งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ครูเสาวภาคย์ ณ ร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นาฏศิลป์ในท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ครูเสาวภาคย์ ณ ร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นาฏศิลป์ในท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ครูเสาวภาคย์ ณ ร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นาฏศิลป์ในท้องถิ่น

2 การแสดงพื้นบ้าน คือ นาฏศิลป์ใน ท้องถิ่นที่มี การสร้างสรรค์ สืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งแฝงไว้ด้วย วัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ ประจำ ท้องถิ่นที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น แต่มีความ คล้ายคลึงและเหมือนกันในแนวคิดที่ นำวิถีการ ดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี มาถ่ายทอด ในรูปแบบของศิลปะการแสดงที่ ประณีตงดงามอย่างมีแบบแผน และสร้างความสนุกสนานให้กับ ชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น

3 การแสดงพื้นบ้านแบ่ง ออกเป็น 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนื อ ภาค กลาง ภาคใต้ ภาค ตะวันออ ก เฉียง เหนือ

4 การแสดงพื้นเมือง ภาคเหนือ เน้นดนตรีและท่ารำที่ช้า นุ่มนวล อ่อนช้อย สวยงาม สะท้อนให้ เห็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคน ภาคเหนือ เช่น ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนเล็บ ฟ้อน เงี้ยว

5 การแสดงพื้นเมืองภาค อีสาน เน้นดนตรีและท่ารำที่ สนุกสนาน รื่นเริง สะท้อนให้ เห็นการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย และยึดถือประเพณีความเชื่อ ต่างๆ ของคนภาคอีสาน เช่น เซิ้งกระติบข้าว เซิงสวิง เซิ้ง แหย่ไข่มดแดง ฟ้อนภูไท

6 การแสดงพื้นเมืองภาค กลาง เน้นดนตรีและท่ารำที่ สนุกสนานครึกครื้น สะท้อนให้ เห็นถึงวิถีชีวิตที่สนุกสนาน รื่น เริง และมีชีวิตชีวาของคนภาค กลาง เช่น เต้นกำรำเคียว รำเถิดเทิง ระบำชาวนา

7 การแสดงพื้นเมือง ภาคใต้ เน้นดนตรีและท่ารำที่เร็ว คึกคัก และสนุกสนาน สะท้อน ให้เห็นวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และประเพณีของคนภาคใต้ อย่างชัดเจน เช่น ระบำรองเง็ง ระบำเมาะอินัง ระบำร่อนแร่ รำซำเป็ง ระบำตารีกีปัส

8 จงบอกประเภทของการแสดง พื้นเมืองของไทย โดยแบ่ง ตามภูมิภาคของประเทศไทย จากชุดการแสดงดังต่อไปนี้

9 โนราฟ้อนทีฟ้อนผาง ระบำตา รีกีปัส ฟ้อนเจิง เต้นกำรำ เคียว หนังตะลุง ฟ้อนกิงกะ หลา ระบำปาแต๊ะรำกลองยาว ฟ้อนผีมดกันตรึมมะโยงเซิ้งโปงลางลิเกป่า รำแม่ศรีฟ้อนเล็บเซิ้งสวิงฟ้อนดาบฟ้อนมาลัย เซิ้งแหย่ไข่ มดแดง ฟ้อนแพน ฟ้อนเก็บใบ ชา มวยโบราณ ฟ้อนล่อง น่าน ระบำชาวนาระบำร่อนแร่ เซิ้งตัง หวาย ซัมเป็ง เซิ้งกระติบ ข้าว รองเง็งเซิ้งบั้งไฟฟ้อนเทียนฟ้อนภูไทตบมะผาบ รำเหย่อย ฟ้อนสาว ไหม รำโทนเซิ้งกะโป๋ลิเกฮูลู

10


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ครูเสาวภาคย์ ณ ร้อยเอ็ด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นาฏศิลป์ในท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google