งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เส้นขนานและการ ให้เหตุผล โดย มิสชลธิชา บุญ เลี้ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เส้นขนานและการ ให้เหตุผล โดย มิสชลธิชา บุญ เลี้ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เส้นขนานและการ ให้เหตุผล โดย มิสชลธิชา บุญ เลี้ยง

2 คำชี้แจงการใช้ บทเรียน CAI 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 2. ศึกษาความรู้จากบทเรียน ซึ่ง ประกอบไปด้วย • นิยามของเส้นขนาน • การพิจารณาสมบัติของเส้น ขนานโดยอาศัยมุมแย้ง มุม ภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ เส้นตัด และมุมสมนัย 3. ทำแบบฝึกหัด 4. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

3 สาระการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต เรื่องเส้นขนาน เนื้อเรื่อง • นิยามของเส้นขนาน • การพิจารณาสมบัติของ เส้นขนานโดยอาศัยมุม แย้ง มุมภายในที่อยู่บน ข้างเดียวกันของเส้นตัด และ มุมสมนัย

4 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. มื่อ กำหนดเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้น ขนานคู่หนึ่ง สามารถบอกชื่อมุมแย้ง ที่เท่ากันได้ 2. เมื่อกำหนดเส้นตรงเส้นหนึ่งตัด เส้นขนานคู่หนึ่งสามารถบอกชื่อมุม ภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัด ที่รวมกันเป็น 180 องศาได้ 3. นักเรียนสามารถหาขนาดของมุม ที่ต้องการโดยใช้เหตุผลจากสมบัติ ของมุมตรงข้าม มุมประชิด มุม แย้ง และมุมภายใน ที่อยู่บนข้าง เดียวกันของเส้นตัด

5 แบบทดสอบ ก่อนเรียน

6 เรื่อง เส้นขนาน • 3.1 เส้นขนาน (//) คือ เส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกัน ไม่ ตัดกัน และมีระยะห่างระหว่างเส้นทั้งสองเท่ากัน เสมอ เส้นขนานอาจเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ ได้ เช่น รางรถไฟ ขอบยางในรถยนต์ ดังรูป สรุป กข // คง, คง // จฉ, ดังนั้น กข // จฉ ข ค ง ฉ จ

7 ตัวอย่างสิ่งของต่างๆใน ชีวิตประจำวัน ที่มีส่วนของเส้นขนานเป็น ส่วนประกอบ

8 กิจกรรม 1 : นับจำนวน เส้นขนาน รูปนี้มีเส้นขนาน ทั้งหมดกี่คู่

9 กิจกรรม 2 : นับจำนวน เส้นขนาน รูปนี้มีเส้นขนานทั้งหมด กี่คู่

10 3.2 การพิจารณาเส้นขนาน โดยอาศัยสมบัติของเส้นขนาน มุมแย้ง มุมภายในที่ อยู่บนข้าง เดียวกัน ของเส้นตัด มุมสมนัย • มุมแย้ง • มุมสมนัย • มุมภายในที่อยู่บนข้าง เดียวกันของเส้นตัด

11 การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัย มุมแย้ง คือมุมที่เกิดจาก เส้นตรงสองเส้นขนาน กัน และมีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัด มุมที่เกิด จากเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงใด ๆ ตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป ดังรูป ab // cd มีเส้นตรง ef ตัด ทำให้เกิดมุมแย้งคือ มุม 1 กับ 4 และมุม 2 กับ 3 ซึ่ง มุมแย้งที่เกิดจากเส้นที่ ขนานกันจะมีนาดเท่ากัน

12 การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุม ภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้น ตัด ในการพิจารณาว่าเส้นคู่ใดบ้างขนานกัน ถ้า ใช้สายตาในการตัดสินคงยากหรือจะใช้นิยามของ เส้นขนานนั้น ก็ทำได้ไม่สะดวกนัก วิธีการพิจารณา อีกวิธีหนึ่งคือ ใช้วิธีการหาขนาดของ “ มุม ภายใน ” ab // cd มีเส้นตรง ef ตัด ทำให้เกิดมุมภายใน บนข้างเดียวกันของเส้น ตัดสองข้าง คือ มุม 1 กับ มุม 3 และมุม 2 กับ 4

13 การพิจารณาเส้นขนานโดย อาศัยมุมแย้ง และมุมภายในที่อยู่บนข้าง เดียวกันของเส้นตัด ถ้าเส้นตรง 2 เส้นขนานกันและมีเส้นตัดแล้ว ขนาด ของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกัน เป็น 180 องศา ตัวอย่าง กำหนดให้ ab และ cd แต่ละรูปขนานก้น มุมภายในบนเส้นเดียวกันของเส้นตัดบวกกันได้ 180°

14 การพิจารณาเส้นขนานโดย อาศัย มุมสมนัย • ถ้าเส้นตรง 2 เส้นขนานกันและมี เส้นตัดแล้วทำให้มุมภายนอกและ มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของ เส้นตัด ซึ่งไม่ใช่มุมประชิดมีขนาด เท่ากัน กำหนดให้ พม // ยร มุม 115 องศา ทั้ง สองมุมคือมุมสมนัย

15 กิจกรรม 3 : จากภาพกำหนดให้ เส้นตรงแต่ละคู่ ขนานกันหรือไม่ เพราะเหตุใด

16 เฉลยกิจกรรม 3 รูปที่ 1 เส้นตรงขนานกัน มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดรวมได้ 180 องศา

17 เฉลยกิจกรรม 3 รูปที่ 2 เส้นตรงขนานกันมุมสมนัยมีขนาดเท่ากัน

18 เฉลยกิจกรรม 3 รูปที่ 3 ส่วนของเส้นตรงไม่ขนานกันมุมแย้งมีขนาดไม่เท่ากัน

19 เฉลยกิจกรรม 3 รูปที่ 4 ส่วนของเส้นตรงไม่ขนานกันมุมสมนัยมีขนาดไม่เท่ากัน

20 เฉลยกิจกรรม 3 รูปที่ 5 เส้นตรงไม่ขนานกัน มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน ของเส้นตัดรวมไม่ได้ 180 องศา

21 กิจกรรม 4 : บอกขนาดของมุม a จาก การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัย สมบัติของเส้นขนาน

22 เฉลยกิจกรรม 4 1. มุม a มีขนาด 112 องศา 2. มุม a มีขนาด 72 องศา 3. มุม a มีขนาด 97 องศา 4. มุม a มีขนาด 60 องศา 5. มุม a มีขนาด 40 องศา 6. มุม a มีขนาด 58 องศา

23


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เส้นขนานและการ ให้เหตุผล โดย มิสชลธิชา บุญ เลี้ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google