำที่บอกความรู้สึกลึกซึ้ง “ คุณ คิดอย่างไร ” 4. 3 คำที่ควรจำ เพื่อขอความช่วยเหลือ “ โปรดกรุณา ” 5. 2 คำที่ต้องติดปากเสมอ “ ขอบคุณ ” 6. 1 คำที่ต้องพูดให้บ่อย ๆ “ เรา ” 7. 1 คำที่ควรพูดให้น้อย “ ฉัน ”

12 ขั้นตอนการสื่อสารกับผู้รับบริการ  มีจิตบริการ (Service Mind)  ทำงานโดยมีข้อมูลสนับสนุน (Mastery)  มีความรับผิดชอบ / โปร่งใส / ตรวจสอบได้ (Accountability)  ให้เกียรติผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียม กัน (Relationship)  ยึดหลักสามัคคีปรองดองในการ ทำงาน (Teamwork)

13 พฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับการสื่อสาร เพื่อการบริการ ยิ้ม ง่าย สบาย ทัก รัก ผู้อื่น ตื่น เสมอ

14 ยิ้มง่าย ยิ้มง่าย ยิ้มที่งดงามออกมา จาก ใจที่มีความสุข การส่งยิ้มต้องสบตาและ ก้มศีรษะเล็กน้อย กับผู้ที่เรายิ้มให้

15 สบายทัก การทักทาย คือ การสร้างสัมพันธ์อันดีต่อ จากการยิ้ม * สวัสดีครับ / คะ * สวัสดีครับ / คะ * มีอะไรให้รับใช้ / ต้องการ พบใครครับ / คะ * มีอะไรให้รับใช้ / ต้องการ พบใครครับ / คะ * ยินดีรับใช้ครับ / คะ * ยินดีรับใช้ครับ / คะ

16 รักผู้อื่น มองคนในแง่ดี พยายามหาข้อดีของผู้อื่นให้พบ

17 ตื่นเสมอ 1. แสดงออกถึงความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการเสมอ 2. ควบคุมกริยาทางทางและน้ำเสียงได้อย่างเหมาะสมเมื่อผู้รับบริการซักถามข้อมูล อยู่บ่อยครั้ง 3. รับฟังข้อร้องเรียนในเรื่องต่าง ๆ จากผู้รับบริการ โดยไม่แสดงกริยาท่าทางหรือ น้ำเสียงที่ไม่พอใจ 4. มีเทคนิคและคำพูดในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจ 5. เสนอแนะบุคคลที่สามารถให้บริการในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของตนได้ 6. แสวงหาโอกาสที่จะรับฟังข้อมูลป้อนกลับในการให้บริการของตนเองจากผู้รับบริการ

18 ผลตอบแทนที่ทำให้ผู้รับบริการพึงพอใจ  มัดใจผู้รับบริการ  พูดต่อแบบปากต่อปาก  ได้รับความร่วมมือ และ ความช่วยเหลือ  มีที่ปรึกษาหรือผู้รับฟัง  สร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับ หน่วยงาน  สร้างรายได้และผลกำไร

19 อุปสรรคในการพูด ระวังตัวมากเกินไป ตื่นเต้น ประหม่า ระวังตัวมากเกินไป ตื่นเต้น ประหม่า ไม่มีความรู้รอบด้านพอที่จะพูด กับคนอื่นได้ ไม่มีความรู้รอบด้านพอที่จะพูด กับคนอื่นได้ ควบคุมสถานการณ์การพูดไม่ได้ ควบคุมสถานการณ์การพูดไม่ได้ รู้สึกมีปมด้อย ไม่อยากพูด รู้สึกมีปมด้อย ไม่อยากพูด

20 นิยายเรื่อง “ ยางลบ เตือนสติ ”

21 ความพร้อมจากภายใน ของคุณ จะนำคุณสู่ความสำเร็จได้โดยผ่านสิ่งที่ ท่านถ่ายทอดออกมาภายนอก เป็น ภาพพจน์ที่ปรากฏกับสายตาคนอื่น

22 ตั้งไข่ ตั้ง ไข่

23 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารเพื่อการบริการ นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม 2 ส่วนฝึกอบรม สพบ. 11 กรกฎาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google