งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำ วิชานาฏยหัตถกรรม Stage Crafts ( อ. เมษา อุทัยรัตน์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำ วิชานาฏยหัตถกรรม Stage Crafts ( อ. เมษา อุทัยรัตน์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทนำ วิชานาฏยหัตถกรรม Stage Crafts ( อ. เมษา อุทัยรัตน์ )

2 นิยาม วิชานาฏยหัตถกรรม คือ วิชาที่ว่าด้วย การศึกษาออกแบบประดิษฐ์และสร้างสรรค์ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการแสดงด้าน นาฏยศิลป์รวมทั้งศิลปะการแสดงแขนง ต่างๆ เพื่อช่วยให้การแสดงมีความสวยงาม สมจริง ถ่ายทอดความหมายตามลักษณะ บทละครและรูปแบบการแสดงแขนงนั้นๆ

3 บทบาทของผู้สร้างสรรค์ผลงานนาฏยหัตถกรรม 1 สื่อสารความหมายของการแสดงรูปแบบต่างๆ อาทิ การช่วยสื่อความหมายของบทละคร นำสารของผู้กำกับ การแสดงไปสู่ผู้ชม โดยสะท้อนลักษณะบุคลิกตัวละคร เวลา สถานที่ บรรยากาศ สถานการณ์แวดล้อมที่ตัว ละครกำลังเผชิญผ่านลงบน รูปแบบและลักษณะของ ผลงานนาฎยหัตถกรรม 2 ทำหน้าที่ผลิตผลงานที่เป็นองค์ประกอบเสริมการ แสดงบนเวทีให้เกิดความน่าสนใจ เช่น การทำงาน ร่วมกับนักออกแบบเพื่อผลิตฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก และเครื่องแต่งกายการแสดงที่มีความสวยงาม มี ความหมายทางสัญลักษณ์ ดึงดูดให้ผู้ชมติดตามการ แสดงอยู่ตลอดเวลา เสริมให้การแสดงนั้นๆมี เอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่จดจำ 3 ทำหน้าที่ผลิตอุปกรณ์ให้นักแสดงใช้ประโยชน์ในการ แสดง เอื้อให้นักแสดงสามารถหาวิธีใช้อุปกรณ์เพื่อเป็น ส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์การแสดงที่สามารถเข้าถึง ผู้ชมได้ง่ายและเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

4 คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายนาฏหัตถกรรม 1 มีความรอบรู้และใฝ่รู้ในศาสตร์ศิลปะการแสดงและศาสตร์อื่นๆที่ เกี่ยวข้อง 2 มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 3 มีความประณีต ระเอียดรอบคอบในการผลิตและสร้างสรรค์ ผลงาน 4 มีวินัยในการปฏิบัติงาน อดทนและรับผิดชอบหน้าที่ในการผลิต ผลงานจนสำเร็จออกมาเป็นรูปธรรม 5 มีโลกทัศนคติในการทำงานเปิดกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆ

5 ประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องในการศึกษานาฏหัตถกรรม ได้แก่ ความรู้ด้านลักษณะเวที, โรงละคร, ฉากและ อุปกรณ์ประกอบฉาก, เสื้อผ้า, แสง, หลักความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt บทนำ วิชานาฏยหัตถกรรม Stage Crafts ( อ. เมษา อุทัยรัตน์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google