งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A B C A/A/ C/C/ B/B/. การแปลงทางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต A B C A/A/ C/C/ B/B/ ABCA/B/C/A/B/C/ AA/A/ BB/B/ C C/C/ จะได้ว่า AA/A/ และเป็นจุดที่สมนัยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A B C A/A/ C/C/ B/B/. การแปลงทางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต A B C A/A/ C/C/ B/B/ ABCA/B/C/A/B/C/ AA/A/ BB/B/ C C/C/ จะได้ว่า AA/A/ และเป็นจุดที่สมนัยกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A B C A/A/ C/C/ B/B/

2 การแปลงทางเรขาคณิต

3 การแปลงทางเรขาคณิต A B C A/A/ C/C/ B/B/ ABCA/B/C/A/B/C/ AA/A/ BB/B/ C C/C/ จะได้ว่า AA/A/ และเป็นจุดที่สมนัยกัน BB/B/ และเป็นจุดที่สมนัยกัน CC/C/ และเป็นจุดที่สมนัยกัน

4 การแปลงทางเรขาคณิต

5 การแปลงทางเรขาคณิต

6 การแปลงทางเรขาคณิต

7 การเลื่อนขนาน การเลื่อนขนานบนระนาบ เป็นการแปลงทาง เรขาคณิตที่มีการเลื่อนจุดทุกจุดไปบนระนาบตามแนวเส้นตรง ในทิศทางเดียวกันและเป็นระยะทางที่เท่ากันตามที่กำหนด

8 การเลื่อนขนาน เวกเตอร์ เป็นตัวกำหนดสำหรับการเลื่อนขนานของรูป เรขาคณิต ว่าจะต้องเลื่อนไปทิศทางใดและเป็นระยะทาง เท่าใด MN A B C A/A/ B/B/ C/C/ เวกเตอร์ MN เขียนแทน ด้วย มีจุดเริ่มต้นที่จุด M มีจุดสิ้นสุดที่จุด N

9 การเลื่อนขนาน เมื่อกำหนด และให้ ของการเลื่อนขนาน จะได้ผลดังรูป PQR P QR A B P/P/ Q/Q/ R/R/ จากรูปจะเห็นว่า และ, ขนานกับ

10 สมบัติของการเลื่อนขนาน รูปต้นฉบับและรูปที่เกิดจากการเลื่อนขนานจะต้องทับกันได้ สนิท หรือเรียกว่าทั้งสองรูปนั้นมีความเท่ากันทุกประการ ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นฉบับและรูปที่เกิดจากการเลื่อน ขนาน จะต้องขนานกัน

11 การเลื่อนขนาน จงเลื่อนจุด P(3, 2) โดยมีทิศทางและขนาดตาม M N -2-2 -4-4 -6-8-8 6 4 20 6 4 2 4 3 Y X

12 การเลื่อนขนาน -2-2 -4-4 -8-8 6 4 20 6 4 2 จากภาพจงบอกพิกัดของจุด พร้อมทั้งพิกัดของจุด เมื่อทำการเลื่อนขนานจุด ตาม (-3, 5) (2, 1) Y X 5 4

13 ให้จุด และจุด เป็นจุดปลายของ และ เป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน จงหาพิกัดของ และการเลื่อนขนาน -2-2 -4-4 -6-8-8 6 4 20 6 4 2 (-3, 2) Y X (1, 3) 5 3 (2, 5) (6, 6)

14 กำหนด มีจุด จุด และจุด เป็นจุดยอดมุม จงเลื่อน ด้วย ที่กำหนดให้และหาพิกัด ของจุดยอดมุมของ ซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน ของ ABC A/B/C/A/B/C/ การเลื่อนขนาน

15 การเลื่อนขนาน 0-2-2 -4-6-6 8 6 4 4 2 Y X 2 -2 -4 4 4 (-2, 1) (0, 3) (3, 1) (2, -4) (3, -1) (7,-3)

16 การเลื่อนขนาน กำหนดให้ และมี เป็นภาพที่ได้จาก การเลื่อนขนาน จงหาว่าเวกเตอร์ใดเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาน ABC A/B/C/A/B/C/ 2 5 2 5 1 2 4

17 การสะท้อน

18 การสะท้อน ภาพต้นฉบับ เส้นสะท้อน เงา

19 การสะท้อน การสะท้อนบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มี เส้นตรง ที่ตรึงเส้นหนึ่งเป็นเส้นสะท้อน แต่ละจุด บนระนาบ จะมีจุด เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด โดยที่ ถ้าจุด ไม่อยู่บนเส้นตรง แล้วเส้นตรง จะแบ่ง ครึ่งและตั้งฉากกับ

20 การสะท้อน การสะท้อนบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มี เส้นตรง ที่ตรึงเส้นหนึ่งเป็นเส้นสะท้อน แต่ละจุด บนระนาบ จะมีจุด เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด โดยที่ ถ้าจุด อยู่บนเส้นตรง แล้วจุด และจุด จะเป็นจุดเดียวกัน

21 การสะท้อน

22 การสะท้อน

23 การสะท้อน

24 สมบัติของการสะท้อน ภาพต้นแบบกับภาพที่ได้จากการสะท้อนจะต้องทับกันได้ สนิทโดยต้องทำการพลิกรูป ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นฉบับและรูปที่เกิดจากการสะท้อน ของส่วนของเส้นตรงนั้นไม่จำเป็นต้องขนานกัน ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดที่ สมนัยกันบนภาพที่ได้จากการสะท้อนจะขนานกัน และไม่ จำเป็นต้องยาวเท่ากัน

25 การสะท้อน การวาดภาพที่เกิดจากการสะท้อนโดยอาศัยการพับตามแนว เส้นสะท้อน

26 การสะท้อน การหาเส้นสะท้อนโดยอาศัยการซ้อนทับของรูปต้นแบบกับ ภาพที่เกิดจากการสะท้อน

27 การสะท้อน กำหนด และให้แกน Y เป็นเส้นสะท้อน จง บอกพิกัดของจุดมุมที่เกิดจากการสะท้อน PQRS -2-2 -4-4 -6-8-8 6 4 20 4 2 Y X -2 (-5, 2) (0, 2) (-2, 5) (0, 2) (0, -2) (2, 5) (5, 2) (0, -2)

28 การหมุน

29 การหมุน ภาพต้นฉบับ จุดหมุน ภาพที่เกิดจาก การหมุน ระยะทางในการหมุน

30 การหมุน การหมุนบนระนาบเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีจุด เป็นตรึงจุดหนึ่งเป็น จุดหมุน แต่ละจุด บนระนาบ มีจุด เป็นภาพที่ได้จากการหมุนจุด รอบจุด ตามทิศทางที่ กำหนดด้วยมุมที่มีขนาด โดยที่ ถ้าจุด ไม่ใช่จุด แล้ว และขนาดของ เท่ากับ ถ้าจุด เป็นจุดเดียวกันกับจุด แล้วจุด เป็นจุดหมุน

31 การหมุน สิ่งที่นักเรียนจำเป็นต้องใช้

32 กำหนดจุด เป็นจุดหมุน จงหมุนจุด ในทิศตาม เข็มนาฬิกาเป็นระยะ การหมุน

33 กำหนดจุด เป็นจุดหมุน จงหมุน ในทิศ ตามเข็มนาฬิกาเป็นระยะ การหมุน ABC

34 กำหนดจุด เป็นจุดหมุน จงหมุน ในทิศ ตามเข็มนาฬิกาเป็นระยะ การหมุน PQR

35 กำหนดจุด เป็นจุดหมุน จงหมุน ในทิศ ทวนเข็มนาฬิกาเป็นระยะ การหมุน ABC

36 สมบัติของการหมุน ภาพต้นแบบกับภาพที่ได้จากการหมุนจะต้องทับกันได้สนิท โดยต้องทำการพลิกรูป ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นฉบับและรูปที่เกิดจากการหมุน ของส่วนของเส้นตรงนั้นไม่จำเป็นต้องขนานกัน


ดาวน์โหลด ppt A B C A/A/ C/C/ B/B/. การแปลงทางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต A B C A/A/ C/C/ B/B/ ABCA/B/C/A/B/C/ AA/A/ BB/B/ C C/C/ จะได้ว่า AA/A/ และเป็นจุดที่สมนัยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google