งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การเคลื่อนที่. การเคลื่อนที่ของคน และสิ่งของ การเคลื่อนที่ของ ยานพาหนะ การหล่นของผลไม้ สุกจากต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การเคลื่อนที่. การเคลื่อนที่ของคน และสิ่งของ การเคลื่อนที่ของ ยานพาหนะ การหล่นของผลไม้ สุกจากต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การเคลื่อนที่

2 การเคลื่อนที่ของคน และสิ่งของ การเคลื่อนที่ของ ยานพาหนะ การหล่นของผลไม้ สุกจากต้น

3 1.1 การเคลื่อนที่แนวตรงตาม แนวระดับ หรือแนวราบ

4 1.2 การเคลื่อนที่แนวตรงใน แนวดิ่ง

5 การเคลื่อนที่แนวโค้งหรือ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การโยนลูกบาสเกตบอลหรือลูกบอล ให้ลงห่วงหรือตะกร้า 1 เล่น บาสเกตบอ ล

6 การเคลื่อนที่แบบวงกลม ผูกเชือกไว้แล้วเอามือแกว่ง หรือเหวี่ยงให้วัตถุเป็น วงกลม

7 การเคลื่อนที่แบบวงกลมที่พบ ในชีวิตประจำวัน

8 สรุปการเคลื่อนที่ของ วัตถุ 1. การเคลื่อนที่แนวตรง 1.1 การเคลื่อนที่แนวตรงตามแนว ระดับหรือแนวราบ 1.2 การเคลื่อนที่แนวตรงในแนวดิ่ง 2. การเคลื่อนที่แนวโค้งหรือการ เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 3. การเคลื่อนที่แบบวงกลม

9 1. การเคลื่อนที่ในข้อใดเป็นการ เคลื่อนที่แนวตรง 1. การโยนลูกบาสเกตบอล ลงห่วง 2. การหล่นของมะม่วงสุก ลงสู่พื้น 3. การโคจรรอบโลกของ ดาวเทียม 4. การที่รถแข่งเลี้ยวไปตาม ทางโค้ง

10 2. การเคลื่อนที่ในข้อใดเป็นการ เคลื่อนที่แนวโค้ง 1. การผลักกล่องให้ไปตาม พื้นราบ 2. การปล่อยลูกบอลให้ หลุดจากมือลงสู่พื้น 3. การยิงปืนของทหารราบ 4. การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร

11 3. ข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนที่แบบ วงกลม 1. การแกว่งของชิงช้า 2. การแข่งขันขว้างจักร 3. การโคจรของโลกรอบ ดวงอาทิตย์ 4. การเสริฟลูก วอลเลย์บอล

12 4. ข้อใดไม่ใช่การเคลื่อนที่ในแนว ตรง 1. การแข่งขันว่ายน้ำ 2. การปล่อยลูกบอลลงจาก บอลลูน 3. การปล่อยให้ก้อนหินตก จากหน้าผา 4. การแข่งขันขว้างจักร นาทีที่ 4.20 การ ฟุ่งแหลน

13 การบอก ตำแหน่งของ วัตถุ บ้าน เรา N 5 เมตร 2 เมตร โรงเรี ยน สระน้ำ 3 เมตร

14 กิจกรรมที่ 3.1 A B 2 เมตร 1.5 เมตร แนวผนัง ด้านหน้า แนวผนัง ด้านซ้าย

15 การเปลี่ยน ตำแหน่งของวัตถุ ระยะทางวัด ตามเส้นรอบรูป ระยะทางที่วัด ในแนวตรง กข 4 เมตร กข

16 การเปลี่ยน ตำแหน่งของวัตถุ ระยะทางวัด ตามเส้นรอบรูป ระยะทางที่วัด ในแนวตรง กข 4 เมตร กข ค ค 3 เมตร

17 จงหาระยะ ก ถึง ค 4 เมตร 3 เมตร กข ค c 2 = a 2 + b 2 c 2 = 4 2 + 3 2 c 2 = 16 + 9 c 2 = 25 c = 25 c = 5 c a b หรือ 5x5 = 25

18 การหารากที่สอง ) 25 5 5 5 c = 5

19 การเปลี่ยน ตำแหน่งของวัตถุ ระยะทางวัด ตามเส้นรอบรูป ระยะทางที่วัด ในแนวตรง กข 4 เมตร กข ค ค 3 เมตร งง

20 การเปลี่ยน ตำแหน่งของวัตถุ ก ข ระยะทา ง ระยะ กระจัด

21 ระยะทางและการ กระจัด ระยะที่เดินทางได้ตามแนว เส้นทางที่กำหนด เรียกว่า ระยะทาง (distance) ระยะที่วัดในแนวเส้นตรง จากตำแหน่งเริ่มต้นไปยัง ตำแหน่งสุดท้าย เรียกว่า การกระจัด (displacement)

22 สัญลักษณ์การเขียนการ กระจัด การกระจัด (displacement) เป็นเส้นตรงมีหัวลูกศร ความยาวของเส้นแทนขนาด ของการกระจัดและหัวลูกศร แทนทิศทางของการกระจัด

23 ตัวอย่าง การเดินทางจาก ก ไปหา ข เขียนแสดงการกระจัดด้วย เส้นตรง ก ข 5 หน่วย ถ้า 1 หน่วยแทนความยาว 100 เมตร ขนาดการ กระจัดจาก ก ถึง ข จะเท่ากับ 500 เมตรและมีทิศ จาก ก ไป ข

24 ปริมาณเวกเตอร์ การกระจัดเป็นปริมาณที่ ต้องระบุทั้งขนาดและ ทิศทาง เราเรียกปริมาณที่ ต้องบอกทั้งขนาดและ ทิศทาง ว่าปริมาณ เวกเตอร์ เช่น A B C

25 เขียนสัญลักษณ์แทน ปริมาณเวกเตอร์ เช่น AA a

26 เราเรียกปริมาณที่ต้องบอก ถึงขนาดเพียงอย่าง เดียว ว่าปริมาณ สเกลาร์ สัญลักษณ์ของ ปริมาณสเกลาร์ใช้ตัวอักษร แทนปริมาณนั้น ๆ

27 นาย A เดินทางจากจุด ก ไปหาจุด ข ได้ระยะทางกี่เมตร หาระยะทางของ เส้นรอบรูป ก ข  3 เมตร 2 x 3.14 x 1.5 = 9.42 9.42/2 = 4.71 สูตรเส้นรอ บวง 2  r เมื่อ  = 3.14 r = รัศมี เพราะฉะนั้นนาย A เดินทางได้ ระยะทาง 4.71 เมตร

28 นาย A เดินทางจากจุด ก ไปหาจุด ข ได้ระยะกระจัด กี่เมตร การหาระยะกระจัด ก ข  3 เมตร ( จากจุดเริ่มต้นถึง จุดสุดท้าย ) เพราะฉะนั้นนาย A เดินทางได้ระยะ กระจัดเท่ากับ 3 เมตร

29 อัตราเร็วและความเร็ว ของวัตถุ อัตราส่วนระหว่างระยะทางที่ ได้กับเวลาที่ใช้ ระยะทาง ( เมตร ) อัตราเร็ว (m/s) เวลา ( วินาที )

30 อัตราเร็วและความเร็ว ของวัตถุ อัตราส่วนระหว่างการกระจัด ที่ได้กับเวลาที่ใช้ การกระจัด ( เมตร ) ความเร็ว (m/s) เวลา ( วินาที )

31 ตัวอย่างที่ 3.1 90 เมตร 120 เมตร c 2 = a 2 + b 2 b a c c 2 = 120 2 + 90 2 c 2 = 14400 + 8100 c 2 = 22500 c = 22500 c = 150

32 การหารากที่สอง ) 22500 ) 2250 ) 225 10 5 ) 45 5 10 x 5 x 3 = 150 3 3 ) 9

33 ตัวอย่างการคำนวณเรื่อง ความเร็วและอัตราเร็ว

34 ก ข  6 เมตร ค ง นาย B เดินทางจากจุด ก ไปหาจุด ค ได้ระยะทางและระยะกระจัดกี่ เมตร ได้ระยะกระจัด 6 เมตร ตอบ ได้ระยะทาง 9.42 เมตร ตอบ สูตรเส้นรอ บวง 2  r = 2x3.14x3 = 18.84 แต่เนื่องจาก ก ถึง ค เท่ากับ ครึ่ง วงกลม จึงหาร 2 = 9.42

35 ก ข  6 เมตร ค ง ถ้านาย B เดินทางรอบวงเวียนใช้ เวลา 15 วินาที อัตราเร็วที่นาย B เดินได้ คือ 1.256 เมตร ตอบ อัตราเร็วของการ เดินทาง ระยะทาง ( เมตร ) อัตราเร็ว (m/s) เวลา ( วินาที ) 18.84( เมตร ) อัตราเร็ว (m/s) 15 ( วินาที )

36 ก ข  6 เมตร ค ง ถ้านาย B เดินทางรอบวงเวียนใช้ เวลา 15 วินาที อัตราเร็วที่นาย B เดินได้ คือ 0 เมตร ตอบ ความเร็วของการ เดินทาง ระยะ กระจัด ( เมตร ) ความเร็ว (m/s) เวลา ( วินาที ) 0 ( เมตร ) ความเร็ว (m/s) 15 ( วินาที )

37 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การเคลื่อนที่. การเคลื่อนที่ของคน และสิ่งของ การเคลื่อนที่ของ ยานพาหนะ การหล่นของผลไม้ สุกจากต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google